Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2016, 76108VerordeningenGemeenteraad van Zaltbommel - Verordening cliëntenparticipatie Werkzaam Rivierenland 2016 vastgesteld

 

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2016;

 

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

 

overwegende dat het wettelijk verplicht is te regelen de wijze waarop personen bedoeld in artikel 2 lid 3 van de WSW en artikel 7 lid 1 van de Participatiewet, worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten door het bestuur van de werkzaak;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende: Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016.

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Cliënten: personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Participatiewet, tevens ingezetenen van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel of ingezetenen van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel met een WSW-indicatie, zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 van de WSW

 • b.

  Cliëntenraad: cliëntenraad Participatiewet en WSW Werkzaak Rivierenland;

 • c.

  DB: dagelijks bestuur van Werkzaak Rivierenland;

 • d.

  GR: Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

 • e.

  Lokale cliëntenraad: cliëntenraden benoemd door de colleges van burgemeester en wethouders van deelnemende gemeenten aan de GR Werkzaak Rivierenland;

 • f.

  Werkzaak: het openbaar lichaam ingesteld op grond van de GR

 • g.

  WSW: Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2. Benoeming

 • 1.

  Het DB stelt een cliëntenraad in. Cliënten en andere personen kunnen als lid van de cliëntenraad worden benoemd door het DB voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingsperiode van de gemeenteraden.

 • 2.

  Buiten deze zittingstermijn kunnen leden worden benoemd om tussentijdse vacatures te vervullen voor een zittingsperiode gelijk aan de resterende zittingsperiode van de overige leden.

 • 3.

  De cliëntenraad, lokale cliëntenraden en in de deelnemende gemeenten actief zijnde belangengroepen kunnen kandidaten voordragen.

 • 4.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering door de Werkzaak van de Participatiewet en WSW betrokken personen.

 • 5.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste zeven personen. Het maximaal aantal personen wordt bepaald door het DB in overleg met de cliëntenraad .

 • 6.

  Een persoon kan voor maximaal twee periodes worden benoemd.

 • 7.

  Niet als lid kunnen worden benoemd:

  • a.

   Leden van het bestuur van Werkzaak of van het college of de raad van één van de deelnemende gemeenten, of van een (mede) door één van deze organen ingesteld bestuursorgaan.

  • b.

   Werknemers van Werkzaak of van één van de deelnemende gemeenten.

HOOFDSTUK 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 3. Taken van het DB

 • 1.

  Het DB vraagt over beleidsvoornemens advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de cliëntenraad zes weken tijd heeft om tot een advies te komen. In de adviesvraag vermeldt het DB de datum waarop het advies moet zijn ontvangen om het te betrekken bij de besluitvorming.

 • 3.

  Het DB zorgt ervoor dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

 • 4.

  Nadat het DB heeft besloten op stukken waarop door de cliëntenraad advies is uitgebracht, wordt teruggekoppeld wat er met de door de cliëntenraad uitgebrachte adviezen is dan wel wordt gedaan.

Artikel 4. Ondersteuning cliëntenraad

 • 1.

  Het DB zorgt voor ondersteuning van de cliëntenraad.

 • 2.

  Het DB draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening richting cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de cliëntenraad behoren.

Artikel 5. Budget cliëntenraad

 • 1.

  Door het DB wordt aan de cliëntenraad jaarlijks een budget beschikbaar gesteld, nadat de cliëntenraad daartoe vóór 1 april in het voorafgaande jaar een begroting heeft ingediend.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen door de cliëntenraad onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten, onkostenvergoedingen en andere kosten voor het functioneren van de cliëntenraad.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het DB verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget. Beide verslagen worden door het DB ter kennis gebracht aan het AB.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het DB voorgenomen beleid en de uitvoering van de aan het DB opgedragen taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 4 van de GR.

 • 2.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken met betrekking tot een individueel persoon en de Werkzaak.

 • 3.

  Ieder lid van de cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. Deze worden voor de eerstvolgende vergadering op de agenda geplaatst.

Artikel 7. Overleg van en met de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad komt zo vaak bijeen als nodig is voor een adequate vervulling van zijn taken.

 • 2.

  De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter.

 • 3.

  De cliëntenraad kiest uit zijn midden een secretaris.

 • 4.

  De cliëntenraad kiest uit zijn midden een penningmeester.

 • 5.

  De cliëntenraad heeft tenminste viermaal per kalenderjaar een overleg met het DB.

 • 6.

  Dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van de cliëntenraad.

 • 7.

  De agenda voor dit overleg wordt opgesteld door de secretaris en de voorzitter van de cliëntenraad in samenspraak met het DB.

 • 8.

  Van het overleg met het DB wordt een verslag gemaakt door een hiertoe aangewezen medewerker van de Werkzaak. Een afschrift van dit verslag wordt verzonden aan het DB en de deelnemers aan het overleg.

Artikel 8. Reglement

De cliëntenraad stelt voor zijn eigen functioneren een huishoudelijk reglement op. Van dit reglement verstrekt de cliëntenraad een afschrift aan het DB.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland 2016.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van 26 mei 2016.

 

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter, 

drs. M.S.P. Muurling

A.van den Bosch