Gemeenteblad van Wageningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenGemeenteblad 2016, 77001Overige besluiten van algemene strekkingEerste wijziging op het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2016

 •  

   

Het gehele uitvoeringsbesluit wordt hieronder gepubliceerd (niet alleen de wijzigingen). De wijzigingen zijn onderstreept.

 

Eerste wijziging op het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2016

Het college van Wageningen,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Wageningen;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Wageningen 2016;

B E S L U I T:

 • I.

  In te trekken artikel 2 lid 2a en artikel 8 lid 1 van het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2016;

 • II.

  Vast te stellen gewijzigd artikel 2 lid 2a en gewijzigd artikel 8 lid 1 van het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2016.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Wageningen;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld minicontainer, afvalemmer of kca-box, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse) verzamelcontainer en afvalbrengstation, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  afvalbrengstation: de inrichting waar inwoners van de gemeente Wageningen afvalstoffen kunnen aanbieden, gevestigd aan de Nude 77 te Wageningen;

 • e.

  raamovereenkomst verpakkingen: overeenkomst tussen gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk die bestaat uit afspraken voor de verpakkingsmaterialen glas, papier en karton, hout, metalen en kunststof;

 • f.

  compacte wijken: wijken waar 20% of meer van de laagbouwpercelen kleiner zijn dan 150 m2 (zie kaart in bijlage 2).

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen ACV gevestigd te Ede.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Voor de inzameling van oud papier en karton:

   • aangeboden in een minicontainer: de inzameldienst;

   • aangeboden in verzamelcontainers bij hoogbouw en appartementencomplexen: de maatschappelijke organisaties die voor de inzameling van oud papier en karton een overeenkomst met ACV hebben afgesloten, mits zij voldoen aan de voorwaarden in bijlage 1;

   • met een container op eigen terrein de volgende organisaties:

    • basisscholen;

    • wooncentrum de Kastanje Zideris;

    • rustenburg Zorgcentra;

    • woon- en zorgcentrum De Nudehof;

    • postduivenvereniging het Nudekwartier;

    • seniorenhuisvesting Roosebrink;

    • speeltuin Tuindorp;

    • Musinga waterscouting;

    • hockeyclub WMHC;

    • KV Wageningen (korfbal);

    • SKV (voetbal);

    • WAVV (voetbal);

    • ONA 53 (voetbal).

  • b.

   Voor de inzameling van textiel:

   • Restore Kringloop voor de inzameling van textiel door middel van verzamelcontainers en huis-aan-huis inzameling.;

   • de Kledingbank, Stichting Emmaus-Regenboog en Terres de Hommes door aanname van textiel bij hun eigen filiaal mits zij het overgebleven textiel laten afvoeren aan de aangewezen textielinzamelaar;

   • het Leger des Heils door aanname van textiel bij de Boothiek.

  • c.

   Voor de inzameling van herbruikare fractie uit het grof huishoudelijk afval:

   Emmaus-Regenboog.

  • d.

   Voor de inzameling van frituurvet en plantaardige olie:

   supermarkten gevestigd in de gemeente Wageningen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankkartons: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, blik en drankkartons;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente-, fruit- en tuinafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  - voor restafval van huishoudens in de laagbouw: de van gemeentewege verstrekte minicontainer met grijze deksel en bij hoogbouw, binnencentrum en gedeelte Tarthorst (zie kaart met selecties in bijlage 3) de dichtstbijzijnde verzamelcontainer;

  - voor restafval van huishoudens in compacte wijken laagbouw met een perceel van 150m2 of kleiner: de van gemeentewege verstrekte minicontainer met grijze deksel of de aangewezen verzamelcontainer;

 • b.

  voor groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens in de laagbouw: de van gemeentewege verstrekte minicontainer met groene deksel en bij hoogbouw en appartementencomplexen de dichtstbijzijnde verzamelcontainer;

 • c.

  voor klein chemisch afval: de van gemeentewege verstrekte rode kca-box en milieubus;

 • d.

  voor oud papier en karton in de laagbouw: de van gemeentewege verstrekte minicontainer met blauwe deksel en bij hoogbouw en appartementencomplexen de dichtstbijzijnde verzamelcontainer;

 • e.

  voor glas: de van gemeentewege geplaatste glasbakken;

 • f.

  voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankkartons van huishoudens in de laagbouw: de van gemeentewege verstrekte minicontainer met oranje deksel en bij hoogbouw en appartementencomplexen de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers;

 • g.

  voor textiel de textielbakken en voor de huis aan huis inzameling: de door de inzamelende organisatie verstrekte textielzakken;

 • h.

  voor de afvalstoffen, als vermeld in artikel 3 van de verordening: het afvalbrengstation van de gemeente;

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 5 lid 3 wordt voor de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen de

volgende inzamelfrequentie vastgesteld:

 • a.

  oud papier en karton wordt tenminste eenmaal per drie weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld;

 • b.

  grof huishoudelijk afval, grof snoeiafval, grote elektrische- en elektronische apparaten en metalen worden één keer per vier weken ingezameld;

 • c.

  textiel wordt 4 x per jaar huis aan huis ingezameld;

 • d.

  plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankkartons worden tenminste eenmaal per drie weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld;

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

N.v.t.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker en/of chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het één of ander buiten zijn schuld is geschied;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   de gebruiker van een perceel kan de inzameldienst verzoeken om, tegen betaling, extra inzamelmiddelen voor rest- en/of groente-, fruit- en tuinafval te bezorgen of om een inzamelmiddel om te ruilen voor een ander inzamelmiddel met een ander volume;

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op de aanbiedplaats, bij gebrek aan een aanbiedplaats door het plaatsen op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg. De plaatsing geschiedt zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen, waarbij de aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   de minicontainers moeten met de handvaten naar de rijweg gericht ter lediging worden aangeboden. Indien de minicontainers worden geleegd door een voertuig met zijbelading moeten de handvaten juist van de rijweg af gericht zijn;

  • c.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in verzamelcontainers uit inpandige containerruimtes dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de verzamelcontainer op een goed bereikbare plaats aan de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • d.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • e.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • f.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g.

   het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorzieningen te plaatsen;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • i.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • j.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de milieubus of bij het afvalbrengstation;

  • k.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente en inzameldienst van toepassing;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • m.

   voor de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparaten en metalen dient de aanbieder een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • n.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats aan de openbare weg bij de woning klaar te staan;

  • o.

   grof huishoudelijk afval mag voor de inzameling aan huis geen groter volume hebben dan 1 m3;

  • p.

   grof tuinafval mag voor de inzameling aan huis geen groter volume hebben dan 3 m3;

  • q.

   Grote elektrische en elektronische apparaten en metalen mogen voor de inzameling aan huis geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

  • r.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparaten en metalen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1.Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  Minicontainers voor restafval, groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankkartons moeten tussen 6:00 uur en 7:30 uur worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalkalender;

 • b.

  Minicontainers mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag van 20.00 tot 23.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

   

 • d.

  de minicontainers moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • e.

  grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparatuur en metalen worden op afspraak ingezameld, deze categorieën moeten worden aangeboden op de daarvoor aangewezen dag tussen 6.00 uur en 7:30 uur;

 • f.

  grof tuinafval worden op afspraak ingezameld, deze categorieën moeten uiterlijk worden aangeboden op de daarvoor aangewezen dag tussen 6.00 uur en 7:30 uur en mogen worden aangeboden vanaf de zaterdag voor de inzameldag indien dit geen hinder veroorzaakt;

 • g.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

N.v.t.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

N.v.t.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  in het voetgangersgebied in het centrum mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tijdens de venstertijden zoals door de gemeente vastgesteld in de “Regeling ontheffingen voetgangerszone centrum”;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 13. Inwerkingtreding

De wijzigingen op het uitvoeringsbesluit treden in werking op de dag van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 14. Citeerbepaling

De wijziging op het uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Eerste wijziging op het Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit 2016.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Wageningen 31 mei 2016.

Burgemeester en wethouders van Wageningen,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.F. Verstappen G.J.M. van Rumund