Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 45827Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Besluit tot aanpassing van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Besluit tot aanpassing van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 door toevoeging van mandaat 53 aan de tabel Maatschappelijke zaken.

 

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut en zorgdragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:

1. In de tabel behorende bij de Afdeling Maatschappelijk zaken de het mandaatnummer 53 als volgt toevoegen:

Nummer

Omschrijving van het onderwerp

van

naar leidinggevende

Naar medewerker

Bijzondere bepalingen

53.

De vertegenwoordiging in procedures inzake een verzoek om (voorwaardelijke) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven overeenkomstig de artikelen 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 en 6.1.8 van de Jeugdwet

BW

 

Consulent Jeugd

De machtiging voor de vertegen-woordiging zijn verstrekt op naam. De gemachtigde personen zijn terug te vinden in het collegebesluit van 22 maart 2016

2. De wijziging genoemd bij onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester