Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2016, 7232VerordeningenRegeling Bedrijfssporten 2016

 

Zaaknummer: 1230667

 

Gelezen het voorstel van Advies en Control Personeel en Organisatie

 • Aanpassing personele regelingen i.v.m. hoofdstuk 3 CAR d.d. 06/11/2015

en gelet op

 • Hoofdstuk 4a van de CAR-UWO en de Cafetariaregeling 2016;

 • de fiscale wetgeving;

 • het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

 • het instemmend advies van de Ondernemingsraad;

   

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

tot het vaststellen van de Regeling Bedrijfssporten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deelnemers: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, voor zover deze een

aanstelling heeft in vaste en tijdelijke dienst voor de duur van tenminste één jaar en politieke

ambtsdragers.

Deelname aan de regeling staat open voor 90% of meer van alle medewerkers.

Bedrijfssporten: Actief sporten met een fiscaal voordeel als lid van een sportschool of -bedrijf, -club of

–vereniging waarvoor aantoonbaar contributie wordt betaald.

Eindejaarsuitkering: De uitkering, zoals gedefinieerd in artikel 3:18a van de CAR.

Vakantietoelage: De toelage, zoals gedefinieerd in artikel 6:3 CAR.

Artikel 2 Voorwaarden

 

Lid 1

Op verzoek kan de deelnemer de kosten van het lidmaatschap, abonnement, c.q. de contributie van sportschool, -bedrijf, -club of -vereniging belastingvrij uitruilen.

 

Lid 2

De deelnemer moet aantonen dat hij/zij tenminste voor een jaar lid is van een sportschool, -bedrijf, -club- of -vereniging door middel van een kopie van het bewijs van het lidmaatschap of abonnement.

Artikel 3 Bronnen en financiering

 

Lid 1

De deelnemer kiest in het jaar van deelname voor één van onderstaande bronnen als uitruilmogelijkheid tot maximaal het bedrag van € 300,- per jaar.

De deelnemer kiest of hij in het jaar van deelname afziet van één van de volgende bronnen:

 • 1.

  (een deel van) de bruto vakantietoelage;

 • 2.

  (een deel van) de bruto eindejaarsuitkering.

 

Lid 2

De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van de ruimte in de fiscale werkkostenregeling, het aantal deelnemers aan de regeling en van het individuele loonbelastingtarief.

 

Lid 3

Het college kan besluiten de hoogte van het bedrag van € 300,- per jaar aan te passen als er onvoldoende ruimte in de fiscale werkkostenregeling is in dat kalenderjaar.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Gemeente Hoorn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, dat de deelnemer heeft opgelopen bij het sporten.

Artikel 5 Voorbehoud fiscale wijzigingen

Het college van burgemeester en wethouders kan in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen zoals overeengekomen met een medewerker verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders kan een bijzondere voorziening treffen als deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Bedrijfssporten 2015.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  door opname in het Gemeenteblad

 • -

  publicatie op overheid.nl

 • -

  intranet