Verleende omgevingsvergunning Loolaan (voormalig ROC-locatie) te Apeldoorn

Omschrijving: het oprichten van 39 appartementen en het maken van een in-/uitrit

Datum verzending: 20 januari 2016

Wabonummer: W15/01175

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Naar boven