Nadere regels Scouting 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport van 19 april 2016; kenmerk MO0005933;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende dat:

 • ten aanzien van de voormalige deelgemeentelijke budgetten scouting nog geen stedelijk beleid is vastgesteld;

 • met de Beleidsregel Scouting stedelijk beleid is geformuleerd;

 • met de nadere regels Scouting aanvullende regels op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 zijn geformuleerd, die het mogelijk maken subsidieaanvragen voor scouting te verlenen of te weigeren;

 • de beleidsregel Scouting 2016 in werking treedt op 1 mei 2016;

besluit vast te stellen:

 

Nadere regels Scouting 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

a. eenmalige subsidie:

subsidie die wordt verstrekt zoals bedoeld in artikel 1, sub a, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

b. college:

het college van burgemeester en wethouders;

 

c. subsidieplafond:

subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, lid 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

d. scoutingvereniging:

vereniging binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam, aangesloten bij scouting Nederland met contributie betalende leden, die zich specifiek richt op het organiseren van scoutingactiviteiten;

 

e. opleiding:

een samenhangend geheel van georganiseerde scholings-, trainings-, en vormingsactiviteiten, gericht op de professionalisering van vrijwilligers voor het uitoefenen van functies binnen een scoutingvereniging, aangeboden door de Scouting Academy. Bijwonen van congressen en seminars worden uitgesloten;

 

f. kaderlid:

een vrijwilliger die lid is van de groep leidinggevenden in een scoutingvereniging;

 

g. jeugdlid:

contributie betalend lid van een scoutingvereniging, op de peildatum jonger dan 19 jaar;

 

h. activiteit:

activiteit, gebaseerd op de acht activiteitengebieden van het scoutingspel: Sport & Spel, Uitdagende Scoutingtechnieken, Expressie, Buitenleven, Identiteit, Internationaal, Samenleving, Veilig & Gezond;

 

i. peildatum:

1 januari van het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Artikel 2 Doel nadere regels

Doel is scoutingverenigingen met een financiële bijdrage in staat te stellen:

 • activiteiten voor leden door middel van het scoutingspel in de natuur te organiseren, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden;

 • de professionaliteit van hun vrijwilligers en kaderleden blijvend verder te kunnen ontwikkelen.

Artikel 3 Toepassingsgebied nadere regels

 • 1.

  Deze nadere regels hebben betrekking op subsidies vanaf het jaar 2017.

 • 2.

  Voor subsidiëring kunnen in aanmerking komen:

  • a:

   eenmalige subsidieaanvragen van een scoutingvereniging voor activiteiten voor jeugdleden door middel van het scoutingspel;

  • b:

   eenmalige subsidieaanvragen van een scoutingvereniging voor opleiding van zijn vrijwilligers of kaderleden bij de Scouting Academy.

Artikel 4 Subsidieplafond en verdeelsleutel

 • 1.

  Voor 2017 geldt een subsidieplafond van € 36.000 voor subsidieaanvragen bedoeld in artikel 3, onder a, en een subsidieplafond van € 9.000 voor subsidieaanvragen bedoeld in artikel 3, onder b.

 • 2.

  Voor elk van beide in het eerste lid genoemde subsidieaanvragen geldt de volgende verdeling van de beschikbare subsidiebedragen:

  • a.

   het college geeft prioriteit aan aanvragers die reeds langer dan drie jaar subsidie ontvangen boven aanvragers die voor de eerste, tweede of derde maal subsidie aanvragen;

  • b.

   vervolgens is de volgorde van ontvangst bepalend, waarbij geldt dat een eerder ontvangen aanvraag prioriteit heeft boven een later ontvangen aanvraag.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden en eisen:

  • a.

   Het betreft een subsidieaanvraag van een scoutingvereniging voor activiteiten voor jeugdleden of voor opleiding van zijn vrijwilligers of kaderleden bij de Scouting Academy;

  • b.

   Bij de subsidieaanvraag wordt een overzicht (per peildatum) van het aantal contributie betalende leden meegeleverd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jeugdleden en niet-jeugdleden;

  • c.

   Subsidieaanvraag activiteiten

   Met de aanvraag voor subsidie voor activiteiten wordt een activiteitenplan ingediend waarin per activiteit staat beschreven:

   • voor welke activiteit subsidie wordt aangevraagd;

   • voor hoeveel leden de activiteit is;

   • hoe vaak de activiteit wordt gegeven;

   • wat de totale kosten voor de activiteit zijn.

    De personen die de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd begeleiden, beschikken over een recente VOG-verklaring (niet ouder dan drie jaar). Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag ingediend.

  • d.

   Subsidieaanvraag opleiding

   Met de aanvraag voor subsidie voor scholing wordt een opleidingsplan en begroting ingediend. Het opleidingsplan geeft inzicht in welke opleiding door wie wordt gevolgd en waarom. Tevens worden de kosten en de duur van de opleiding vermeld.

   De personen waarvoor subsidie voor opleiding wordt aangevraagd beschikken over een recente VOG-verklaring (niet ouder dan drie jaar). Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag ingediend.

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor 2017 dienen uiterlijk 1 oktober 2016 ingediend te worden bij www.rotterdam.nl/subsidies (via e-herkenning).

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014 wordt op basis van deze nadere regels de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan het gestelde in de artikelen 3 en 5;

 • b.

  Bij afhandeling op volgorde van ontvangst het in artikel 4 genoemde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 7 Verlenen en vaststellen

 • 1.

  In de beschikking tot subsidieverlening worden de te leveren prestatie(s)/activiteit(en) opgenomen.

 • 2.

  Op basis van het jaarlijkse activiteitenplan wordt een subsidiebedrag toegekend van € 10 per jeugdlid per jaar, ongeacht het aantal locaties waar de vereniging gevestigd is. Daarnaast wordt een vast subsidiebedrag toegekend per jaar van € 600.

 • 3.

  Scoutingverenigingen met een ledenbestand tot 100 jeugdleden kunnen per jaar maximaal € 300 subsidie voor opleiding krijgen. Scoutingverenigingen met een ledenbestand groter dan 100 jeugdleden kunnen per jaar maximaal € 600 subsidie voor opleiding krijgen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels worden gepubliceerd in het gemeenteblad en treden in werking op 1 mei 2016.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Scouting 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2016.

De secretaris,

Ph.F.M. Raets

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2016, nummer 59, is uitgegeven op 25 april 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven