Gemeente Apeldoorn, Ontwerp-omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Wikkeweg 20 te Apeldoorn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben het voornemen om de omgevingsvergunning in te trekken van het voormalige bedrijf J. van Bladeren aan de Wikkeweg 20 te Apeldoorn.

Datum verzending: 29 december 2015

Zaaknummer: DOS-2015-037893

Inzage:

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Omgevingsloket in het Stadhuis. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan via de website www.apeldoorn.nl/afspraak of telefonisch 14 055.

Zienswijze:

Een ieder kan een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Over het ontwerpbesluit kan van 19 januari 2016 tot en met 1 maart 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Omgevingsloket, tel. 14 055. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Belangrijk:

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, indien u belanghebbende bent en tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Informatie:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Naar boven