Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 75743Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Besluit tot aanpassing van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012, mandaat 53 tabel afdeling Maatschappelijke Zaken

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut en zorg dragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:

  • 1.

    In de tabel behorende bij de afdeling Maatschappelijke Zaken het mandaatnummer 53 als volgt te wijzigen:

Nummer

Omschrijving van het onderwerp

Van

Naar leidinggevende

Naar medewerker

Bijzondere bepalingen

53.

De vertegenwoordiging in procedures inzake een verzoek om (voorwaardelijke) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven overeenkomstig de artikelen 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 en 6.1.8 van de Jeugdwet

BW

 

Consulent Jeugd

De machtiging voor de vertegen-woordiging is verstrekt op naam. De gemachtigde personen zijn terug te vinden in de collegebesluiten van 22 maart 2016 en 27 april 2016.

  • 2.

    De wijziging genoemd bij onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

     

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer L.J. Zwartsenburg

locosecretaris

de heer F.J.C. Boen

locoburgemeester