Gemeente Apeldoorn, Beschikking maatwerkvoorschriften, uitgebreide procedure, Laan van de Ram 27B te Apeldoorn

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het lozen zonder vetafscheider aan Laan van de Ram 27b te Apeldoorn.

Datum verzending: 14 januari 2016

Zaaknummer: DOS-2015-050652

Inzage:

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055.

Beroep:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd beroep tegen dit besluit instellen. Een beroepschrift kan van 19 januari 2016 tot en met 1 maart 2016 worden ingediend bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM Arnhem.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tevens hun zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Als belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet gedaan te hebben, kan een beroepsschrift toch in behandeling worden genomen. Dit kan ook het geval zijn als het gaat om wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening:

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt een beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de Voorzitter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 AM Arnhem

Griffierecht:

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Naar boven