NADERE REGELS SUBSIDIE GROENE DAKEN HELMOND 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 

besluit:

vast te stellen de Nadere regels subsidie groene daken Helmond 2016.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • c.

  eigenaar: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Helmond een bestaand gebouw in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • e.

  huurder: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die een bestaand gebouw in de gemeente Helmond van een eigenaar huurt;

 • f.

  zakelijk gerechtigde: een ieder met een beperkt gebruiksrecht op een bestaand gebouw in de gemeente Helmond. Hiertoe behoren het opstalrecht, het recht van erfpacht en het recht van vruchtgebruik;

 • g.

  groen dak: dakbedekking als onderdeel van een gebouw waarop een plantaardige laag is aangebracht die hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Een groen dak buffert schoon regenwater, waardoor significant minder regenwater naar het riool stroomt;

 • h.

  aanlegkosten: kosten die direct betrekking hebben op de aanleg van een groen dak, zoals de loonkosten van het bedrijf dat het groene dak aanbrengt en het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak;

 • i.

  incidentele subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 1.1, onder h, ASV Helmond 2009;

 • j.

  subsidieplafond: het subsidieplafond als omschreven in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  subsidieontvanger: een ieder die op aanvraag subsidie heeft ontvangen.

   

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

  • 1.

   Met deze regeling wordt beoogd om de aanleg van groene daken op gebouwen binnen de gemeente Helmond te stimuleren via het toekennen van incidentele subsidie.

  • 2.

   Voor subsidie op basis van deze regeling komen uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   eigenaren;

  • b.

   zakelijk gerechtigden;

  • c.

   huurders.

    

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond Helmond 2009 zijn de volgende artikelen niet van toepassing:

 • -

  artikel 2.1, eerste, tweede en tot en met het vierde lid;

 • -

  artikel 2.2, indien de aanvrager een rechtspersoon betreft;

 • -

  artikel 2.3, tweede en derde lid;

 • -

  artikel 3.1, eerste, derde en vijfde tot en met het zevende lid en

 • -

  artikel 3.2.

   

Artikel 1.4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende algemene eisen:

 • a.

  het initiatief past binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling;

 • b.

  een draagkrachtige dakconstructie die is aangesloten op de gemeentelijke riolering;

 • c.

  het aan te leggen groen dak heeft een minimale omvang van 10 m²;

 • d.

  schriftelijke instemming van de eigenaar van het gebouw om een groen dak aan te (laten) leggen voor zover de aanvrager niet de eigenaar is.

   

Artikel 1.5 Subsidiebedrag

  • 1.

   De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten voor een groen dak, met een maximum vergoeding van € 25,- per m² gerealiseerd groen dak.

  • 2.

   Onverminderd het bepaalde in het vorige lid bedraagt de subsidie voor de aanlegkosten maximaal € 2.500,- per gebouw.

  • 3.

   Naast de aanlegkosten als voornoemd komen de kosten die verband houden met het inschakelen van een bouwkundige ten behoeve van de draagkrachtbeoordeling van de dakconstructie voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 250,-.

  • 4.

   In bijzondere gevallen kan in afwijking van het vorenstaande het college een hoger subsidiebedrag toekennen.

    

   

Artikel 1.6 Subsidieplafond

  • 1.

   Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 25.000,- per jaar. De helft van dit bedrag wordt in de eerste negen maanden van elk jaar specifiek gereserveerd voor aanvragen van particulieren.

  • 2.

   Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het subsidieplafond als bedoeld in het vorige lid is bereikt.

  • 3.

   Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid is geboden om de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

    

   

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

  • 1.

   In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 met betrekking tot de aanvraagtermijn kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

  • 2.

   Bij het indienen van subsidie dient door aanvrager verplicht gebruik te worden gemaakt van een door het college beschikbaar gesteld format.

  • 3.

   Volledige subsidieaanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld.

    

   

Artikel 2.2 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV Helmond 2009 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4;

 • c.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • d.

  wanneer het subsidieplafond bereikt is.

   

Artikel 2.3 Beslistermijnen

  • 1.

   In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009, beslist het college binnen vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

  • 2.

   De beslissing als bedoeld in het vorige lid kan eenmaal met ten hoogste twee weken worden verdaagd.

    

   

Artikel 2.4 Subsidieverlening en -vaststelling ineens

  • 1.

   Het college kan voor zover de aanvraag niet meer bedraagt dan € 2.750,- de subsidie ineens vaststellen zonder separaat subsidieverleningsbesluit.

  • 2.

   In het geval toepassing wordt gegeven aan het eerste lid vindt de betaling van de gehele subsidie in één keer plaats. Het vorenstaande laat onverlet dat het college achteraf bevoegd is steekproefsgewijs controle uit te oefenen naar de rechtmatige besteding van de subsidiegelden.

    

   

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Aanvraag tot subsidievaststelling

  • 1.

   De subsidieontvanger dient, voor zover toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 1:5, vierde lid, van deze regeling, binnen tien weken nadat het groene dak is gerealiseerd een aanvraag voor subsidievaststelling in bij het college.

  • 2.

   Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing voor zover in de verleningsbeschikking anders is bepaald of voor zover artikel 2.4 van toepassing is.

    

   

Artikel 3.2 Verantwoording in bijzondere gevallen

Bij subsidie van meer dan € 2.750,- overlegt subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling de volgende (bewijs)stukken:

 • -

  factuur of facturen die verband houden met de aanleg van het groene dak;

 • -

  factuur van de draagkrachtbeoordeling voor zover aan de orde;

 • -

  een fotoverslag;

 • -

  een opgave van door andere instanties verleende subsidies voor de aanleg van het groene dak en de eventuele draagkrachtbeoordeling.

   

Artikel 3.3 Beslistermijnen

De beslistermijnen als genoemd in artikel 2.3 zijn van overeenkomstige toepassing in de vaststellingsfase behoudens in de situatie dat subsidievaststelling ineens plaatsvindt zonder dat daar subsidieverlening aan voorafgaat als bedoeld in artikel 2.4.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding, evaluatie en werkingsduur regeling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  De werking van deze regeling wordt uiterlijk 1 januari 2019 door of namens het college geëvalueerd.

 

Besloten in de vergadering van 21 juni 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

 

De secretaris,

Mr. Drs. A.P.M. ter Voert

 

Bekend gemaakt op:

24 juni 2016

De gemeentesecretaris,

Mr. Drs. A.P.M. ter Voert

 

Toelichting behorende bij Nadere regels subsidie groene daken Helmond 2016

Doel

Doel van deze regeling is het stimuleren van de aanleg van groene daken in Helmond. Groene daken dragen bij aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Voordelen zijn onder andere:

 • -

  Afvangen en buffering van regenwater waardoor (piek)belasting op riolering verminderd;

 • -

  Reductie CO2, door extra opname;

 • -

  Vergroenen leefomgeving voor initiatiefnemer en omwonenden;

 • -

  Energiebesparing door betere isolatie;

 • -

  Verhogen rendement van te plaatsen zonnepanelen;

 • -

  Verhogen duurzaamheid gebouwen doordat onderliggende dakbedekking een langere levensduur heeft.

   

Doelgroepen

Gekozen is om subsidie te verstrekken aan particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen. Reden hiervoor is dat elk groen dak bijdraagt aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling, ongeacht of dit op een woning of bedrijfspand is gelegen.

 

Regeling

De subsidiekaders liggen vast in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Helmond 2009 en de onderhavige regeling.

Via deze regeling wil de gemeente Helmond de aanleg van groene daken stimuleren. Belangrijk uitgangspunt is het eigen initiatief van de hiervoor genoemde doelgroepen. Daarom is bepaald dat 50% van de kosten voor subsidie in aanmerking komt met een maximum van € 25,- per vierkante meter. Wel is het mogelijk om hiernaast gebruik te maken van andere subsidieregelingen, mits de totaal verkregen subsidies voor de subsidiabele activiteiten (aanlegkosten en draagkrachtberekening) niet meer zijn dan de totale kosten voor deze onderdelen (zie artikel 2.5 ASV).

Ook is het mogelijk om gedurende de looptijd van deze regeling meerdere keren subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor bedrijven die meerdere gebouwen bezitten, of wanneer een groen dak in fases wordt aangelegd.

 

Dakconstructie

Niet ieder dak is op voorhand geschikt om er een groen dak op aan te leggen. Een groen dak weegt meer dan een gewoon dak, en de dakconstructie moet op dit extra gewicht berekend zijn. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient er sprake te zijn van een dakconstructie die het extra gewicht van het groene dak kan dragen. Bij de aanleg van een groen dak is het raadzaam om vooraf een draagkrachtbeoordeling van het bestaand dak uit te laten voeren door een bouwkundig adviseur of adviesbureau (waarbij de regels van het Bouwbesluit in acht moeten worden genomen). Als blijkt dat de (dak)constructie aangepast moet worden dient hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd en verleend te worden.

 

Subsidieplafond

Jaarlijks is een maximum bedrag beschikbaar dat als subsidie verstrekt kan worden. Aanvragen worden behandeld en – wanneer subsidiabel – gehonoreerd op volgorde van binnenkomst volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Wanneer er meer te honoreren aanvragen zijn dan het beschikbare budget in enig jaar, dan worden de aanvragen afgehandeld volgens bovengenoemd principe. Wanneer het plafond bereikt is worden alle nog niet afgewikkelde aanvragen die subsidiabel zijn (lees: in aanmerking komen voor subsidie op basis van deze regeling) geweigerd. Het bereiken van het subsidieplafond vormt een verplichte weigeringsgrond (zie artikel 2.2 onder d).

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bedrijven) kunnen in potentie vaak een hogere aanspraak doen op de beschikbare middelen dan individuele particulieren, bedrijfspanden hebben immers vaak meer vierkante meters dak ter beschikking. Om ervoor te zorgen dat een deel van het jaarlijks beschikbaar subsidiebedrag ook beschikbaar blijft voor individuele particulieren is bepaald dat in de eerste 9 maanden 50% van het beschikbare bedrag bestemd is voor particulieren aanvragen. Na deze periode kunnen ook anderen aanspraak maken op dit deel van het beschikbare budget.

 

Procedure

Er wordt verschil gemaakt in aanvragen voor onder en boven € 2.750,-. Tot € 2.750,- is er een korte en eenvoudige procedure. Voor dit bedrag kan ongeveer 100 m2 groen dak worden aangelegd (uitgaand van een gemiddelde prijs van € 50,- per m2 voor de aanleg van een groen dak, plus eventueel € 250,- voor een bouwkundige draagkrachtbeoordeling).

Op grond van de regeling komen ook hogere bedragen dan € 2.750,- voor subsidie in aanmerking .In artikel 1.5 vierde lid is aangegeven dat deze aanvragen van geval tot geval bezien worden. Belangrijk criterium voor de toekenning voor hogere subsidieaanvragen is hoeveel geld er nog voor het lopende jaar beschikbaar is. Uitgangspunt - zoals genoemd in artikel 1.5 lid 1 (50% subsidie met een maximum van € 25,- per m2) - blijft in principe ook hier het uitgangspunt.

De subsidieprocedure verloopt als gevolg (indicatief):

Subsidie tot € 2.750,-:

 • -

  Aanvrager vult het aangeboden aanvraagformulier in, hierop is onder andere aangegeven wat het te realiseren oppervlakte is en wat de kosten zijn;

 • -

  De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen 4 weken;

 • -

  Als de aanvraag voldoet aan de wettelijke regels volgt een voor de aanvrager positieve beslissing in de vorm van een beschikking onder voorwaarden;

 • -

  De aanvrager ontvangt in de regel binnen 4 weken de verleningsbeschikking (met voorwaarden) die tevens geldt als vaststellingsbesluit;

 • -

  De aanvrager krijgt zo snel als mogelijk hierna het volledige subsidiebedrag in één keer overgeschreven op zijn bankrekening;

 • -

  Wanneer een groen dak (gedeeltelijk) niet wordt aangelegd of na aanleg de kosten lager zijn uitgevallen dan is de subsidieontvanger verplicht hiervan actief melding te maken en zal (een deel van) de verleende subsidie moeten worden terugbetaald;

 • -

  De gemeente zal steekproefsgewijs controleren of het groene dak ook daadwerkelijk is aangelegd en of de subsidiegelden rechtmatig zijn besteed.

   

Subsidie boven € 2.750,-:

 • -

  Aanvrager vult het aangeboden aanvraagformulier in, hierop is onder andere aangegeven wat het te realiseren oppervlakte is en wat de kosten zijn;

 • -

  Als de aanvraag voldoet aan de wettelijke regels volgt een voor de aanvrager positieve beslissing in de vorm van een beschikking onder voorwaarden;

 • -

  De aanvrager ontvangt in de regel binnen 4 weken de verleningsbeschikking (met voorwaarden);

 • -

  De aanvrager krijgt zo snel als mogelijk hierna bij wijze van voorschot het volledige subsidiebedrag in één keer overgeschreven op zijn bankrekening;

 • -

  Aanleg dak;

 • -

  De aanvrager dient binnen 10 weken na realisatie van het groene dak bij het college een aanvraag in voor subsidievaststelling met bijbehorende verantwoordingsdocumenten. De gemeente controleert de aangeleverde gegevens en stelt de subsidievaststellingsbeschikking op;

 • -

  Toezending vaststellingsbeschikking.

Naar boven