Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2016, 68807BeleidsregelsBeleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

(Besluit van b. en w. d.d. 24 mei 2016)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 

- gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

 

- gelet op de instemming van de gemeenteraad dd 7 april 2016 met het besluit van B&W om als Utrecht Global Goals City een bijdrage te leveren aan de realisering van de Global Goals for Sustainable Development.

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Utrecht4GlobalGoals; Hier & Daar, gemeente Utrecht

 

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

De Global Goals for Sustainable Development werden in het jaar 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader om samen te werken aan globale uitdagingen als armoedebestrijding en duurzame mondiale ontwikkeling. Deze doelen moeten in 2030 zijn gerealiseerd. De Verenigde Naties roept nationale en lokale overheden op zich in te zetten om deze doelen samen te realiseren.

 

Op nationaal niveau stimuleren het Ministerie van Buitenlandse Zaken en VNG International gemeenten zich actief in te zetten voor de Global Goals for Sustainable Development.

 

Utrecht4GlobalGloals wordt gevormd door organisaties in Utrecht die zich samen willen inzetten voor de Global Goals for Sustainable Development. Het is een coalitie die bewoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen wil betrekken en enthousiasmeren voor de realisering van de Global Goals.

 

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente stelt de subsidieregeling Utrecht4GlobalGoals; Hier & Daar beschikbaar voor realisering van activiteiten ten behoeve van de bekendheid van de Global Goals of om informatie aan organisaties, bewoners, studenten en bedrijven te bieden over mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan het bereiken van de Global Goals. Bijvoorbeeld door het kopen van fair trade producten, te investeren in de internationale productieketen of bij te dragen aan een project dat bijdraagt aan de realisering van de Global Goals. Het doel van deze subsidieregeling is initiatieven die de internationale relatie tussen Utrecht en de Global Goals leggen te ondersteunen. Enerzijds, betreft het initiatieven die zich in Utrecht afspelen en bedoeld zijn om een zo groot mogelijk deel van de Utrechtse bevolking te bereiken. Anderzijds is het van belang dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in Utrecht en een bijdrage in een ander land ter bevordering van de Global Goals – dus hier én daar.

 

Deze beleidsdoelstelling sluit aan bij Subdoelstelling 2.1 en Effectdoelstelling E2.1.3 in de programmabegroting.

 

Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

De aanvraag wordt ingediend door een stichting of rechtspersoon uit de gemeente Utrecht of een organisatie die ingeschreven staat bij de KvK. Ook een stichting of rechtspersoon buiten de gemeente Utrecht kan een aanvraag indienen wanneer de activiteit wel plaatsvindt in dan wel verbonden is met de gemeente Utrecht.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt in het jaar 2016 een bedrag van €20.000 en voor de periode 2017-2019 een jaarlijks bedrag van € 40.000 beschikbaar voor het subsidieprogramma “Utrecht4GlobalGoals” (zie subsidiestaat). Afwijzing op grond van onvoldoende budget vindt plaats als het subsidieplafond is bereikt.

 

 

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

1. De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteiten zelf of die publiciteit geven aan de activiteiten. Maximaal 25% van het aangevraagde subsidiebedrag mag worden gebruikt voor organisatiekosten. Reis- en verblijfkosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Het is mogelijk een uurvergoeding voor de inzet van vrijwilligers in de aanvraag op te nemen.

 

Artikel 6 Voorwaarden aan de subsidieaanvraag

 

1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vinden plaats in de gemeente Utrecht en/of in een land/stad elders in de wereld waar de Utrechtse activiteit mee verbonden is.

2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beschreven in een bondig projectplan met daarin een beschrijving van de activiteiten, een communicatieplan (inzet communicatiemiddelen en bereik) en een begroting. In het projectplan moet worden aangetoond op welke wijze aan de beoordelingscriteria genoemd in artikel 9 wordt voldaan. De begroting moet helder en gedetailleerd zijn.

3. Indien er meerdere fondsen worden aangevraagd voor dezelfde activiteit moet er een dekkingsplan worden toegevoegd die laat zien wie de potentiële financiers zijn en de status van de aanvraag bij derden.

4. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, hebben een maximale looptijd van 12 maanden.

5. Artikel 7.1 uit de ASV verplicht het meezenden van documenten bij een eerste aanvraag. Het betreft hier de statuten, een uittreksel van de KvK, opgave gelieerde rechtspersonen, kopie bankafschrift.

 

Artikel 7 Indiening subsidie

De subsidieaanvraag moet drie maanden vóór aanvang van de activiteit worden ingediend via www.utrecht.nl/subsidie via een e-formulier. De aanvragen worden de eerste week van elk kwartaal beoordeeld. Voor vragen kunt u een mail sturen naar subsidie@utecht.nl.

 

Artikel 8 Hoogte subsidie

Per activiteit wordt een maximaal bedrag van €2.000 toegekend voor de activiteit in Utrecht en maximaal € 2.000 voor de gelieerde activiteit elders. De hoogte van het bedrag wordt beoordeeld aan de hand van het bereik en de impact van de activiteit.

 

Artikel 9 Beoordelingscriteria

1. De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten ‘Hier’ die erop gericht zijn het bewustzijn over de Global Goals van de Utrechtse bevolking te vergroten en voor gelieerde activiteiten ‘Daar’ die bijdragen aan de realisering van de Global Goals.

2. De activiteit richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep Utrechters zoals een specifieke wijk, jongeren of andere categorie.

3. De activiteit heeft een relatie met en geeft specifiek aandacht aan één of meerdere Global Goals, deze relatie wordt in de aanvraag omschreven.

4. De activiteit heeft een duidelijk gedefinieerd en zo groot mogelijk bereik (direct en indirect).

5. De aanvraag wordt beoordeeld op het vernieuwende karakter van de activiteit (ten opzichte van eerdere activiteiten). Evenementen die meerdere jaren achtereen worden georganiseerd komen niet vanzelfsprekend in aanmerking tenzij er nieuwe elementen worden toegevoegd en rekening wordt gehouden met eventuele feedback over de gerealiseerde activiteit.

6. Voorkeur hebben aanvragen waarbij de aanvrager of een derde organisatie een eigen bijdrage levert aan de activiteit en waar meerdere organisaties in Utrecht bij zijn betrokken.

7. De gemeente legt de aanvraag voor aan een commissie van Utrecht4GlobalGoals welke een advies uitbrengt over de aanvraag. De gemeente neemt dit advies mee in de definitieve besluitvorming over de aanvraag. De wegingscriteria worden bekend gemaakt op de website over deze regeling.

 

Artikel 10 Besluitvorming

- De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst als deze voldoen aan de voorwaarden.

- De adviescommissie bespreekt elke eerste week van het kwartaal de aanvragen, waarna binnen 4 weken het besluit over de aanvraag wordt genomen. Aanvragen kunnen daarom uiterlijk 15 december, 15 maart, 15 juni en 15 september worden ingediend voor activiteiten die plaatsvinden in het daaropvolgende kwartaal of later.

- De aanvraag tot vaststelling moet binnen 4 weken na afloop van de activiteit ingediend worden. De eindrapportage bestaat uit twee delen: een inhoudelijke verantwoording over het verloop van de activiteit met fotomateriaal en een financiële verantwoording over de uitgaven/inkomsten.

 

Artikel 11 Evaluatie

In 2019 vindt een evaluatie plaats van deze beleidsregel op basis waarvan een besluit wordt genomen over het beleid na 2019.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De begunstigde is als enige aansprakelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen die op hem/haar rusten.

2. De geldverstrekker kan bij klachten in het kader van de overeenkomst in geen geval, uit welken hoofden ook, aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt bij de uitvoering van de uitwisseling. Iedere eis tot schadevergoeding of terugbetaling die in een dergelijke klacht wordt gesteld, zal dan ook door de geldverstrekker worden afgewezen.

3. Behoudens in geval van overmacht is de begunstigde verplicht de geldverstrekker elke schade te vergoeden die zij lijdt ten gevolge van de uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de uitwisseling.

4. De begunstigde is als enige aansprakelijk jegens derden, inclusief voor elke schade die als gevolg van de uitvoering van de uitwisseling door hen wordt geleden.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2016.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel Utrecht4Global Goals; Hier & daar, gemeente Utrecht".

Met inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de Beleidsregel Voorlichting Millenniumdoelen te vervallen.

Bekendmaking is geschied op 26 mei 2016.

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 24 mei 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J. Manshanden Mr. J.H.C. van Zanen