Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2016, 51502VerordeningenGemeente Nijkerk – Subsidieregeling cofinanciering incidentele welzijnsactiviteiten

Collegebesluit 706306

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening 2014 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling cofinanciering incidentele welzijnsactiviteiten

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

aanvrager:

een rechtspersoon of natuurlijk persoon die voor activiteiten met een eenmalig karakter subsidie aanvraagt;

 

activiteit:

een activiteit waarop het bepaalde in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is;

 

ASV:

de Algemene subsidieverordening 2014;

 

cofinanciering:

het percentage van de kosten in de begroting van de activiteiten die op grond van deze regeling worden gesubsidieerd;

 

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk.

 

Artikel 2. Reikwijdte van de subsidieregeling

Deze regeling heeft betrekking op de cofinanciering van activiteiten met een eenmalig karakter op het gebied van kunst & cultuur, maatschappelijke ondersteuning, jeugd- en jongerenwerk, onderwijs en sport die niet behoren tot de reguliere gesubsidieerde activiteiten van de aanvrager.

 

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze regeling wordt jaarlijks door het college een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag wordt in november voorafgaand aan het begrotingsjaar als subsidieplafond bekendgemaakt. In afwijking hiervan wordt het subsidieplafond voor het jaar 2016 bekendgemaakt binnen twee weken na de inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  De bekendmaking van het subsidieplafond vermeldt het beschikbare bedrag, de criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen en de indieningstermijn.

 • 4.

  Aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen en in voldoende mate bijdragen aan de beleidsdoelstellingen, worden toegekend in volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 4 Begroting kosten van de activiteiten

In aanvulling op artikel 6 van de ASV geldt ten aanzien van de bij de aanvraag in te dienen begroting en dekkingsplan het volgende:

 • a.

  De subsidie bedraagt maximaal 75% van de begrote kosten van de activiteiten met een maximum van 2.500,- euro per aanvraag.

 • b.

  De kosten van de activiteiten worden voor ten minste 25% gedekt uit eigen middelen, in de vorm van geld, sponsoring, deelnemersbijdragen, bijdragen in natura of eigen capaciteit.

 

Artikel 5. Subsidievaststelling

 • 1.

  Aanvragen, die tijdig zijn ingediend, worden beoordeeld door toetsing van de voorgenomen activiteiten aan de reikwijdte van artikel 2 en de weigeringsgronden opgenomen in artikel 7.

 • 2.

  Aanvragen die beantwoorden aan de beleidsdoelstellingen worden gehonoreerd in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  De subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot het vaststellen van subsidie, die vermeldt:

  • -

   het subsidiebedrag;

  • -

   voor welke activiteiten de subsidie wordt toegekend;

  • -

   de verplichtingen die aan de subsidievaststelling worden verbonden.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid kan de subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot het verlenen van subsidie, indien dat naar het oordeel van het college noodzakelijk is. In dat geval vermeldt de beschikking tevens de eventuele bevoorschotting en de procedure om te komen tot subsidievaststelling.

 

Artikel 6. Termijnen

 • 1.

  Een aanvraag van subsidie in het kader van deze regeling wordt ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De subsidiebeschikking wordt binnen vier weken na binnenkomst van de aanvraag bekend gemaakt. Deze termijn kan eenmaal met twee weken worden verlengd.

 

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  Een aanvraag wordt afgewezen als de activiteiten niet of niet voldoende bijdragen aan de beleidsdoelstellingen en voorts als door toekenning van de gevraagde subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 2.

  De subsidie wordt geweigerd als en voor zover de activiteiten behoren tot het reguliere activiteitenprogramma van de aanvrager of zijn opgenomen in een activiteitenprogramma waarvoor de gemeente reeds middelen beschikbaar heeft gesteld.

 • 3.

  De subsidie wordt geweigerd als de kosten van de activiteiten niet voor 25% worden gedekt uit eigen middelen en voor zover de aanvrager beschikt over voldoende middelen om de activiteiten uit te voeren.

 

Artikel 8. Aanvraag en verantwoording

Op de aanvraag en verantwoording van de subsidie zijn de artikelen 6 en 13 van de ASV van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9. Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan, met inachtneming van de beleidsdoelstellingen, ten behoeve van een aanvrager besluiten nemen in afwijking van deze regeling, mits de belangen van andere aanvragers daardoor niet worden geschaad.

 

Artikel 10. Intrekken regeling

De Nadere regeling incidentele welzijnssubsidies wordt ingetrokken.

 

Artikel 11. Wijziging Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk

De Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk wordt als volgt gewijzigd.

 

A.

In artikel 1 vervallen de begripsomschrijvingen f., g., h. en i, door achter de betreffende letters het woord ´vervallen´ te plaatsen.

 

B.

Het derde en vierde lid van artikel 2 worden vervangen door:

3. Het college kan in nadere regelingen vastleggen voor welke werkvelden, producten en activiteiten uitsluitend waarderingssubsidies worden verstrekt. Daarbij wordt het volgende vastgelegd:

- de subsidiabele activiteiten,

- de genormeerde subsidie,

- eventuele aanvullende voorwaarden.

 

C.

Hoofdstuk 3, artikel 12, derde lid, en artikel 14 vervallen.

 

Artikel 12. Overgangsbepaling

Op aanvragen en beschikkingen die zijn ingediend respectievelijk zijn bekendgemaakt vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven de in de artikelen 10 en 11 genoemde regelingen van toepassing zoals deze luiden op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cofinanciering incidentele welzijnsactiviteiten.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 19 april 2016,

de loco-gemeentesecretaris, de heer G. van Beek.

de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema.