Vaststellen van de parkeernormen in de Stadsdelen (2016, nr. 77/183)

 

Nummer 77/183

Publicatiedatum 11 maart 2016

Agendapunt 21

Datum besluit B&W 2 februari 2016

Onderwerp

Vaststellen van de parkeernormen in de Stadsdelen

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 183);

Gelet op de Wet Ruimtelijke Ordening, Verordening op de bestuurscommissies,

Besluit:

 • 1.

  kennis te nemen van het feit dat al het stadsdeelbeleid per 19 maart 2016 vervalt;

 • 2.

  kennis te nemen van de planning van de nieuwe stedelijke Nota Parkeernormen, die naar verwachting in het eerste kwartaal 2017 vastgesteld kan worden in de gemeenteraad;

 • 3.

  ter overbrugging van de periode tussen 19 maart 2016 en het moment van vaststellen van de nieuwe stedelijke Nota Parkeernormen Amsterdam de bestaande parkeernormen voor nieuwbouwwoningen in de stadsdelen te verlengen. De volgende normen worden daarmee ongewijzigd vastgesteld:

 • 3.

  a Stadsdeel Centrum

Maximaal 0,5 parkeerplaats per woning.

3.b Stadsdeel Noord

Minimaal 1 parkeerplaats per vrije sector woning

Minimaal 0,5 parkeerplaats per sociale huurwoning

3.c Stadsdeel Zuidoost

1 parkeerplaats per woning

3.d Stadsdeel Nieuw-West

Minimaal 1 parkeerplaats per vrije sector woning

Minimaal 0,7 parkeerplaats per sociale huurwoning

Minimaal 0,1 parkeerplaats per studentenwoning

Minimaal 0,3 parkeerplaats per zorg- en aanleunwoning

3.e Stadsdeel West

Minimaal 0,6 – 0,9 parkeerplaats per vrije sector woning

Minimaal 0,4 – 0,6 parkeerplaats per sociale huurwoning

Minimaal 0 – 0,1 parkeerplaats per studentenwoning

Minimaal 0,3 parkeerplaats per zorg- en aanleunwoning

3.f Stadsdeel Zuid

Binnen de Ring A10

Minimaal 1 parkeerplaats per vrije sector woning

Minimaal 0,7 parkeerplaats per sociale huurwoning

Minimaal 0,1 parkeerplaats per studentenwoning

Maatwerk voor andere woonvormen

Buiten de Ring A10

Maatwerk voor alle woningtypes en woonvormen

3.g Stadsdeel Oost

Parkeernormen per gebied, een kaartje met de betreffende gebieden is bijgevoegd in bijlage 1

Gebied 1a Gebied 1b Gebied 2 Gebied 3

Categorie Maximum normen Band-

breedte Band-

breedte maatwerk

Sociale huur 0,5 0,5 - 1 0,7 - 1 maatwerk

Middeldure huur of middeldure koop 0,7 0,7 - 1 0,9 – 1,4 maatwerk

Dure huur en koop 1 0,9 – 1,5 1 - 2 maatwerk

Serviceflat/ aanleunwoning 0,2 0,2 – 0,6 0,2 – 0,6 maatwerk

Kamerverhuur 0,15 0,15 – 0,6 0,15 – 0,6 maatwerk

Definities:

Sociale huur: huur onder liberalisatiegrens

Middeldure huur en middeldure koop: huur van liberalisatiegrens tot en met € 950. Koopprijs onder de € 260.000

Dure huur en koop: huur boven de € 950 en koopprijs boven de € 260.000

Serviceflat/ aanleunwoning: zelfstandige woning met beperkte zorgvoorzieningen

Kamerverhuur: verhuur onzelfstandige woningen en studentenwoningen

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 9 maart 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven