Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Goeree-Overflakkee 2016

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee 2016;

 

gelet op de artikelen 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 en 20 van de Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee 2016;

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Goeree-Overflakkee.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • b.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of

  -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • c.

  verordening: Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee 2016.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten BV gevestigd te Ridderkerk.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Goeree-Overflakkee voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de milieustraten te Middelharnis en Goedereede;

  • b.

   Van Gansewinkel Nederland BV te Eindhoven samen met verenigingen, stichtingen of charitatieve instellingen die hiertoe een overeenkomst hebben gesloten met de gemeente, in de kernen Achthuizen, Den Bommel, Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland, Melissant en Herkingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

  • c.

   Klein Recycling BV te Zwartewaal samen met verenigingen, stichtingen of charitatieve instellingen die hiertoe een overeenkomst hebben gesloten met de gemeente, in de kernen Stellendam, Goedereede en Ouddorp voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

  • d.

   kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  • e.

   scholen en verenigingen voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie;

  • f.

   NV IRADO te Schiedam voor de inzameling kunststof/plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD);

  • g.

   Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten BV te Ridderkerk voor de inzameling van textiel via huis-aan-huisinzameling, wijkcontainers en op de milieustraten aanwezige kledingboxen;

  • h.

   scholen gevestigd in de gemeente Goeree-Overflakkee voor het twee maal per jaar inzamelen van textiel op vestigingslocatie, hetgeen aan de onder g bepaalde inzamelaar wordt aangeboden voor aftransport;

  • i.

   sportverenigingen voor het inzamelen van PMD-afval op de vestigingslocatie, hetgeen aan de onder f bepaalde inzamelaar wordt aangeboden voor aftransport.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen, dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen, zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen, zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  vlakglas: vensterglas, dubbel glas, et cetera;

 • e.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, zoals drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • f.

  kunststof/plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD): verpakkingen van kunststof/plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons, zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • g.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • i.

  recyclebaar puin: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • j.

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingsmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen, dit is inclusief dakgrind, waarop zich teer bevindt of waaraan bitumen zijn gehecht;

 • k.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro (ijzerhoudende materialen) en non-ferro;

 • l.

  zand/grond: grond, die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, glas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie worden ook graszoden, afkomstig uit particuliere tuinen, ingenomen;

 • m.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • n.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • o.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • p.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • q.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening.

 • r.

  banden: schone banden van personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • s.

  plantaardige oliën en vetten;

 • t.

  schoon houtafval; gesorteerd schoon hout (eventueel geschilderd), platen spaanplaat of multiplex al dan niet voorzien van hang- en sluitwerk;

 • u.

  EPS: geëxpandeerd polystyreen/piepschuim;

 • v.

  vloerbedekking; afgedankte vloerbedekking en tapijt;

 • w.

  matrassen: afgedankte matrassen;

 • x.

  schoorsteenpuin: metsel- en betonpuin dat verontreinigd is met roet en koolteer van schoorsteenkanalen;

 • y.

  gips: gipsplaten en gipsblokken;

 • z.

  kadavers: kadavers van dode gezelschapsdieren, zoals huisdieren, vogels en vissen;

 • aa.

  harde kunststoffen: stromen als kunststof tuinstoelen, speelgoed, emmers;

 • bb.

  asfalt: gefreesd asfalt en asfaltschollen.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Aangewezen worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval, wordt door de inzameldienst ingezameld middels een daartoe van gemeentewege beschikbaar gestelde bruine minicontainer voor de gebruiker van een perceel, dan wel middels een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer voor de gebruikers van en aantal percelen; gft-afval wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • b.

  klein chemisch afval , wordt ingezameld door de inzameldienst, bedoeld onder artikel 2, eerste lid, en wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • c.

  glas , wordt ingezameld door de inzameldienst middels inzamelvoorzieningen op wijkniveau, genoemd in bijlage 1, en door de gemeente middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • d.

  vlakglas, wordt door de gemeente ingezameld via de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • e.

  oud papier en karton , wordt door de inzameldienst ingezameld middels een daartoe van gemeentewege beschikbaar gestelde blauwe minicontainer voor de gebruiker van een perceel, dan wel middels een daartoe van gemeentewege geplaatste blauwe verzamelcontainer voor de gebruikers van en aantal percelen, en wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • f.

  kunststof/plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), wordt door de inzameldienst bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder f, middels een voorziening op wijkniveau, genoemd in bijlage 1, en wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • g.

  textiel wordt ingezameld door de inzameldienst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, middels inzamelvoorzieningen op wijkniveau, genoemd in bijlage 1, en wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur wordt door de inzameldienst ingezameld op afspraak (conform regels grof huishoudelijk afval), en wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede en Van de Ven Metaal te Oude-Tonge;

 • i.

  recyclebaar puin wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • j.

  dakleer wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • k.

  metaal wordt door de inzameldienst ingezameld op afspraak (conform regels grof huishoudelijk afval), en wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede, en Van de Ven Metaal te Oude-Tonge;

 • l.

  zand/grond wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • m.

  verduurzaamd hout wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • n.

  grof tuinafval wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • o.

  asbest en asbesthoudend materiaal wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • p.

  grof huishoudelijk afval wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • q.

  huishoudelijk restafval, wordt door de inzameldienst ingezameld middels een daartoe van gemeentewege beschikbaar gestelde groene minicontainer voor de gebruiker van een perceel, dan wel middels een daartoe van gemeentewege geplaatste verzamelcontainer voor de gebruikers van en aantal percelen. Huishoudelijk restafval wordt door de gemeente tevens ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • r.

  banden worden door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • s.

  plantaardige olieën en vetten wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • t.

  schoon houtafval wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • u.

  EPS : geëxpandeerd polystyreen/piepschuim wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • v.

  vloerbedekking wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • w.

  matrassen worden door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • x.

  s choorsteenpuin wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • y.

  g ips wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraten Middelharnis en Goedereede;

 • z.

  k adavers worden door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • aa.

  harde kunststoffen worden door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis;

 • bb.

  asfalt wordt door de gemeente ingezameld middels de milieustraat Middelharnis.;

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening worden voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen de volgende regels gesteld:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen, die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het klantcontactcentrum van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container, die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • j.

   in het inzamelmiddel en de inzamelvoorziening mogen geen hete vloeistoffen, hete as of andere hete voorwerpen worden gedeponeerd, die tot beschadiging van het inzamelmiddel kunnen leiden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening worden omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden de volgende regels gesteld:

  a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  b. indien de weg zodanig smal is dat het voor de inzameldienst niet mogelijk is deze weg in te rijden, dient het inzamelmiddel aan het begin van deze weg te worden geplaatst;

  c. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  d. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  e. het huishoudelijk restafval en het gft-afval dat in een inzamelvoorziening (wijkcontainer) wordt gedeponeerd, dient zich in afgesloten huisvuilzakken te bevinden, welke huisvuilzakken dienen te voldoen aan de desbetreffende NEN-norm (KOMO-keurmerk);

  f. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  g. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal twintig huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

  h. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

  i. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  j. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd aan de inzamelaar of bij de milieustraat Middelharnis of milieustraat Goedereede;

  k. de milieustraten Middelharnis en Goedereede worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3 kunnen worden achtergelaten;

  l. bij de afgifte van afvalstoffen bij de milieustraten Middelharnis en Goedereede is het Reglement voor de afgifte van afvalstoffen van toepassing;

  m. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraten kunnen legitimeren;

  n. de inzameling van grof huishoudelijk afval, oud ijzer en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats; de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente;

  o. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  p. grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m3;

  q. kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in een of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 2 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 6 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Krachtens artikel 9, van de verordening worden de volgende regels gesteld:

a. in de oneven weken kan het gft-afval ter inzameling worden aangeboden via de bruine minicontainer en in de even weken kan het huishoudelijk restafval ter inzameling worden aangeboden via de groene minicontainer;

b. inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

d. grof huishoudelijk afval, oud ijzer en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld; deze categorieën mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

e. in verband met geluidhinder mogen wijkcontainers alleen tussen 07.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt;

f. klein chemisch afval kan ter inzameling worden aangeboden aan de milieustraten en mobiele depots tijdens de volgende openingstijden of standplaatstijden:

1. milieustraat Middelharnis van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.15 uur;

2. milieustraat Goedereede, woensdag van 15.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 9.30 tot 11.30 uur;

3. mobiele depot van Van Gansewinkel bij de locaties:

1e zaterdag van de maand in:

Den Bommel, Kaai: van 09.00 - 09.45 uur;

Ooltgensplaat, ’t Centrum: van 10.00 - 10.45 uur;

Achthuizen , R.K. Kerk: van 11.00 -11.45 uur;

Oude-Tonge, Handelskade: van 12.00 - 12.45 uur.

 

2e zaterdag van de maand in:

Nieuwe-Tonge, Korteweegje, bij Brandweerkazerne: van 09.00 – 9.45 uur;

Stad aan ’t Haringvliet, Zeedijk, bij haven: van 10.00 – 10.45 uur;

Goedereede-Havenhoofd, Haveneind: van 11.15 – 12.00 uur;

Ouddorp, Parkeerterrein Dorpstienden: van 12.15 – 13.00 uur.

 

3e zaterdag van de maand in:

Herkingen, 1e februariweg: van 09.00 - 09.45 uur;

Dirksland, Philipshoofjesweg: van 10.00 - 10.45 uur;

Melissant, Kerkhofweg: van 11.00 - 11.45 uur;

Stellendam, Raadhuisplein: van 12.00 – 12.45 uur.

 

Artikel 7 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening door burgemeester en wethouders voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 8 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 12 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit besluit gestelde regels.

Artikel 10 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening worden de volgende regels gesteld: het is gebruikers van een perceel op een recreatiepark verboden huishoudelijk afval ter inzameling aan te bieden.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 13, eerste lid, van de verordening worden de volgende regels gesteld:

 • a.

  in de woonkernen mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07:00 en 20:00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12 Ter inname aanbieden van dode gezelschapsdieren

Krachtens artikel 20, eerste lid, van de verordening wordt de milieustraat Middelharnis aangewezen voor het aanbieden van dode gezelschapsdieren.

Artikel 13 Intrekken oude regeling

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 15 Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Goeree-Overflakkee 2016.

 

Aldus vastgesteld op 21 juni 2016 door burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

 

secretaris a.i., burgemeester,

 

 

K. Kasteleijn mr. A. Grootenboer-Dubbelman

 

 

Bijlage 1. Locaties PMD-afval, flessenglas en textiel

Op de onderstaande locaties kan PMD-afval, (verpakkings)glas van flessen e.d. op kleur gescheiden, en textiel worden aangeboden. Het glas wordt gescheiden in de kleuren wit, groen en bruin.

 

Kern

Locatie

PMD-afval

Glas

Textiel

Achthuizen

Kerkstraat

1

1

1

 

Bloemstraat

1

1

 

 

Langstraat

1

1

 

 

 

 

 

 

Den Bommel

Bommelsedijk (camping)

1

 

 

 

Kade

1

1

1

 

Willem Alexanderstraat

1

1

 

 

Zuidzijde: Malmöweg

 

 

1

 

 

 

 

 

Dirksland

Akelei

1

1

1

 

Boomvliet (Coop)

2

2

 

 

Irenelaan

1

1

 

 

Secretaris Rooijlaan

1

 

 

 

Wernerlaan

1

1

 

 

 

 

 

 

Goedereede

Varkensmarkt/Doelweg

1

1

1

 

Hondsweg/Hofdijksweg

1

1

 

 

Milieustraat Goedereede

1

 

 

 

Gr-Havenhoofd, Duinroosplein

1

1

1

 

 

 

 

 

Melissant

Nieuweweg

1

1

1

 

Fabiusstraat/Binnenweg

1

1

 

 

 

 

 

 

Herkingen

Molendijk

1

1

 

 

1e Februariweg

1

1

1

 

 

 

 

 

Middelharnis

Kerkepad, parkeerterrein

2

3

1

 

Lijsterbesweg, Action

1

2

1

 

Beneden Zandpad (Hema)

1

1

 

 

Prins Bernhardlaan

1

1

 

 

Vissersdijk

1

1

 

 

Op terrein Zuidwester

1

1

 

 

Gedempt Kanaal

2

3

1

 

Herman Heijersmanssingel

1

1

 

 

Korendreef (Agrimarkt)

3

3

1

 

Johannispolderseweg (Milieustraat)

2

3

1

 

 

 

 

 

Nieuwe-Tonge

Westdijk (Spar)

1

2

1

 

Frank van Borsselenstraat

1

1

 

 

Battenoord (camping Grevelingen)

 

1

 

 

Battenoord (camping ’t Anker)

 

1

 

 

 

 

 

 

Ouddorp

Molenweg (Jumbo)

2

3

1

 

Molenblok

1

2

 

 

Dorpstienden (AH)

1

2

1

 

Achterweg

1

1

 

Kern

Locatie

PMD-afval

Glas

Textiel

 

Oude Nieuwlandseweg

1

1

 

 

Oudelandseweg

1

1

 

 

Klarebeekseweg/Dijkstelweg

1

1

 

 

Ouddorpse Haven

1

1

 

 

Vrijheidsweg (camping De Vrijheid)

1

1

 

 

Stationsweg

1

1

1

 

 

 

 

 

Ooltgensplaat

Sportlaan

 

 

1

 

Weespad (Emté)

3

2

 

 

Kaai

1

1

 

 

 

 

 

 

Oude-Tonge

Dabbehof (AH)

1

2

 

 

Dabbestraat

1

1

 

 

Ebbe en Vloed

1

1

 

 

Handelskade

1

1

 

 

Melkweg

1

1

 

 

Stoofplein

2

1

1

 

Willemstraat

1

1

 

 

‘t Getij

1

1

 

 

 

 

 

 

Sommelsdijk

Dorpsweg (AH)

3

3

 

 

Kon. Julianaweg (Nw. Rijssenburgh)

1

1

 

 

Oostelijke Achterweg/ Sint S. Doelstr

1

1

 

 

Sperwer (wooncomplex)

1

1

1

 

 

 

 

 

Stad aan ‘t Haringvliet

Nieuwstraat

1

1

1

 

Zeedijk

1

1

 

 

 

 

 

 

Stellendam

Korteweg (bouwmarkt)

 

 

1

 

Raadhuisplein

2

1

 

 

Oranjeplein

1

1

1

Platglas, zoals dubbelglas, ruiten en vensterglas, kan worden gedeponeerd in een open glascontainer die geplaatst is op de Milieustraat Middelharnis aan de Johannispolderseweg 19 in Middelharnis en de milieustraat Goedereede, Provincialeweg 12b in Goedereede.

Toelichting Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Geen opmerkingen c.q. geen aanleiding om een aanwijzingsbesluit te nemen.

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Artikel 2 lid 1: aanwijzing van de inzameldienst

De gemeente is op basis van artikel 10.24 lid 1 sub a Wm verplicht krachtens de verordening een inzameldienst aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Op grond van art. 10.24 lid 1 sub a Wm moet de inzameldienst bij uitvoeringsbesluit door het college worden aangewezen.

Artikel 2 lid 2: aanwijzing van andere inzamelaars

Op grond van art 10.24 lid 2 sub b Wm kunnen regels worden gesteld voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Zoals de Memorie van Toelichting stelt, gaat het hierbij vooral om de inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door anderen dan de inzameldienst.

De aanwijzing op grond art. 10.24 lid 2 Wm kan ook worden gebruikt om detaillisten die bijvoorbeeld batterijen van particulieren inzamelen, op hun verzoek aan te merken als inzamelpunt. In het kader van de aanwijzing als inzamelpunt kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de inzamelende persoon of instantie over bijvoorbeeld de wijze van inzameling, opslag en de afgifte aan de monitoring etc.

Indien detaillisten en/of reparatiebedrijven in een AMvB, of ministeriële regeling zijn aangewezen als inzamelende instantie is de gemeente niet bevoegd daarover nadere regels te stellen. Dit betekent dat detaillisten en/of reparatiebedrijven geen aanwijzing van de gemeente nodig hebben om huishoudelijke apparaten in te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

Artikel 3 lid 2: Afzonderlijke inzameling

In artikel 3 lid 2 is bepaald dat het college een omschrijving kan vaststellen voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Voor GFT-afval, oud papier en karton, recyclebaar puin kunnen bijv. de volgende omschrijvingen worden gehanteerd (een bredere of andere omschrijving is ook mogelijk):

 • 1.

  Groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  Oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 3.

  Recyclebaar puin: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

Het vastleggen van een omschrijving van de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen is van belang om te kunnen ingrijpen bij vervuiling van de fracties vanwege verkeerd aanbiedgedrag. Een te zeer vervuilde fractie kan leiden tot kostentoerekening voor de verwijdering door de be- of verwerker aan de gemeente, en in het uiterste geval tot weigering van de ingezamelde fractie. Het verdient in dat verband aanbeveling om in het besluit ook een ‘welles-nietes’-lijst op te nemen, waarin is aangegeven welke componenten de betreffende afvalcategorie omvat en welke daartoe juist niet behoren (zie bijv. de ‘welles-nietes’-lijsten in de VNG-handreiking Gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen en in het GFT-boekje van het voormalige Afval Overleg Orgaan).

Wij zijn van mening dat er vooralsnog geen aanleiding bestaat een (nadere) omschrijving voor bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen vast te stellen.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Artikel 4 lid 2

Het college kan bij uitvoeringsbesluit voor iedere gebruiker van een perceel per categorie huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel of -voorziening wordt ingezameld. De inzamelmiddelen kunnen van gemeentewege worden verstrekt of geplaatst, of moeten door de burger zelf worden aangeschaft.

Bij dit uitvoeringsbesluit kan worden gedacht aan een overzicht van de gemeente, waarop is aangegeven waar ingezameld wordt via inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel, dan wel via inzamelvoorzieningen voor een groep gebruikers van percelen.

Specifieke aanwijzing van de groep gebruikers van percelen die hun afvalstoffen via een bepaalde inzamelvoorziening mogen (of moeten) aanbieden, kan van belang zijn om tegen te gaan dat ook inwoners uit andere delen van de gemeente gebruik maken van de inzamelvoorziening, met als gevolg een (vroegtijdig) overvolle container.

Het aanwijzen van een groep gebruikers is noodzakelijk indien de afvalstoffenheffing binnen de gemeente wordt gedifferentieerd naar het aanbod van afval.

Het college heeft de in bijlage 1 genoemde locaties aangewezen voor in de inzameling van PMD-afval, flessenglas en textiel.

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

aanwijzingen voor gebruik, plaats en wijze.

Dit artikel biedt de basis tot het stellen van diverse regels voor het gebruik, de plaats en de wijze die relevant zijn voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval door middel van een inzamelmiddel.

In het onderstaande wordt globaal aangegeven welke regels door het college kunnen worden gesteld. (aanvullingen zijn uiteraard mogelijk).

Lid 1:

Gebruik:

Het college kan regels stellen over voorwaarden waaronder het inzamelmiddel wordt verstrekt, bijv. regels over het gebruik, de aansprakelijkheid voor de schade of verdwijning van het verstrekte inzamelmiddel.

Het college kan regels stellen rond het aanbrengen van veranderingen aan de container, bijv. het beschilderen ervan of een verbod op het deponeren van hete vloeistoffen in de container of bepalen dat het inzamelmiddel in het belang van de doelmatige verwijdering regelmatig wordt gereinigd. Ook de perceelsticker kan hieraan worden toegevoegd.

Lid 2:

Plaats van aanbieden.

Het college kan bepalen dat het inzamelmiddel op de krachtens art 6 vastgestelde inzameldag langs de inzamelroute op de weg kan worden geplaatst, eventueel uit te breiden met nadere aanwijzingen voor een specifiek verzamelpunt voor het plaatsen van de inzamelmiddelen. Voorgeschreven kan worden dat bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen niet op de weg mogen worden geplaatst, maar persoonlijk moeten worden aangeboden aan de inzamelaar.

Wijze van aanbieden.

Het college kan regels stellen aangaande de wijze van aanbieden bijv. het inzamelmiddel dient goed gesloten te zijn en er mag geen sprake zijn van uitsteeksel die kunnen leiden tot verwondingen of het scheuren van de huisvuilzak.

Max. gewicht en max. aantal inzamelmiddelen per keer.

Het college kan regels stellen wat betreft het maximaal gewicht en maximaal aantal inzamelmiddelen per keer. Het maximaal toelaatbare gewicht zal onder meer samenhangen met de wijze van inzameling, de toelaatbare arbeidsbelasting van de huisvuilbeladers, het gebruikte inzamelvoertuig. Ook kan er een beperking worden opgelegd naar het aantal inzamelmiddelen dat per keer mag worden aangeboden.

Regels ten aanzien van het gebruik van inzamelvoorzieningen.

Het college kan regels stellen ten aanzien van inzamelvoorzieningen betreffende de wijze van aanbieding, bijv. de afvalstoffen dienen in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd, de inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.

Inzamelen zonder inzamelmiddel.

Bij het inzamelen zonder inzamelmiddel kan bepaald worden dat de afvalstoffen gebundeld dienen te worden aangeboden.

Artikel 6 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Bij het vaststellen van de dagen en tijden kan in het besluit van het college een onderscheid worden gemaakt naar de verschillende niveaus van inzameling en de daarbij gehanteerde inzamelmiddelen en –voorzieningen.

Voor de inzameling via een inzamelroute bij de percelen kan worden gedacht aan de volgende regels:

 • plaatsing op de weg mag niet geschieden vóór een bepaald uur op de vastgestelde inzameldag of de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag;

 • het van gemeentewege verstrekte inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk voor een bepaald uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg te zijn verwijderd;

Bepaald kan ook worden dat inzameling bij het perceel op afroep plaatsvindt. Afvalstoffen kunnen dan worden aangeboden op de dag die, na de melding van de burger dat hij bepaalde afvalstoffen ter inzameling wil aanbieden, wordt aangewezen.

Met betrekking tot verzamel- en wijkcontainers kan worden bepaald dat de burger zijn afvalstoffen niet mag aanbieden op bepaalde tijdstippen.

Tenslotte kunnen op basis van dit artikel de openingstijden van brengdepots worden vastgelegd. Wanneer dit een regionaal depot betreft en de vaststelling van de openingstijden is overgedragen aan het bestuur van de regio, dient dat in dit artikel tot uitdrukking te komen.

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van overige(ingevolge artikel 3) categorieën gescheiden in te zamelen afvalstoffen.

Klein chemisch afval kan ter inzameling, uitsluitend persoonlijk, worden aangeboden op de door het college bepaalde locaties en tijden.

Artikel 7 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Dit artikel biedt de grondslag voor een door het college vast te stellen calamiteitenregeling. Een dergelijke (eventueel tijdelijke) regeling zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn in geval van stakingen, etc. Ook kan worden gedacht aan een regeling voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij wegopbrekingen of ontruimingen. Er bestaat naar onze mening vooralsnog geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp nadere eisen te stellen.

Artikel 8 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

De inzameldienst kan naast huishoudelijke afvalstoffen bijvoorbeeld ook bedrijfsafvalstoffen (op een bepaalde categorie van bedrijfsafvalstoffen) inzamelen. Gedacht kan worden aan afval uit de kantoren/winkels/dienstensector of bouw- en sloopafval (voor zover dit niet wordt gerekend tot het huishoudelijk afval). De gemeente heeft met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen geen zorgplicht en kan niet bepalen wie er binnen de gemeente al dan niet mogen inzamelen zoals dat bij huishoudelijke afvalstoffen het geval is.

Indien geen bedrijfsafvalstoffen worden meegenomen met de huisvuilroute bestaat naar onze mening vooralsnog geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp nadere eisen te stellen.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Alleen die bedrijven die betalen voor de gemeentelijke inzamelvoorzieningen mogen, voor zover artikel 13 daartoe de mogelijkheid biedt, hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst. Het college kan, net als bij huishoudelijke afvalstoffen, regels stellen over de wijze waarop de afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

Indien geen bedrijfsafvalstoffen worden meegenomen met de huisvuilroute bestaat er naar onze mening vooralsnog geen aanleiding om ten aanzien van dit onderwerp nadere eisen te stellen.

Artikel 10 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Lid 1:

De grondslag voor dit artikel is neergelegd in artikel 10 van de Afvalstoffenverordening. In dit artikel is geregeld dat er sprake kan zijn van het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

Lid 1, onder a:

Recreatiewoningen betreffen bijzondere gevallen. Voor de ophaaldienst is het bij een aantal parken niet mogelijk om het terrein van het recreatiepark te bereiken. Er kan niet worden gekeerd en de wegen zijn smal en onbegaanbaar indien er andere voertuigen staan geparkeerd. Daarnaast is het terrein van het recreatiepark eigen terrein en geen openbare weg.

Ook bestaat er geen mogelijkheid de afvalcontainers op een centrale plaats buiten de recreatieparken te verzamelen in het kader van de verkeersveiligheid. Indien de containers in grote getalen op de openbare weg worden geplaatst leidt dit tot onveilige situaties, omdat er op sommige plaatsen meer dan 100 containers komen te staan. Dit is een onwerkbare en onwenselijke situatie. Dit zorgt voor hinder van verkeer en belemmert de doorgang, voor onder andere hulpdiensten.

Het is dan ook belangrijk dat deze regelgeving voorhanden is en hierop kan worden gehandhaafd. Daarom worden de recreatieparken specifiek uitgezonderd.

Artikel 11 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

De basis voor het stellen van regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen kan worden gevonden in artikel 10.23 lid 3 Wm. De memorie van toelichting zegt hierover: “Ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen mogen ook in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld. Volgens het derde lid mogen deze regels geen vergunningstelsel inhouden. Dit is krachtens artikel 10.48 Wm voorbehouden aan de minister. Vanzelfsprekend mogen de gemeenten hun bevoegdheid evenmin benutten ter bevoordeling van de eigen inzameldienst en ten nadele van andere aanbieders op de markt”.

Lid 1

De Wm geeft de gemeente uitdrukkelijk de bevoegdheid om regels te stellen over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen in het belang van de bescherming van het milieu. Dit artikel is de uitwerking hiervan. Het college kan in het belang van de bescherming regels stellen betreffende bijvoorbeeld de dagen, tijden, wijze en plaatsen waarop bedrijfsafvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

Het is dus mogelijk om in het belang van het milieu bepaalde dagen te kunnen aanwijzen waarop bedrijfsafvalstoffen mogen worden ingezameld. Bijvoorbeeld ter beperking of voorkoming van geluidhinder of aanzuigende werking of om ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit artikel kan met name van belang zijn voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen in een (historisch) centrum. Uiteraard gelden deze regels voor alle betrokken inzamelaars die bedrijfsafvalstoffen ophalen.

Wij zijn van mening dat er vooralsnog geen aanleiding bestaat nadere regels te stellen aan dagen, tijden, wijze en plaatsen waarop bedrijfsafvalstoffen door een ander dan de inzameldienst ter inzameling moeten worden aangeboden.

Artikel 12

De basis voor het stellen van nadere regels voor dode gezelschapsdieren heeft zijn grondslag in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 81h. Artikel 20 van de verordening geeft het college de mogelijkheid plaatsen aan te wijzen waar deze worden aangeboden. Omdat de milieustraat Middelharnis als enige locatie in de gemeente een kadaverkoeling heeft, is deze locatie aangewezen.

Artikel 13, 14 en 15

De inhoud van de artikelen spreken voor zich en het is niet mogelijk en nodig hierop aanvullende aanwijzingsbesluiten te nemen.

Naar boven