Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 51039VerordeningenGemeente Stadskanaal: besluit tot aanpassing van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut en zorg dragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:

  • 1.

    Een nieuwe tabel getiteld "Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)" op te nemen:

Nummer

Omschrijving van het onderwerp

Van

Naar

Bijzondere bepalingen

1.

Het verlenen van machtiging voor inzage in de systemen BZG en S4JZ ter uitvoering van de taak inkoop, monitoring en advies/ kwaliteit van de Jeugdhulp

BW

Directeur RIGG

 

  • 2.

    De toevoeging genoemd bij onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 april 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester