Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2016, 89564VerordeningenTijdelijke regeling tegemoetkoming kosten waarschuwingsregister 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 28 juni 2016; kenmerk 16MO6765;

 

gelet op de artikelen 3, 4, tweede lid en 6, vierde lid van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende dat:

 • het college van burgemeester en wethouders op 13 oktober 2015 heeft besloten tot verplichtstelling van deelname aan het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;

 • in de lopende contracten met zorgaanbieders afspraken hierover alleen gerealiseerd kunnen worden als aanbieders hiermee instemmen;

 • het college deze verplichting met ingang van, op zijn vroegst, 2017 zal effectueren door deze te verbinden met de voorwaarden bij opdrachtverlening;

 • het college intussen deelname op vrijwillige basis door zorgaanbieders wil stimuleren door hen een tegemoetkoming in de kosten te verlenen;

besluit vast te stellen:

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming kosten waarschuwingsregister 2016

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. aanbieder:

rechtspersoon die op grond van een voor het jaar 2016 met de gemeente Rotterdam gesloten overeenkomst arrangementen ouderen, verstandelijk beperkten, lichamelijk beperkten, GGZ extramuraal of GGZ intramuraal jegens het college gehouden is een maatwerkvoorziening voor dienstverlening op grond van de Wmo 2015 te leveren;

 

b. aanvraag:

een aanvraag op grond van de regeling;

 

c. aanvrager:

degene die namens de aanbieder een aanvraag indient;

 

d. college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 

e. RegioPlus:

de stichting die een samenwerkingsverband vormt van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn;

 

f. waarschuwingsregister:

waarschuwingsregister Zorg en Welzijn dat op initiatief van RegioPlus is ingesteld;

Artikel 2 Doel en vorm van de subsidie

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling heeft tot doel om:

  • a.

   de aansluiting bij het waarschuwingsregister te bevorderen;

  • b.

   aanbieders te belonen die al zijn aangesloten bij het waarschuwingsregister teneinde de veiligheid van cliënten beter te helpen beschermen.

 • 2.

  De subsidie heeft de vorm van een eenmalige subsidie als bedoeld in artikel 1, onder a, SVR 2014.

Artikel 3 Aanvragers

 • 1.

  Alleen een aanbieder kan een aanvraag doen op grond van deze regeling.

 • 2.

  Ook een aanbieder die al is aangesloten bij het waarschuwingsregister kan een beroep doen op deze regeling.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt voor de kosten die de aanbieder in 2016 maakt of heeft gemaakt voor de aansluiting bij het waarschuwingsregister.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal het door Regioplus gehanteerde tarief voor 2016.

 • 3.

  Als de aanbieder ook buiten Rotterdam actief is, dient de aansluiting betrekking te hebben op de Rotterdamse activiteiten van de aanbieder.

Artikel 5 Wijze en tijdstip van indienen aanvraag

 • 1.

  De aanvraag moet gedaan worden vóór 1 oktober 2016 via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam, onder ‘Stimuleringsregeling Waarschuwingsregister’: www.rotterdam.nl/subsidies.

 • 2.

  Alleen aanvragen die volledig voor de in het eerste lid genoemde datum door het college zijn ontvangen, worden in behandeling genomen.

 • 3.

  In aanvulling op de op het subsidieloket van de gemeente Rotterdam aangegeven bescheiden bevat de aanvraag tevens:

  • a.

   een kopie van de aanmelding bij het waarschuwingsregister;

  • b.

   opgave van het (verwachte) tarief dat het waarschuwingsregister in rekening zal brengen op grond van de door RegioPlus gehanteerde tarievenlijst.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de subsidieverlening op grond van deze nadere regels bedraagt voor het kalenderjaar 2016 € 40.000,–.

 • 2.

  Indien het totaal van de aangevraagde subsidie in het kader van deze regeling meer bedraagt dan het beschikbare budget, bedoeld in het eerste lid, wordt de toe te kennen subsidie naar rato met een gelijk percentage verlaagd.

 • 3.

  Het maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag is € 4.000,–.

Artikel 7 Beoordeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Het college beoordeelt de aanvraag op de volgende criteria:

  • a.

   compleetheid van de aanvraag;

  • b.

   overeenstemming met de tarieven zoals door het waarschuwingsregister gehanteerd.

 • 2.

  Het college kent de subsidie toe als de aanvraag voldoet aan de in het eerste lid genoemde criteria, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 6.

Artikel 8 Aanvullende verplichtingen

De aanbieder is verplicht binnen zes weken na ontvangst van de beschikking een kopie van het betalingsbewijs aan het waarschuwingsregister te overleggen aan het college.

Artikel 9 Uitbetaling subsidiebedrag

 • a.

  Uitbetaling van het toegekende subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat een kopie van het betalingsbewijs aan het waarschuwingsregister door het college is ontvangen.

 • b.

  Uitbetaling vindt plaats tot een maximum van het daadwerkelijk aan het waarschuwingsregister betaalde bedrag over het jaar 2016.

Artikel 10 Inwerkingtreding en looptijd

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin zij worden geplaatst, en vervallen op 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming kosten waarschuwingsregister 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2016.

De secretaris,

Ph.F.M. Raets

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting Tijdelijke regeling tegemoetkoming kosten waarschuwingsregister 2016

Algemene toelichting

De zorg- en welzijnssector wordt soms geconfronteerd met medewerkers die zich schuldig maken aan ontoelaatbare praktijken zoals diefstal of mishandeling van cliënten. Nadat de medewerker is ontslagen kan het gebeuren dat deze medewerker ergens anders solliciteert en na indiensttreding bij de volgende organisatie de ontoelaatbare praktijken weer kan voortzetten. Om dit te helpen voorkomen werd in de regio Haaglanden het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn ontwikkeld. Dit register is ook landelijk toegankelijk. Het College Bescherming Persoonsgegevens verleende zijn goedkeuring aan het register.

 

Het Rotterdamse college heeft, conform het verzoek in de motie waarschuwingsregister zorg en welzijn (14bb5408) en een initiatiefvoorstel dat Leefbaar Rotterdam heeft ingediend, op 13 oktober 2015 over dit onderwerp een besluit genomen en de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Ten aanzien van een verplichtstelling van deelname aan het waarschuwingsregister hebben de volgende overweging meegespeeld:

 • een dergelijke verplichting kan alleen gesteld worden als deze passend is bij de aard van de subsidie of inkoopopdracht;

 • in de lopende contracten kunnen afspraken hierover alleen gerealiseerd worden als aanbieders hiermee instemmen. In de huidige contracten zijn hierover geen afspraken opgenomen;

 • op korte termijn start de voorbereiding voor de inkoopstrategie van Wmo-zorg voor de komende jaren. Deelname aan het waarschuwingsregister kan hierbij betrokken worden;

 • we willen bezien hoe we tegemoet kunnen komen aan de intentie van de door de gemeenteraad aangenomen motie en het ingediende initiatiefvoorstel.

Artikelsgewijze toelichting

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De regeling is beperkt tot de aanbieders die arrangementen maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo 2015 leveren. Deze formulering sluit het beste aan bij de beperking die het waarschuwingsregister zelf aanbrengt, namelijk tot de branches VV&T, GGZ en GHZ. Zie voor meer informatie http://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl/

Artikel 3 Aanvragers

In het tweede lid wordt gesteld dat de regeling ook openstaat voor aanbieders die zich al hebben aangesloten. Het tijdstip waarop deze aansluiting is gerealiseerd is daarbij niet van belang, mits de kosten betrekking hebben op het jaar 2016. Het college wil met deze openstelling ook deze ‘vroege aansluiters’ een blijk van waardering geven.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De kosten die met deze regeling vergoed kunnen worden, kunnen uitsluitend betrekking hebben op het jaar 2016. Kosten over andere jaren worden niet vergoed.

 

De mogelijkheid tot kostenvergoeding heeft alleen betrekking op de kosten die het waarschuwingsregister conform het vooraf gepubliceerde tarief in rekening brengt bij de aanbieder. Eventuele overige kosten die berekend worden door het waarschuwingsregister komen niet in aanmerking voor vergoeding. Evenmin komen kosten van de werkzaamheden die voortvloeien uit de aansluiting in aanmerking voor vergoeding. Denk hierbij aan kosten die voortvloeien uit het voeren van een administratie, het doen van aanmeldingen, enzovoorts. Voor deze kosten bestaat geen recht op vergoeding op grond van deze regeling.

Artikel 5 Wijze en tijdstip van indienen aanvraag

In het tweede lid is opgenomen dat een aanvraag alleen tijdig is ingediend als deze volledig is, dus inclusief de in het vierde lid genoemde bewijsstukken. Als deze stukken er niet bij zitten, ontvangt aanvrager een hersteltermijn om deze alsnog aan te leveren, maar als deze aanvullende informatie na 1 oktober 2016 wordt ontvangen, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Deze procedure is noodzakelijk omdat de hoogte van de subsidiebedragen afhankelijk is van het al dan niet bereiken van het subsidieplafond en het onwenselijk is dat de afhandeling van wel tijdig volledig ingediende aanvragen hierdoor wordt vertraagd.

 

In het vierde lid wordt de aanbieder verplicht om bij de aanvraag ook een opgave te doen van het verwachte tarief dat het waarschuwingsregister in rekening zal brengen. Deze informatie is nodig om in de aanvraagfase te kunnen beoordelen of het subsidieplafond al dan niet zal worden overschreden.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelsleutel

In het tweede lid wordt gesteld dat bij een overschrijding van het plafond de toekenning naar rato verlaagd wordt. Daarbij blijven de verschillen in tarieven gelden zoals het waarschuwingsregister ze in rekening brengt.

 

Voorbeeld: een grote organisatie die geen lid is van de werkgeversorganisatie meldt zich aan. Het tarief voor deze organisatie is € 4.000. Door overinschrijving is het subsidieplafond met 100% overschreden en daarmee kan slechts de helft van het aangevraagde bedrag worden toegekend. De toekenning bedraagt € 2.000.

Artikel 7 Beoordeling subsidieaanvragen

Uit het tweede lid vloeit voort dat volledig en correct ingediende aanvragen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 8 Aanvullende verplichtingen

In dit artikel is opgenomen dat de aanbieder een aantal verplichtingen heeft:

Allereerst moet binnen zes weken na ontvangst van de beschikking een kopie van het betalingsbewijs voor de inschrijving bij het waarschuwingsregister overleggen aan het college.

Artikel 9 Uitbetaling subsidiebedrag

Door toepassing van het subsidieplafond (artikel 6) kan de toegekende subsidie lager uitvallen dan het aangevraagde subsidiebedrag.

Dit gemeenteblad 2016, nummer 112, is uitgegeven op 29 juni 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)