Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2016, 42429VerordeningenHerstellen technische onvolkomenheden CARUWO

 

Collegebesluit van 8 maart 2016 - 29

Aanleiding

Met ingang van 1 april 2016 wordt een aantal technische onvolkomenheden in de CARUWO gewijzigd. In bijgaande ledenbrief (bijlage 1) staan de technische wijzigingen beschreven.

Alle wijzigingen zijn van technische aard en hebben daarmee geen effect op de uitvoering of toepassing van de CARUWO en de AVR.

Besluit

Het college heeft besloten om de AVR per 1 april 2016 te wijzigingen conform de LOGA brief ECWGO/U201600266 (zie bijlage 1).

Argumenten

Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het College van Arbeidszaken zijn de gemeenten gebonden aan de in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) overeengekomen CAR-bepalingen en de wijzigingen daarin. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten of volgen, geldt dat eveneens voor de zogenoemde UWO-artikelen. De CAR en de UWO hebben echter niet de status van een CAO en de wijzigingen werken dan ook niet rechtstreeks door in de gemeenten. Lokale vaststelling van die wijzigingen is dan ook noodzakelijk. Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd de arbeidsvoorwaardenregeling voor het gemeente personeel vast te stellen.

Voor de gemeente Tilburg zijn de geldende CAR-UWO bepalingen opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden-regeling gemeente Tilburg (AVR).

De LOGA brieven hebben betrekking op CAR-artikelen waarover in het Georganiseerd Overleg (GO) geen overeenstemming meer hoeft te worden bereikt, en die ter informatie aan het GO worden gestuurd.

Vervolg

De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139 van de Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas verbinden, wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt. De bekendmaking geschiedt door plaatsing in het gemeenteblad. Medewerkers zullen op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd over de wijzigingen.

De brief bevat ook UWO-artikelen waarover in het GO in principe wel overeenstemming moet worden bereikt. Aangezien de artikelen een uitwerking van de Cao betreffen waarmee het GO al mondeling heeft ingestemd behoeven deze artikelen in deze situatie niet ter instemming aan het GO te worden voorgelegd.

Bijlagen

1)LOGA brief technische wijzigingen CARUWO ECWGO/U201600266