Gemeenteblad van Mill en Sint Hubert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertGemeenteblad 2016, 728Verordeningen

Verordening leges Mill en Sint Hubert 2016

 

 

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2016

(VERORDENING LEGES MILL EN SINT HUBERT 2016)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven:

 • 1.

  voor stukken, inlichtingen of nasporingen waarvan de kosteloze afgifte, verstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd.

 • 2.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 3.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 4.

  voor het in behandeling nemen van in de bij deze verordening behorende tarieventabel vermelde aanvragen om een:

  • a.

   loterijvergunning als bedoeld in titel 1, onderdeel 1.14.2;

  • b.

   evenementenvergunning als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2;

  • c.

   ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein als bedoeld in titel 3, onderdeel 3.6.1;

  • d.

   standplaatsvergunning als bedoeld ion titel 3, onderdeel 3.6.3;

  • e.

   niet in titel 3 genoemde ontheffing of vergunning als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 7:

voor een non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, digitale kennisgeving in geval van DigiD of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het vorige lid bestaat aanspraak op een algemene vermindering op het legestarief van 20 % voor diensten op grond van Wet op de Kansspelen (titel 1, hoofdstuk 16), de Drank- en Horecawet (titel 3, hoofdstuk 1) en de Algemene plaatselijke verordening (titel 3, hoofdstuk 2) als de betreffende aanvraag digitaal wordt ingediend en de dienst ook digitaal kan worden verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4. (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2014, vervallen met ingang 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De bepalingen die op grond van deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op belastbare feiten:

 • a.

  die zich voor de in artikel 13 genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan;

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13 genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de gewijzigde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges in die periode plaatsvindt;

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening leges Mill en Sint Hubert 2016”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering

van 17 december 2015.

De raad voornoemd,

 

 

 

Drs. M.J.H.N. Collombon

Ing. A.A.M.J. Walraven

griffier

Voorzitter

Inhoud legestarieventabel Mill en Sint Hubert 2016

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk

 

 

 

1

Burgerlijke stand

 

 

2

Paspoorten en identiteitskaarten

 

 

3

Rijbewijzen

 

 

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 

 

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

7

Bestuursstukken

 

 

8

Vastgoedinformatie

 

 

9

Overige publiekszaken

 

 

10

Gemeentearchief

 

 

11

Leegstandwet

 

 

12

Gemeentegarantie

 

 

13

Winkeltijdenwet

 

 

14

Kansspelen

 

 

15

Vervallen

 

 

16

Telecommunicatie

 

 

17

Verkeer en vervoer

 

 

18

Diversen

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk

 

 

 

1

Begripsomschrijvingen

 

 

2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

3

Omgevingsvergunning

 

 

4

Vermindering

 

 

5

Teruggaaf

 

 

6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

8

Vervallen

 

 

9

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk

 

 

 

1

Horeca

 

 

2

Evenementen c.a.

 

 

3

Prostitutiebedrijven

 

 

4

Brandveiligheidsverordening

 

 

5

Gastouderopvang

 

 

6

Algemene plaatselijke verordening (diversen)

 

 

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

ROEB-lijst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

1.1.1

Het tarief * bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in de O.L. Vrouw ten Hove kapel of het gemeentehuis op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

549,00

553,00

1.1.1.2

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

549,00

553,00

1.1.1.3

zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

549,00

553,00

1.1.1.4

vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur

624,00

628,00

1.1.1.5

zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur

733,00

738,00

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in kasteel Tongelaar of op een andere, dan wel een eigen locatie op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

471,00

474,00

1.1.2.2

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

471,00

474,00

1.1.2.3

zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

471,00

474,00

1.1.2.4

vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur

549,00

553,00

1.1.2.5

zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur

705,00

710,00

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een andere, dan wel een eigen locatie, buiten de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand:

257,00

259,00

 

 

 

 

1.1.4

Voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk van niet-ingezetenen van de gemeente Mill en Sint Hubert wordt boven de onder 1.1.1. tot en met 1.1.3. vermelde bedragen een tarief geheven van:

189,00

190,50

 

*

 

 

1.1.5

Kosteloze huwelijksvoltrekkingen zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van het Reglement burgerlijke stand gemeente Mill en Sint Hubert 2009  vinden plaats in het gemeentehuis op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Bij de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt, bij het gebruik maken van een ambtelijke getuige boven het verschuldigde bedrag genoemd in 1.1.1. tot en met 1.1.5., per ambtelijke getuige een tarief berekend van:

31,00

31,25

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

 

1.1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

26,20

26,40

1.1.7.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

52,30

52,70

1.1.7.3

Voor het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapboekje wordt het onder 1.1.6.1 en 1.1.6.2 vermelde bedrag verhoogd:

 

 

1.1.7.3.1

voor het kalligraferen van het ambtelijke gedeelte met

23,50

23,70

1.1.7.3.2

voor het kalligraferen van het Kerkelijk gedeelte met

13,60

13,70

1.1.7.3.3

voor het kalligraferen van een geboorte inschrijving

13,60

13,70

1.1.7.3.4

voor het kalligraferen van een getuige

3,90

3,95

1.1.7.3.5

voor het kalligraferen van de naam van de ambtenaar van de burgerlijke stand

3,90

3,95

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

1.1.8.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend voor elke lijst

25,00

25,20

1.1.8.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elke lijst.

25,00

25,20

 

 

 

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

1.1.10

Uitstel tot begraven of cremeren.

 

 

1.1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming tot het uitstel van begraven of cremeren als bedoeld in art.17, lid 2 van de Wet op de Lijkbezorging

18,30

18,45

 

 

 

 

1.1.11

Laissez passez voor lijken

 

 

1.1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren

33,50

33,75

 

 

 

 

1.1.12

Nasporingen

 

 

1.1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

31,00

31,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

1.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

51,20

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

51,20

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument en behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,95

64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,05

51,20

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,05

51,20

 

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,95

50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,35

28,45

 

 

 

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in de onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,05

47,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1

Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een Nieuw Rijbewijs Document

38,45

38,80

1.3.1.2

Het tarief genoemd in subonderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

17,50

17,60

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

526,00

530,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.527,00

1.539,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

2.625,00

2.645,00

1.4.2.2.4

Voor 5.000 verstrekkingen

5.689,00

5.732,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

10.498,00

10.577,00

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van subonderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

17,50

17,60

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

526,00

530,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.527,00

1.539,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

2.625,00

2.645,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

5.689,00

5.732,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

10.498,00

10.577,00

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

31,00

31,25

 

 

 

 

1.4.6.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen (maximumtarief)

7,50

7,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

17,50

17,.60

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (wettelijk maximum)

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

0,23

 

 

met een maximum per bericht van

5,00

5,00

 

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

22,50

 

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

5,00

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

22,50

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

4,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

131,00

132,00

 

1.7.1.2

een afschrift van de een afschrift van de gemeenterekening

131,00

132,00

 

 

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

5,00

5,05

 

1.7.2.1.2

een afschrift van stukken behorende bij een raadsvergadering, per stuk

5,00

5,05

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

46,00

46,30

 

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

65,50

66,00

 

 

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie

5,00

5,05

 

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per stuk

5,00

5,05

 

 

 

 

 

 

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

 

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

36,50

36,75

 

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

36,50

36,75

 

 

 

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.4.1

tot het verstrekken van een afschrift van de openbare besluitenlijst van het college

5,00

5,05

 

1.7.4.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de openbare besluitenlijst van het college

36,50

36,75

 

 

 

 

 

 

1.7.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verordening:

 

 

 

1.7.5.1

–         omvattende 1 tot 50 pagina’s

36,50

36,75

 

1.7.5.2.

–         omvattende meer dan 50 pagina’s

65,50

66,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

tot het verstrekken van langs geautomatiseerde weg vervaardigde afschriften van perceelskaarten en/of naampercelenlijsten:

 

 

 

1.8.1.1

per perceelskaart

13,60

13,70

 

1.8.1.2

per naam-percelenlijst

17,80

18,00

 

 

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de geautomatiseerde kadastrale registratie voor het verstrekken van een lichtdruk of fotokopie met

 

 

 

1.8.2.1

Formaat A4 (210 x 297 mm.)

13,60

13,70

 

1.8.2.2

Formaat A3 (297 x 420 mm.)

27,20

27,40

 

1.8.2.3

Formaat A2 (420 x 594 mm.)

27,20

27,40

 

1.8.2.4

Formaat A1 (594 x 841 mm.)

36,50

36,80

 

1.8.2.5

Formaat A0 (841 x 1139 mm.)

46,00

46,40

 

 

 

 

 

 

1.8.2.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.8.2.6.1

Voor het aanvragen en/of vernummeren van een huisnummer

27,20

27,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.1.1

Tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (wettelijk vastgesteld tarief)

30,05

41,35

 

 

 

 

 

 

1.9.2

Legalisaties

 

 

 

1.9.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.2.2

tot het verlenen van een legalisatie van een handtekening

18,25

18,40

 

 

 

 

 

 

1.9.3

Verklaring omtrent persoon

 

 

 

1.9.3.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.3.2

Tot afgifte van alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, een en ander voor zover niet begrepen in enige andere paragraaf van deze verordeningen daarbij behorende tabel

18,25

18,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

31,00

31,25

 

1.10.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

2,35

2,40

 

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

2,35

2,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.11.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

183,00

184,40

 

1.11.2

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

183,00

184,40

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Voor in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening worden geen leges geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.13.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.13.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

54,90

55,30

 

1.13.2

Tot het wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing

54,90

55,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.14.1

Tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (wettelijk maximum):

 

 

 

1.14.1.1

a.voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

56,50

 

1.14.1.2

b.voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

 

1.14.1.3

-voor de eerste kansspelautomaat

56,50

56,50

 

1.1.4.1.4

-en voor iedere volgende kansspelautomaat per automaat

34,00

34,00

 

 

 

 

 

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

52,50

52,90

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Kinderopvangregister (vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

Op dit onderdeel waren tariefbepalingen opgenomen voor het verstrekken van inlichtingen uit het kinderopvangregister. Dat is een landelijk register geworden, dat voor iedereen via internet te raadplegen is. De tariefbepalingen zijn daardoor een dode letter geworden en geschrapt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In titel 3 zijn vanaf 2012 legestarieven opgenomen voor aanvragen voor exploitatie van gastouderopvang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kabels en Leidingen

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.16

Aanvraag/Melding voor instemming/vergunning voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet, dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, gezamenlijk benoemd in artikel 4 eerste en tweede lid van de AVOI

496,00

500,00

 

1.16.1.1

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer, voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,20

1,21

 

1.16.1.2

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

106,30

107,10

 

1.16.1.3

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling, of het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

106,30

107,10

 

1.16.1.4

Het bedrag genoemd in 1.16.1 wordt, indien met betrekking tot een aanvraag/melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 

 

 

1.16.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.16.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag/melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

1.16.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.16.1.

248,00

250,00

 

1.16.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de aanvraag of melding waartoe deze proefsleuf dient, indien en zodra de aanvraag of melding wordt ingediend conform 1.16.1

 

 

 

1.16.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de melding de helft van het bedrag genoemd in 1.16.1.

248,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.17.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (stb.459) voor zover noodzakelijk voor en indirect samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

60,50

61,00

 

1.17.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (stb.459) anders dan bedoeld in subonderdeel 1.17.1.1

26,80

27,00

 

1.17.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (stb.1994,450)

61,00

61,50

 

1.17.1.4

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) ,

-

-

 

1.17.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

18,30

18,50

 

1.17.1.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

30,00

30,00

 

1.17.2

Wedstrijden met voertuigen op een weg

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de Wegenverkeerswet

18,30

18,50

 

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.17.3.1

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring plaatsvindt op basis van (medische) stukken

0,00

0,00

 

1.17.3.2

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een standaardkeuring (spreekuur) plaatsvindt.

0,00

0,00

 

1.17.3.3

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring op het thuisadres plaatsvindt

0,00

0,00

 

1.17.3.4

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen sprake is van een herkeuring, zoals het geval is bij een duplicaat en het omwisselen van een gehandicaptenparkeerkaart

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

1.18.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

 

1.18.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,80

6,90

 

1.18.1.2

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

 

1.18.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,35

0,40

 

1.18.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,35

0,40

 

1.18.1.3

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 9,40, vermeerderd met € 0,35 voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 6 dm2 te boven gaat;

9,90

10,00

 

 

 

 

 

 

1.18.1.4

In afwijking in zoverre van het onder 1.18.1.2 tot en met 1.18.1.3 hiervoor bepaalde worden geen leges in rekening berekend indien het totaal verschuldigde legesbedrag niet meer bedraagt dan € 9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

27,80

28,00

 

 

 

 

 

 

1.18.1.6

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,30

5,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatieweken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de actuele prijzen per eenheid inclusief omzetbelasting zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage I zijn opgenomen.

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs inclusief omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het geven van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is worden geen leges geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

5,03%

5,07%

 

 

van de bouwkosten met een minimum van

252,00

254,00

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen doch niet meer dan € 50.000

1.257,50

1.267,50

 

 

vermeerderd met

3,50%

3,52%

 

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000 te boven gaan

 

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 of meer bedragen:

€ 2.132,50

€ 2.147,50

 

 

vermeerderd met

3,20%

3,22%

 

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaan

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1

Indien een bouwplan volgens advies van gemeentelijk bouw- en woningtoezicht voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota (waardoor geen advies bij de welstandscommissie hoeft te worden ingewonnen), wordt het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 verhoogd met

37,40

37,70

 

2.3.1.2

Indien het bouwplan niet voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota, is alsnog een toetsing door de Welstandscommissie noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt in verband met de toetsing aan de criteria van de welstandnota door de Welstandscommissie verhoogd:

 

 

 

2.3.1.3.1

Indien de bouwkosten niet meer dan € 500.000 bedragen

0,1299%

0,131%

 

2.3.1.3.2

van die bouwkosten met een minimum van

37,40

37,70

 

2.3.1.3.3

Indien de bouwkosten meer dan € 500.000 en niet meer dan € 1.000.000 bedragen, per bouwplan

763,00

769,00

 

2.3.1.3.4

Indien de bouwkosten meer dan € 1.00.000 en niet meer dan € 1.500.000 bedragen, per bouwplan

931,00

938,00

 

2.3.1.3.5

Indien de bouwkosten meer dan € 1.500.000 en niet meer dan € 2.000.000 bedragen, per bouwplan

1.096,00

1.104,00

 

2.3.1.3.6

Indien de bouwkosten meer dan € 2.000.000 en niet meer dan € 2.500.000 bedragen, per bouwplan

1.266,00

1.275,00

 

2.3.1.3.7

Indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 en niet meer dan € 5.000.000 bedragen, per bouwplan

1.527,00

1.538,00

 

2.3.1.3.8

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 en niet meer dan € 7.500.000 bedragen, per bouwplan

1.927,00

1.941,00

 

2.3.1.3.9

Indien de bouwkosten meer dan € 7.500.000 en niet meer dan € 10.000.000 bedragen, per bouwplan

2.321,00

2.321,00

 

2.3.1.3.10

Indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000 en niet meer dan € 12.500.000 bedragen, per bouwplan

2.720,00

2.338,00

 

2.3.1.3.11

Indien de bouwkosten meer dan € 12.500.000 en niet meer dan € 15.000.000 bedragen, per bouwplan

3.117,00

3.140,00

 

2.3.1.3.12

Indien de bouwkosten meer dan € 15.000.000 bedragen, per bouwplan

3.515,00

3.541,00

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

 

2.3.1.3.13

Het van toepassing zijnde tarief op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt niet verhoogd indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3.14

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt in verband met toetsing aan de criteria van de welstandsnota door de Welstandscommissie verhoogd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de grootte en/of complexiteit van het plan een uitgebreide toetsing door het team Ruimtelijke Kwaliteit van Welstandszorg noodzakelijk is, bestaande uit de werkelijke kosten van deze toetsing, na voorafgaande opgave van de kosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4

Verplichte adviezen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4.1

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische commissie wordt vereist, verhoogd met de werkelijke kosten van het uitgebrachte advies

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4.2

Verplicht advies Brabants Heem

 

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van Brabants Heem wordt vereist, verhoogd met de werkelijke kosten van het uitgebrachte advies

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5.3

Overige verplichte adviezen

 

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een extern advies wordt vereist, verhoogd met de werkelijke kosten van dat advies

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

150%

 

 

 

 

 

 

2.3.1.7

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

 

Voor het beoordelen van aanvullende gegevens als gevolg van een onvolledige aanvraag worden geen aanvullende leges geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

176,00

177,30

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

406,00

409,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

406,00

409,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.245,00

4.277,00

 

 

 

 

 

 

 

Het in subonderdeel 2.3.3.3 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van:

 

 

 

2.3.3.3.1

behandeling inspraakreacties, met

1.061,00

1.069,00

 

2.3.3.3.2

behandeling zienswijzen, met

1.061,00

1.069,00

 

2.3.3.3.3

het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing exclusief bijkomende noodzakelijke onderzoeken, met

2.654,00

2.674,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

406,00

409,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

406,00

409,00

 

 

 

 

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

 

237,50

239,25

 

 

 

 

 

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

478,00

482,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

406,00

409,00

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

406,00

409,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

406,00

409,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.245,00

4.277,00

 

 

Het in subonderdeel 2.3.4.3 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van:

 

 

 

2.3.4.3.1

behandeling inspraakreacties, met

1.061,00

1.069,00

 

2.3.4.3.2

behandeling zienswijzen, met

1.061,00

1.069,00

 

2.3.4.3.3

het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing exclusief bijkomende noodzakelijke onderzoeken, met

2.654,00

2.674,00

 

 

 

 

 

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

406,00

409,00

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

460,00

463,50

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

238,50

240,25

 

 

 

 

 

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

478,00

481,50

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

406,00

409,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

 

2.3.5.1

–         minder dan 100 m²

712,00

717,00

 

2.3.5.2

–         100 m² of meer, doch minder dan 500 m²

712,00

717,00

 

2.3.5.3

vermeerderd met een bedrag per m² van

2,190

2,206

 

2.3.5.4

–         500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m²

1.578,00

1.600,00

 

2.3.5.5

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,890

0,897

 

2.3.5.6

–         2.000 m² of meer, doch minder dan 5.000 m²

2.898,00

2.946,00

 

2.3.5.7

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,244

0,246

 

2.3.5.8

–         5.000 m² of meer, doch minder dan 50.000 m²

3.630,00

3.684,00

 

2.3.5.9

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,079

0,0795

 

2.3.5.10

–         50.000 m² of meer

7.185,00

7.261,00

 

2.3.5.11

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,0158

0,0159

 

 

 

 

 

 

2.3.5.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.11 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning, bedraagt het legestarief indien het betreft uitbreiding van die inrichting, met dien verstande dat de:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.12.1

uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruikersoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld onder artikel 2.3.5.1 t/m 2.3.5.11 met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.12.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief als vermeld onder de onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.11, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe eigenaar

97,60

98,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

178,00

179,30

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

178,00

179,30

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

178,00

179,30

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

178,00

179,30

 

 

 

 

 

 

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

266,00

268,00

 

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

237,50

239,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

158,00

159,00

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentelijke bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

44,50

44,80

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

120,00

121,00

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

274,00

276,00

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

39,80

40,10

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

39,80

40,10

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

79,00

79,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

237,50

239,50

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

158,00

159,00

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

79,00

79,60

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

158,00

159,00

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

81,00

81,60

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

245,00

247,00

 

2.3.16.3

voor de beoordeling van een brandveiligheidrapport

81,00

81,60

 

2.3.16.4

voor de beoordeling van een ander hiervoor niet genoemd rapport

81,00

81,60

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

487,00

491,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Archeologische aanvragen

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een aanvraag waarbij archeologische controle, toetsing en archiefonderzoek wordt verricht:

 

 

 

2.3.18.2

voor bureauonderzoek

501,00

505,00

 

2.3.18.3

voor inventariserend veldonderzoek

501,00

505,00

 

2.3.18.4

voor proefsleuvenonderzoek, inclusief voorafgaand programma van eisen

501,00

505,00

 

2.3.18.5

bij definitieve opgraving, inclusief voorafgaande programma van eisen en plan van aanpak

501,00

505,00

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Advies

 

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.19.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.20

Publicatiekosten

 

 

 

 

De in titel 2 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde werkelijke kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijke verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.20.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

478,00

482,00

 

2.3.20.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

796,00

802,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

60%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

40%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

 

Het minimumbedrag voor teruggaaf bedraagt

252,00

254,00

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies, publicatiekosten of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17, 2.3.18, en 2.3.19 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij subonderdeel 2.5.2 van toepassing is:

252,00

254,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

178,00

179,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.245,00

4.277,00

 

 

Het in subonderdeel 2.9.1 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van:

 

 

 

2.9.1.1

behandeling inspraakreacties, met

1.061,00

1.069,00

 

2.9.1.2

behandeling zienswijzen, met

1.061,00

1.069,00

 

2.9.1.3

het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing exclusief bijkomende noodzakelijke onderzoeken, met

2.653,00

2.673,00

 

 

 

 

 

 

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

4.245,00

4.277,00

 

 

Het in subonderdeel 2.9.2 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van:

 

 

 

2.9.2.1

behandeling inspraakreacties, met

1.061,00

1.069,00

 

2.9.2.2

behandeling zienswijzen, met

1.061,00

1.069,00

 

2.9.2.3

het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing exclusief bijkomende noodzakelijke onderzoeken, met

2.653,00

2.673,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

178,00

179,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

3.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

549,00

553,00

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een wijziging van een Drank- en Horecavergunning i.v.m. wijziging lokaliteit(en)

130,00

131,00

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een wijziging van een Drank- en Horecavergunning i.v.m. het wijzigen van de leidinggevenden

130,00

131,00

 

 

 

 

 

 

3.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

27,20

27,40

 

 

 

 

 

 

3.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in artikel 4 van de Drank- en Horecawet

27,20

27,40

 

 

 

 

 

 

3.1.6

Ingeval in het kader van de vergunningaanvraag of aanvragen van een wijziging als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 en 3.1.3 advies moet worden ingewonnen in het kader van de wet BIBOB, wordt het tarief verhoogd met:

653,00

658,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Evenementen c.a.

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

3.2.1

Evenementen e.d.

 

 

 

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementen e.d.),

90,00

90,70

 

3.2.1.2

Bij aanvragen die voldoen aan de door burgemeester en wethouders vastgestelde en bekendgemaakte criteria voor meerjaren- en jaarvergunningen voor evenementen wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 3.2.1.1 hiervoor verhoogd met 50%.

 

 

 

3.2.2

Geluidhinder

 

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:6. van de Algemene plaatselijke verordening geldende voor:

 

 

 

3.2.2.1

één dag of een gedeelte daarvan

36,50

36,80

 

3.2.2.2

meer dan één dag

53,30

53,70

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Ontheffing sluitingsuur

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.2.3.1

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:29 van de A.P.V.

 

 

 

3.2.3.1.1

voor elk uur of gedeelte daarvan

18,30

18,40

 

3.2.3.1.2

met twee uur of minder, doch meer dan één uur

27,20

27,40

 

3.2.3.1.3

met meer dan twee uur

36,50

36,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoodstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.3.1.1

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening (seksinrichting of escortbedrijf)

689,00

694,00

 

3.3.1.2

Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.3.1.1

135,00

136,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.4.1.1

Tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, ingevolge de brandbeveiligingsverordening

25,00

25,20

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Gastouderopvang

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

 

 

 

3.5.1.1

voor een buitenschoolse opvang (BSO), een kinderdagverblijf (KDV) of een peuterspeelzaal (PSZ)

765,00

770,00

 

3.5.1.2

voor een gastouderbureau (GOB)

479,00

482,00

 

3.5.1.3

voor een gastouderopvang (GO)

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Algemene plaatselijke verordening (diversen)

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

 

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.6.1.1

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemeen plaatselijke verordening:

27,20

27,40

 

 

 

 

 

 

 

Vent- en standplaatsvergunningen

 

 

 

3.6.2

Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemeen plaatselijke verordening:

 

 

 

3.6.2.1

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende één dag

27,20

27,50

 

3.6.2.2

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende een maand

54,90

111,00

 

3.6.2.3

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende een half jaar

82,60

166,50

 

3.6.2.4

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende een jaar

110,00

333,00

 

 

 

 

 

 

3.6.3

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemeen plaatselijke verordening tot het in de gemeente innemen van een standplaats, niet tijdens marktdagen, per standplaats gedurende een periode van:

 

 

 

3.6.3.1

een dag of een gedeelte daarvan

27,20

27,50

 

3.6.3.2

een maand of een gedeelte daarvan

110,00

111,00

 

3.6.3.3

een kwartaal of een gedeelte daarvan

165,00

166,50

 

3.6.3.4

een jaar of een gedeelte daarvan

330,00

333,00

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopregister

 

 

 

3.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

3.6.4.1

Tot het verlenen van een verkoopregister als bedoeld in artikel 2:67 van de Algemeen plaatselijke verordening.

55,00

55,40

 

 

 

 

 

 

 

Nachtverblijfregister

 

 

 

3.6.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

 

 

3.6.5.1

een nachtverblijfregister als bedoeld in artikel 2:37 van de Algemeen plaatselijke verordening.

55,00

55,40

 

 

 

 

 

 

 

Exploiteren openbare inrichting

 

 

 

3.6.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

58,00

58,50

 

 

Parkeren van reclamevoertuigen en objecten onder hoogspanningsmasten

 

 

 

3.6.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van:

 

 

 

3.6.8.1

het verbod op het parkeren van reclamevoertuigen als bedoeld in artikel 5:7 van de Algemeen plaatselijke verordening

28,50

28,70

 

3.6.8.2

het verbod op grond va artikel 2:22 van de Algemeen plaatselijke verordening om binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

45,50

45,90

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

Tarief

2015 €

Tarief

2016 €

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

28,00

28,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij het raadsbesluit van 17 december 2015

Mij bekend,

De Griffier,

BIJLAGE 1 : OVERZICHT PRIJZEN VOOR BEREKENEN EN TOETSEN VAN DE BOUWKOSTEN (ROEB-LIJST)

 

 

 

 

Vastgesteld in Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB)- overleg 2 september 2014

 

 

 

 

 

2015/2016

2015/2016

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

 

(euro)

(euro)

 

1. WONINGEN

 

 

 

1.1 Rijtjeswoningen

210,00

254,10

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

254,00

307,34

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

283,00

342,43

per m3

1.4 Bungalows

303,00

366,63

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

191,00

231,11

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

191,00

231,11

per m3

1.7 Recreatiewoning

191,00

231,11

per m3

 

 

 

 

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

288,00

348,48

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

127,00

153,67

per m3

2.3 Kelder

264,00

319,44

per m3

2.4 Serre

571,00

690,91

per m3

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

132,00

159,72

per m3

2.6 Dakkapel

1093,00

1322,53

per ml

2.7 Gevelwijziging

591,00

715,11

per m2

2.8 Nieuw dak

118,00

142,78

per m2

 

 

 

 

3. BIJGEBOUWEN

 

 

 

3.1 Berging/garage met plat dak

132,00

159,72

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

122,00

147,62

per m3

3.3 Carport / Overkapping

157,00

189,97

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

147,00

177,87

per m2

3.5 Zwembad

196,00

237,16

per m3

 

 

 

 

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

4.1 Houten schutting/pergola

69,00

83,49

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

122,00

147,62

per ml

4.3 Schotelantenne

986,00

1193,06

per st.

4.4 Hout metselwerk tuinmuur

93,00

112,53

per ml

4.5 Gaashekwerk 49,00 59,29 per ml

 

 

 

 

 

 

 

5. BEDRIJFSHALLEN

 

 

 

Gemetselde wandconstructie :

 

 

 

geldt voor gehele pand ( geen opsplitsing )

 

 

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

98,00

118,58

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

59,00

71,39

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

132,00

159,72

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

201,00

243,21

per m3

 

 

 

 

Systeembouw :

 

 

 

geldt voor gehele pand ( geen opsplitsing )

 

 

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

59,00

71,39

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

49,00

59,29

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

44,00

53,24

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

44,00

53,24

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

40,00

48,40

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

40,00

48,40

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

83,00

100,43

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

127,00

153,67

per m2

5.13 Open loods

127,00

153,67

per m2

5.14 Semi-permanente unit

201,00

243,21

per m3

5.15 Romneyloods

28,00

33,88

per m3

 

 

 

 

6. OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

6.1 Kantoor

283,00

342,43

per m3

6.2 Showroom

166,00

200,86

per m3

6.3 Winkel

283,00

342,43

per m3

6.4 Bouwmarkt

127,00

153,67

per m3

6.5 Horeca

259,00

313,39

per m3

6.6 Sporthal

254,00

307,34

per m3

6.7 Kleedgebouwen

235,00

284,35

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

225,00

272,25

per m3

6.9 Noodscholen

186,00

225,06

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

337,00

407,77

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

98,00

118,58

per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

596,00

721,16

per m2

 

 

 

 

7. TUINBOUWKAS

 

 

 

7.1 Verwarmde kas

44,00

53,24

per m2

7.2 Onverwarmde kas

30,00

36,30

per m2

 

 

 

 

8. VARKENSSTAL

 

 

 

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

391,00

473,11

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

362,00

438,02

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

254,00

307,34

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

9. KOEIENSTAL

 

 

 

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

283,00

342,43

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

303,00

366,63

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

601,00

727,21

per m2

 

 

 

 

10. KIPPENSTAL

 

 

 

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

293,00

354,53

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

313,00

378,73

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

93,00

112,53

per m2

 

 

 

 

11. PAARDENSTAL

 

 

 

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

591,00

715,11

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

288,00

348,48

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

210,00

254,10

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

113,00

136,73

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

113,00

136,73

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

93,00

112,53

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

54,00

65,34

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie inrichting)

323,00

390,83

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

581,00

703,01

per m2

12.8 Nertsen

142,00

171,82

per m1

 

 

 

 

13. MEST SILO / KELDER

 

 

 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

39,00

47,19

per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

132,00

159,72

per m2

13.3 Sleufsilo 240,00 290,40 per m1

240,00

290,40

per m1

 

 

 

 

14. (PARKEER)KELDER

 

 

 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

171,00

206,91

per m3

14.2 Geheel ondergronds

230,00

278,30

per m3

14.3 Geheel bovengronds

108,00

130,68

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

113,00

136,73

per m3