Gemeente Raalte Mandaatbesluit (submandaat) BAG

Mandaatregeling Gemeente Raalte

Besluit tot het verlenen van submandaat door teammanager

 

Ondergetekende, teammanager van het team Vergunning en Handhaving,

 

Overwegende dat het gewenst is de aan hem/haar, toegekende bevoegdheid tot;

Beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende:

 • a.

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de Wet BAG;

 • b.

  het uitgeven van inschrijf- en identificatienummers;

 • c.

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

 • d.

  het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

 • e.

  het op basis van de bron-documenten opnemen van gegevens in de adressen-registratie en de gebouwen-registratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG;

 • f.

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG;

 • g.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichten-verkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG;

 • h.

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie resp. de gebouwenregistratie;

 • i.

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressen-registratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG;

 • j.

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

te submandateren;

 

Gelet op het bepaalde in Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 8 van de mandaatregeling als vastgesteld door burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, d.d. 23 juli 2015, nr. 8995.

 

Besluit:

de hierboven genoemde bevoegdheid te submandateren aan de medewerkers met de functie

Senior dienstverlener.

 

Raalte, 18 november 2015

De teammanager Vergunning en Handhaving,

Naar boven