Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenGemeenteblad 2016, 54164VerordeningenWijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2016 gemeente Drimmelen

De raad van de gemeente Drimmelen;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 april 2016;

 

gelet op de bepalingen van de Participatiewet;

 

overwegende dat het als gevolg van de Participatiewet noodzakelijk is om aanpassingen aan te brengen in de Re-integratieverordening Participatiewet 2015, Gemeente Drimmelen en de Afstemmingsverordening Sociale Zekerheid 2015, Gemeente Drimmelen;

besluit

 

vast te stellen: de ‘Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2016, Gemeente Drimmelen’.

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2016, gemeente Drimmelen

 

De Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Drimmelen wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Na artikel 2 wordt artikel 2A toegevoegd luidende: Grondslag Subsidie verstrekking.

Op subsidies die op grond van deze verordening worden verstrekt, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Drimmelen 2007 niet van toepassing.

 

B

Artikel 4, lid 3, sub e wordt toegevoegd: de terugvordering van teveel betaalde loonkostensubsidie onder gelijktijdige vernummering van de letters e t/m g naar f t/m h;

 

C

Artikel 15 komt te vervallen.

 

D

Aan artikel 18 wordt een tweede lid toegevoegd luidende:

Conform wat is vastgesteld door het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant wordt voor de vaststelling van de loonwaarde gebruik gemaakt van de UWV-methodiek of de methodiek Talent 6.

Artikel II Wijziging Afstemmingsverordening sociale zekerheid 2016, gemeente Drimmelen

 

A

Aan artikel 7 onderdeel a wordt de tekst vermeld onder a vernummerd naar sub1° en vervolgens de tekst ongewijzigd opgenomen;

Aan artikel 7 onderdeel a wordt onder sub 2° opgenomen: Het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen;

 

Aan artikel 7 onderdeel b wordt na sub 4° een nieuw sub 5°en sub 6° toegevoegd luidende:

 • het binnen een periode van drie maanden meerdere malen niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een aangegeven plaats of tijd te verschijnen;

 • het niet of onvoldoende nakomen van de medewerkingsverplichting als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet, voor zover dit niet valt onder de bepaling van artikel 7, onderdeel a, sub 2° of artikel 7, onderdeel b, sub 5°, van deze verordening;

B

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 7a ingevoegd luidende:

Artikel 7a Gedraging: niet meewerken aan taaltoets

Gedragingen van een belanghebbende waardoor niet wordt voldaan aan het bedoelde in artikel 18b, tweede lid van de wet.

 

C

Aan artikel 8 onderdeel a wordt de tekst vermeld onder a vernummerd naar sub1° en vervolgens de tekst ongewijzigd opgenomen;

Aan artikel 8 onderdeel a wordt onder sub 2° opgenomen, luidende: Het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen;

Aan artikel 8 onderdeel b wordt na sub 4° een nieuw sub 5° toegevoegd luidende:

 • het binnen een periode van drie maanden meerdere malen niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om in verband met arbeidsinschakeling op een aangegeven plaats of tijd te verschijnen;

D

Onder vernummering van het lid 3 tot lid 4 wordt aan artikel 9 een nieuwe lid 3 toegevoegd luidende:

 • 3.

  De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in artikel 7a wordt vastgesteld op:

  • a.

   20% bij de eerste keer niet verschijnen bij het afnemen van de toets;

  • b.

   40% bij de tweede keer niet verschijnen bij het afnemen van de toets;

  • c.

   100% bij alle volgende keren niet verschijnen bij het afnemen van de toets.

E

In artikel 15 wordt in elk van de leden 1, 2, 3 en 4 na ‘artikel 18, vierde lid, van de wet’ toegevoegd: ‘of artikel 18b, van de wet’.

Artikel III Slotbepalingen

 

A

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

 

B

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2016, gemeente Drimmelen.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 april 2016

De raad voornoemd,

Plaatsvervangend griffier,

F.M.C. Ronde

Voorzitter,

drs. G.L.C.M. de Kok