Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 45814Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Besluit tot aanpassing van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012

Toevoeging mandaten 51 en 52 tabel Maatschappelijke zaken en mandaat 1 opgenomen in de tabel Veilig Thuis Groningen

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut en zorgdragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:

1. In de tabel behorende bij de afdeling Maatschappelijk zaken de mandaatnummers 51 en 52 als volgt toevoegen:

Nummer

Omschrijving van het onderwerp

van

naar leidinggevende

Naar medewerker

Bijzondere bepalingen

51.

Berichten Jeugdbescherming: Verzoek Tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming, Notificatie van de RvdK inzake de intake op het VTO en de Notificatie van de uitkomsten van een onderzoek van de RvdK

BW

 

CJGV-regisseurs en Consulenten Jeugd (i.c. Specialisten Jeugdhulp) van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV)

 

52.

Berichten Jeugdreclassering: Notificatie van de rechtbank van een vonnis inzake Jeugd Reclassering Maatregel en Notificatie van de RvdK inzake Toezicht en Begeleiding

BW

 

CJGV-regisseurs en Consulent Jeugd (i.c. Specialist Jeugdhulp) van het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV)

De machtiging voor de berichten Jeugdreclas-sering zijn verstrekt op naam. De gemachtigde personen zijn terug te vinden in het aanwijzingsbesluit van 23 februari 2016

2. Een nieuwe tabel getiteld "Veilig Thuis Groningen" op te nemen:

Nummer

Omschrijving van het onderwerp

van

naar

Bijzondere bepalingen

1.

Zorgformulier politie en Halt: het afhandelen van zorgmeldingen van de politie en Halt via CORV

BW

Medewerkers stichting i.o. Veilig Thuis Groningen en vooralsnog werkzaam bij stichting Jeugdbescherming Noord, respectievelijk stichting Het Kopland

 

3. De wijzigingen genoemd bij onderdeel 1 en 2 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester