Gemeenteblad van Waalwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalwijkGemeenteblad 2016, 79768VerordeningenVerordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016

 

 

De raad van de gemeente Waalwijk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016;

Gelet op de Gemeentewet, artikel 149 en gelet op de cliënten- en burgerparticipatie zoals bedoeld in artikel 2.1.3 lid 3 van de Wmo, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.7 van de Jeugdwet;

Overwegende dat bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en aanpassen van beleid binnen de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015), Jeugdzorg (de Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet), de gemeente wettelijk verplicht is om cliënten en burgers te laten participeren in deze beleidsprocessen;

Overwegende dat de gemeente Waalwijk reeds een Wmo-Adviesraad kent en dat door de wijzigingen binnen het sociaal domein er een noodzaak is voor het opzetten van een nieuwe vorm van lokaal medezeggenschap binnen het sociaal domein in Waalwijk;

Overwegende dat de gemeente wil inzetten op vernieuwing bij het lokale medezeggenschap en het online inwinnen van informatie bij inwoners een grotere rol gaat spelen. Dit in lijn met de bedoelde vernieuwing die is ingegeven met de drie decentralisaties en de transitie van het sociaal domein;

Overwegende dat deze taken en bevoegdheden rondom cliënten- en burgerparticipatie bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein worden belegd bij een vernieuwde adviesraad die breed en integraal kan adviseren;

Besluit :

 • -

  In te trekken de verordening WMO Adviesraad gemeente Waalwijk, zoals vastgesteld op 26 januari 2012, met inbegrip van de nadien doorgevoerde wijzigingen;

 • -

  Vast te stellen de nieuwe Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning. De Jeugdwet en de Participatiewet spreken voor zich;

 • -

  Sociale Adviesraad Waalwijk: een onafhankelijk adviesraad voor het college bestaande uit leden benoemd op basis van deskundigheid en affiniteit met het sociaal domein van de gemeente Waalwijk;

 • -

  Burger- en cliëntparticipatie: Alle activiteiten die de gemeente onderneemt om inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid;

 • -

  Gemeente: de gemeente Waalwijk, bestaande uit de kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik;

 • -

  Raad: de raad van de gemeente Waalwijk;

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk;

 • -

  Sociaal domein: Wmo, Participatiewet en Jeugdwet;

 • -

  Online advisering: via het internet inwoners betrekken bij de beleidsontwikkeling binnen de gemeente Waalwijk;

 • -

  Offline advisering: via fysieke wegen (overleggen, enquêtes, panels, brieven etc.) inwoners betrekken bij de beleidsontwikkeling binnen de gemeente Waalwijk.

Artikel 2. Doelstelling, taken en bevoegdheden

Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente Waalwijk bij het beleid betreffende de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Hiervoor is een onafhankelijk adviesorgaan beschikbaar: de Sociale Adviesraad Waalwijk.

 • 1.

  De Sociale Adviesraad heeft ten doel: Het online en offline versterken van de positie van inwoners in het sociale domein van Waalwijk door gevraagde en ongevraagde advisering, signalering en voorstellen aan het college over het beleid binnen het sociale domein.

 • 2.

  Taken en bevoegdheden: De cliënten- en burgerparticipatie zoals bedoeld in artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.7 van de Jeugdwet. Dit middels:

  • a.

   Het vormen van een Dagelijks Bestuur en het plaatsen van deskundigen;

  • b.

   Het college op basis van online- en offline-informatie adviseren;

  • c.

   Sturing geven aan de advisering.

 • 3.

  De Sociale Adviesraad wordt bij de voorkant van beleidsontwikkelingen betrokken door de gemeente. Formele advisering door de SAR geschiedt aan de achterkant van het beleidstraject.

Artikel 3. Samenstelling en positionering Sociale Adviesraad

 • 1.

  De Sociale Adviesraad bestaat uit 8 leden.

 • 2.

  De Sociale Adviesraad wijst een dagelijks bestuur aan met een voorzitter uit haar midden. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en is, als vertegenwoordiger van de Sociale Adviesraad, de gesprekspartner voor het college.

 • 3.

  De leden van de Sociale Adviesraad hebben aantoonbaar grote betrokkenheid bij en deskundigheid van een of meerdere thema’s binnen het sociale domein.

 • 4.

  De leden van de Sociale Adviesraad verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de Sociale Adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Gemeenteraad, het college of een functie in de ambtelijke organisatie in de gemeente Waalwijk.

 • 6.

  De leden van de Sociale Adviesraad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van hun taken.

 • 7.

  De samenstelling van de Sociale Adviesraad moet divers zijn.

 • 8.

  De leden van de Sociale Adviesraad moeten bekend zijn met het online betrekken en bevragen van de inwoners van Waalwijk.

 • 9.

  De leden van de Sociale Adviesraad zijn deskundigen op een of meerdere van de vier onderstaande thema’s:

  • a.

   Economische Zelfredzaamheid;

  • b.

   Sociale Zelfredzaamheid;

  • c.

   Opgroeien;

  • d.

   Zorg;

 • 10.

  Per thema zijn twee leden van de adviesraad deskundig.

Artikel 4. Benoeming leden

 • 1.

  De Sociale Adviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de leden en van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Voor alle leden van de Sociale Adviesraad worden functieprofielen vastgesteld door het college.

 • 3.

  De eerste werving van de nieuwe leden vindt plaats door het college op basis van de vastgestelde functieprofielen. De hierna volgende wervingen worden uitgevoerd door de Sociale Adviesraad.

 • 4.

  De Sociale Adviesraad draagt deze leden en voorzitter voor aan het college die hen benoemt voor de duur van maximaal vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

 • 5.

  Indien een lid vervangen dient te worden, wordt een sollicitatiecommissie ingesteld.

 • 6.

  Het college benoemt de leden van de Sociale Adviesraad en ontslaat ze.

 • 7.

  Het college kan om zwaarwegende reden gemotiveerd van een benoeming afzien.

Artikel 5. Informatie

 • 1.

  Het college verstrekt aan de Sociale Adviesraad tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.

 • 2.

  Het college organiseert de mogelijkheid aan de Sociale Adviesraad om inwoners te betrekken en bevragen rondom relevante onderwerpen

 • 3.

  De Sociale Adviesraad brengt haar (on)gevraagde adviezen aan het college schriftelijk of per e-mail uit.

Artikel 6. Contactambtenaren

1.De gemeente wijst vaste contactambtenaren aan als aanspreekpunt voor de communicatie met de Sociale Adviesraad en het inzetten van de online-tool voor het betrekken en bevragen van inwoners.

Artikel 7. Overleg

 • 1.

  Tussen de verantwoordelijke wethouders en de Sociale Adviesraad vindt minimaal eenmaal per jaar een overleg plaats.

 • 2.

  Het college honoreert waar nodig een verzoek van de Sociale Adviesraad tot overleg met een wethouder of een betrokken ambtenaar.

 • 3.

  In het eerste jaar na installatie van de Sociale Adviesraad is er periodiek overleg over het functioneren en de verbetermogelijkheden van het adviesorgaan.

Artikel 8. Budget

1.Het maximaal beschikbare budget wordt door de gemeenteraad jaarlijks vastgesteld bij de behandeling van de (meerjaren)begroting.

Artikel 9. Huishoudelijk reglement

 • 1.

  De Sociale Adviesraad stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die aan de Sociale Adviesraad zijn opgedragen. Daarbij wordt in ieder geval geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd;

 • b.

  onderwerpen voor de agenda worden aangemeld;

 • c.

  de strategie hoe inwoners bevraagd worden over relevante onderwerpen;

 • d.

  de verbinding met de cliëntenraad Baanbrekers wordt gemaakt;

 • e.

  besluitvorming over een advies tot stand komt;

 • f.

  jaarlijks het jaarplan, de begroting en de (financiële) verantwoording worden ingevuld;

 • g.

  de bekendheid van de Sociale Adviesraad wordt vergroot;

 • h.

  de werving en selectie van het dagelijks bestuur, de voorzitter en de leden plaatsvindt;

 • i.

  de Sociale Adviesraad handelt bij het disfunctioneren van een lid/de voorzitter van de sociale raad;

 • j.

  jeugdigen en hun ouders worden betrokken;

 • k.

  belangenorganisaties, cliëntenraden en doelgroepen online en offline worden bevraagd en geïnformeerd;

 • l.

  belangenorganisaties, cliëntenraden en doelgroepen wordt de mogelijkheid geboden signalen over beleidsuitvoering online en offline door te geven.

Artikel 10 Geheimhouding

1.De leden van de Sociale Adviesraad zijn verplicht tot geheimhouding conform artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

 • 1.

  In gevallen de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college, na de Sociale Adviesraad te hebben gehoord.

 • 2.

  Het college is bevoegd beleidsregels te stellen over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag, na die waarop deze is bekend gemaakt;

 • 2.

  Met ingang van die dag vervalt de verordening WMO Adviesraad gemeente Waalwijk zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Waalwijk bij besluit van 26 januari 2012, met inbegrip van de nadien doorgevoerde wijzigingen.

Artikel 13 Citeertitel

1.Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Sociale Adviesraad Waalwijk 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 19 mei 2016,

De raad van Waalwijk,

De griffier, de voorzitter,

G.H. Kocken, drs. A.M.P. Kleijngeld