Gemeente Baarn - Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport Gemeente Baarn 2016

Collegebesluit

 

Onderwerp: Subsidieregelingen sport

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

 

b e s l u i t e n:

 

 • 1.

  de beleidsregel "Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2012" (zie Bijlage 1) in te trekken;

 • 2.

  de subsidieregeling "Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2016" (zie Bijlage 2) vast te stellen;

 • 3.

  voor de subsidie 2016 de maximale bijdrage aan opleidingskosten van een verenigingslid tot sporttechnisch kader te bepalen op € 700;

 • 4.

  voor 2016 het subsidieplafond voor opleidingskosten vast te stellen op € 4.000;

 • 5.

  voor 2016 het subsidieplafond voor trainingskosten vast te stellen op € 32.000;

 • 6.

  de aanvraagformulieren voor de “Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2016” (zie Bijlagen 3 en 4) vast te stellen

 • 7.

  de beleidsregel "Investeringssubsidie niet gemeentelijke sportaccommodaties en startsubsidies sportverenigingen 2007" (Bijlage 5) in te trekken;

 • 8.

  de subsidieregeling "Investeringssubsidie niet gemeentelijke sportaccommodaties en startsubsidies sportverenigingen 2016" (Bijlage 6) vast te stellen;

 • 9.

  voor 2016 het plafond voor de investeringssubsidie niet gemeentelijke sportaccommodaties vast te stellen op € 12.500 per aanvraag en op € 12.500 per jaar;

 • 10.

  deze besluiten openbaar bekend te maken via het gemeenteblad.

   

Baarn, 19 april 2016.

burgemeester en wethouders van Baarn,

   

secretaris burgemeester

 

Subsidieregeling Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2016

Burgemeester en wethouders van Baarn

Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van zorg, jeugd, cultuur, sport, onderwijs en milieu;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidie verordening Gemeente  Baarn 2015;

Gelet op het programma Sociaal domein;

Besluiten vast te stellen

De Subsidieregeling  “Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2016”

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1 Doelstelling

De subsidieregeling “Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2016” beoogt kwaliteitsverbetering van het sportaanbod aan jeugdleden van Baarnse sportverenigingen.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- sportvereniging of vereniging: vereniging die bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, in Baarn gevestigd en lid van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond is;

- jeugdlid: een in Baarn woonachtig lid van de vereniging, waarvoor bondscontributie is verschuldigd en die op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd een leeftijd van tenminste 4 jaar en ten hoogste 17 jaar heeft;

- sporttechnisch jeugdkader: personen belast met de training van jeugdleden, die beschikken over bevoegdheden, verkregen na het volgen van door de betreffende sportbond erkende opleidingen.

 

Artikel 3 Activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden

Deze subsidieregeling heeft betrekking op twee soorten activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Het betreft subsidie achteraf in de kosten die sportverenigingen gemaakt hebben voor:

 • a.

  opleiding van sporttechnisch jeugdkader;

 • b.

  training van hun jeugdleden.

 

 

Artikel 4 Subsidiebedrag en –berekening

 • 1.

  Voor de in Art. 3 genoemde activiteiten gelden subsidieplafonds. Deze worden jaarlijks door het college van B&W vastgesteld.

 • 2.

  De bijdrage in opleidingskosten van sporttechnisch jeugdkader kent een maximum bedrag per opleiding dat vastgesteld wordt door het college van B&W.

 • 3.

  Voor de subsidie opleiding van sporttechnisch jeugdkader geldt dat indien de aanvragen het beschikbare budget overschrijden, een percentage van de kosten vergoed wordt.

 • 4.

  Het subsidiebedrag voor training van jeugdleden wordt uitgedrukt als een “bedrag per geroosterd trainingsuur”. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van het beschikbare budget en het totaal aantal trainingsuren dat voor subsidie in aanmerking komt.

 

Hoofdstuk 2 Criteria

 

Artikel 5 Algemene voorwaarde

De vereniging mag op generlei wijze wegens discriminatie of onsportief gedrag door de overkoepelende sportbond uit de competitie genomen zijn.

 

Artikel 6 Subsidie opleidingskosten sporttechnisch kader

Indien een lid van de vereniging in het subsidiejaar het diploma behaalt behorende bij een opleiding van de betreffende sportbond met een minimale studieduur van 40 uur, dan komt de vereniging in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage in de opleidingskosten.

 

Artikel 7 Subsidie trainingskosten jeugdleden

1. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging bevoegd kader te hebben dat aan de jeugdleden training geeft. Deze bevoegdheid blijkt uit één van de volgende getuigschriften:

 • -

  de akte MO-lichamelijke opvoeding;

 • -

  de lagere akte lichamelijke opvoeding akte J;

 • -

  het CIOS-diploma;

 • -

  een trainersdiploma uitgegeven door een bij NOC*NSF aangesloten sportbond met een minimale studieduur van 40 uur.

 

2. Het sporttechnisch jeugdkader dient per jaar waarop de subsidie betrekking heeft tenminste 30 uur daadwerkelijk aan jeugdleden training te hebben gegeven.

 

3. Er zal geen subsidie worden gegeven als van de jeugdleden extra geld voor het volgen van de betreffende training wordt gevraagd en deze bijdragen voldoende zijn om de trainer beroepshalve te belonen.

 

4.  Het sporttechnisch jeugdkader mag op generlei wijze wegens discriminatie of onsportief gedrag door de overkoepelende sportbond c.q. door de eigen vereniging uit de competitie genomen zijn.

 

Hoofdstuk 3 Nadere regels

 

Artikel 8 Aanvraag

De sportvereniging vraagt de subsidie digitaal aan via de website van de gemeente Baarn. Bij de aanvraag wordt een volledig ingevuld en door het bestuur ondertekend formulier ingeleverd. Het formulier is door het college van B&W vastgesteld. Bij de aanvraag wordt overgelegd:

 • 1.

  Afschrift van de rekening voor de door het sporttechnisch kader gevolgde opleiding en van het daarmee behaalde diploma; òf

 • 2.

  Een trainingsschema waaruit blijkt hoeveel uren het sporttechnisch kader per jaar training verzorgt voor jeugdleden en afschriften van de relevante akten en diploma’s van dat kader.

 

Artikel 9 Verplichtingen

De sportvereniging is verplicht het college van B&W onmiddellijk in te lichten over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aangevraagde of toegekende subsidie.

 

Artikel 10 Referteperiode

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient vóór 1 juni ingediend te worden voor subsidie betrekking hebbende op de daaraan voorafgaande 12 maanden (dus 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van hetzelfde jaar);

 • 2.

  Het college van B&W stelt vóór 1 januari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft het maximumbedrag van de subsidie voor opleidingskosten vast.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

In voorkomende gevallen kan het college van B&W beargumenteerd anders beslissen dan in de artikelen 1 tot en met 10 beschreven is.

 

Artikel 12 Overgangsbepalingen

Deze subsidieregeling vervangt de beleidsregel “Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2012”.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze subsidieregeling treedt in werking één dag na de openbare bekendmaking. Vanaf dat moment is de beleidsregel “Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport gemeente Baarn 2012” ingetrokken.

 

Naar boven