Besluit maatwerkvoorschriften geluid voor Sociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14 te Utrecht, HZ_MAAT-16-07980

Sociëteit De Vereeniging

Mariaplaats 14 te Utrecht

HZ_MAAT-16-07980

Maatwerkvoorschriften geluid voor Sociëteit de Vereeniging

Rechtsmiddel: Bezwaar 6 weken

 

Voordat u een bezwaarschrift indient kunt u meestal de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo. Bent u het met de genomen beslissing niet eens, dan kunt u bij de meeste besluiten een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit formulier vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

 

Naar boven