Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2016, 83188VerordeningenVerordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Soest

De raad der gemeente Soest;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d 19 april 2016;

 

overwegende dat het wenselijk is de vorm van burger- en cliëntenparticipatie voor het sociaal domein vast te leggen,

 

gelet op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

Besluit

 

De Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Soest vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wetgeving betreffende het sociaal domein.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

   

  a. sociaal domein:

  activiteiten en voorzieningen met gemeentelijke uitvoeringsverantwoordelijkheid op het terrein van welzijn, zorg, werk en inkomen;

   

  b. gemeente:

  de gemeente Soest;

   

  c. Adviesraad:

  de Adviesraad Sociaal Domein Soest;

   

  d. Cliënt:

  gebruiker van voorzieningen in het sociaal domein;

   

  e. Dagelijks Bestuur:

  voorzitter en ten minste nog één lid van de Adviesraad;

   

  f. Inwoner:

  ingezetene van de gemeente Soest;

   

  g. Adviesaanvraag:

  formeel verzoek tot advisering door gemeente.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1.

  Het doel van de Adviesraad is inwoners en cliënten betrekken bij en een stem te geven in de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot het sociaal domein.

 • 2.

  Beoogd wordt, door gebruik te maken van de kennis en ervaring van cliënten, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en het draagvlak van de dienstverlening te verhogen onder inwoners en cliënten.

Artikel 3. Taken

 • 1.

  De Adviesraad heeft tot het taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over onderwerpen die de vorming en de evaluatie ten aanzien van het sociaal domein betreffen. De Adviesraad informeert en adviseert tevens over de uitvoering van de dienstverlening en de informatievoorziening aan cliënten en inwoners.

 • 2.

  De Adviesraad wordt door het college vroegtijdig in de gelegenheid gesteld om te participeren in de voorbereiding van het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen.

 • 3.

  De Adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten in het sociaal domein en verzamelt op actieve wijze relevante informatie om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 • 4.

  De Adviesraad is niet bevoegd individuele cliënten en inwoners te adviseren of ondersteunen bij individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 12 leden, inclusief de voorzitter.

 • 2.

  De Adviesraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad zijn inwoner van of werkzaam in de gemeente. Zij mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college of werkzaam zijn bij de gemeente Soest of bij een instelling die actief is in Soest op het terrein van het Sociaal Domein.

 • 4.

  Leden van de Adviesraad worden, op voordracht van de Adviesraad, benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

 • 5.

  In de Adviesraad is kennis en ervaringskundigheid vanuit de hele doelgroep van het Sociaal Domein vertegenwoordigd.

Artikel 5. Lidmaatschap en zittingsduur

 • 1.

  Bij het ontstaan van vacatures worden inwoners uit de gemeente in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaar. Een lid kan maximaal een keer worden herbenoemd.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij verhuizing buiten de gemeente;

  • c.

   bij overlijden;

  • d.

   na het verstrijken van de termijn van vier jaar, behoudens herbenoeming;

  • e.

   bij toetreding tot een functie zoals omschreven in artikel 4.3

Artikel 6. Samenwerking Adviesraad en gemeentebestuur

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de Adviesraad tijdig alle relevante informatie ontvangt die nodig is om naar behoren te kunnen adviseren.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat de aanvraag voor een advies en de daarvoor benodigde informatie op een zodanig tijdstip wordt verstrekt, dat de Adviesraad tijdig en adequaat advies kan uitbrengen.

 • 3.

  Indien gewenst door de Adviesraad, vindt (aanvullende) informatieverstrekking plaats door de ambtelijke organisatie van de gemeente.

 • 4.

  Elk verzoek om advies gaat gepaard met een schriftelijke adviesvraag.

 • 5.

  In geval de gemeenteraad het bevoegde orgaan tot besluitvorming is, stuurt het college het advies van de Adviesraad samen met het raadsvoorstel aan de gemeenteraad.

 • 6.

  Voorafgaande aan het uitbrengen van het advies kan op verzoek van de Adviesraad overleg plaatsvinden met de betrokken portefeuillehouder van het college.

 • 7.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de Adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan de gemeenteraad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 • 8.

  De betrokken leden van het college (de portefeuillehouders) voeren in het kader van burger- en cliënt participatie minimaal twee keer per jaar overleg met de Adviesraad over zaken die betrekking hebben op het Sociaal Domein. Zowel de Adviesraad als de betrokken portefeuillehouder(s) kunnen onderwerpen agenderen. Betrokken (beleids)medewerkers van de gemeente Soest kunnen bij het overleg aanwezig zijn.

Artikel 7. Ondersteuning

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de Adviesraad beschikt over middelen die noodzakelijk zijn om de taken als vastgelegd in de verordening te kunnen uitvoeren. Deze middelen betreffen in elk geval:

  • a.

   Ondersteuning door ambtelijke medewerkers en toegang tot relevante informatie;

  • b.

   Vergaderfaciliteiten voor de Adviesraad en de themagroepen en werkgroepen;

  • c.

   Een vergoeding voor leden van de Adviesraad;

  • d.

   Faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en documentatie;

  • e.

   Faciliteiten voor publiciteit en overleg met de achterban.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks een budget beschikbaar ten behoeve van de werkzaamheden van de Adviesraad. Dit budget wordt verstrekt in de vorm van een subsidie waarvoor jaarlijks vooraf een voorschot wordt verstrekt.

 • 3.

  De financiële regeling en faciliteiten voor de adviesraad, thema- en werkgroepen worden vastgelegd in een convenant.

Artikel 8. Verantwoording

 • 1.

  De Adviesraad brengt jaarlijks verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Soest.

 • 2.

  De Adviesraad dient jaarlijks een onderbouwde subsidieaanvraag met bijbehorende begroting in voor het daaropvolgende subsidiejaar conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Soest.

Artikel 9. Reglement Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad regelt binnen de kaders van deze Verordening zijn eigen werkwijze en de samenwerking met de verschillende belangen-, cliënten,- en maatschappelijke organisaties en kan daartoe een reglement vaststellen.

 • 2.

  Het reglement is openbaar.

Artikel 10. Evaluatie

 • 1.

  Het college en de Adviesraad evalueren gezamenlijk minimaal eens per twee jaar het functioneren van de Adviesraad en vaker indien de Advies of het college tussentijdse evaluatie nodig achten.

Artikel 11. Overige bepalingen

 • 1.

  De leden van de Adviesraad zullen in de contacten met de gemeente op geen enkele wijze worden benadeeld of bevoordeeld als gevolg van hun lidmaatschap.

 • 2.

  Het college kan in overleg met de Adviesraad ter uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 • 3.

  Intrekking en wijziging van deze verordening vindt niet eerder plaats dan nadat hierover overeenstemming is bereikt met de Adviesraad.

Artikel 12. Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ´Verordening Adviesraad Sociaal Domein Soest 2015´.

Artikel 13. Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de verordening Cliëntenparticipatie Wmo.

   

Soest, aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 9 juni 2016.

de raad voornoemd,

de griffier,

M. van Vliet MPM AA

de voorzitter,

Rob Metz