Kennisnemen van het besluit om “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor advies (2016, nr. 73/179)

 

Nummer 73/179

Publicatiedatum 11 maart 2016

Agendapunt 17

Datum besluit B&W 12 januari 2016

Onderwerp

Kennisnemen van het besluit om “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor advies

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 179);

Gelet op artikel 160, eerste lid, onder a en b en jo artikel 169, eerste lid van de Gemeentewet;

Mede gezien de aangenomen moties van de raadsleden:

 mevrouw De Heer en de heer Nuijens (Gemeenteblad afd. 1, nr. 214);

 de heer Nuijens, de heer Vink, de heer N.T. Bakker en mevrouw De Heer (Gemeenteblad afd. 1, nr. 215),

Besluit:

kennis te nemen van het besluit van het College van B&W in de collegevergadering van 12 januari 2016 om:

 • 1.

  Kennis te nemen van het concept Koers 2025 - Ruimtelijke ontwikkelstrategie van Amsterdam 2016-2025 (bijlage I: Koers 2025 concept januari 2015) als uitwerking van de Bestuursopdracht Ruimte voor de Stad. In Koers 2025 worden gebieden aangewezen als mogelijke woningbouwlocaties waar vanaf 2020 de beoogde 5.000 woningen per jaar gerealiseerd kunnen worden en wordt aangegeven welke werkzaamheden daar vanaf 2016 voor moeten worden uitgevoerd. De volgende voorstellen zijn opgenomen:

  • a.

   Het starten van planvorming voor Nieuwe Projecten 2016 (tweede tranche Strategiebesluiten, volgend op de Versnellingslocaties 2014) met een gezamenlijke capaciteit van circa 10.000 woningen, gericht op Investeringsbesluiten 2017, start bouw vanaf 2020.

Vooralsnog wordt het volgende pakket Nieuwe Projecten 2016 (bijlage II: Kaart Koers 2025 Projectvoorstellen) kansrijk geacht: Buiksloterham, NDSM-Oost, NDSM –Noord/Klaprozenweg, Sloterdijk-1-Zuid, Kop Sloterplas, IBM-gebied, IJsbaanpad-Zuid, Amstelstation-Amstelzijde, Amstelkwartier Fase 3, Bijlmerbajes-Weespertrekvaart, IJburg Middeneiland-Strandeiland Fase 1, Rand Mandelapark.

 • b.

  Het starten van planvorming voor gerelateerde en soms randvoorwaardelijke infrastructuur-, groen- en openbare ruimteprojecten, gericht op Investeringsbesluiten in 2017 en uitvoering vanaf 2020.

 • c.

  Het opstellen van Gebiedsuitwerkingen en Thematische Studies (zoals rond economie, duurzaamheid, maatschappelijke accommodaties en onderwijs), gericht op het voorbereiden van een mogelijk volgende tranche Nieuwe Projecten 2017-2018.

  • 2.

   In te stemmen met het vrijgeven van het concept Koers 2025 voor advies van de Bestuurscommissies en consultatie in de stad van 18 januari tot en met 11 maart 2016 en bij de consultaties specifiek aandacht te geven aan investerende partijen en overige sleutelpartijen in de gebiedsontwikkeling (o.a. ondernemers, ontwikkelaars, corporaties, kennis-, cultuur- en zorginstellingen, energie en duurzaamheid, infrastructuur).

  • 3.

   Kennis te nemen van het gegeven dat om de woningbouwproductie op gang te kunnen houden parallel aan het besluitvormingsproces van Koers 2025, diverse Strategiebesluiten in voorbereiding zijn. Deze zijn, zoals in de Bestuursopdracht Ruimte voor de Stad benoemd, o.a. het vervolg op de Gebiedsstudies van afgelopen jaar. De Strategiebesluiten doorlopen een eigen voorbereiding en besluitvormingsprocedure. De eerste zullen naar verwachting in februari 2016 – na de bestuurlijke adviesronde in de betreffende stadsdelen aan het college worden voorgelegd.

  • 4.

   Kennis te nemen van de planning om in het voorjaar 2016, na afronding van de advies- en consultatieronde, zowel Koers 2025 als de bijbehorende financieringssystematiek en werkwijze vast te stellen in B&W en vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

  • 5.

   Kennis te nemen van de wijze waarop de risico’s die verbonden zijn aan uitvoering van Koers 2025 worden geadresseerd. Dat gebeurt in de vorm van een risicoparagraaf in het document Koers 2025 waarin wordt ingegaan op de kwalitatieve en financiële risico’s op programmaniveau, en de wijze waarop deze beheerst kunnen worden. Deze paragraaf wordt toegevoegd ten behoeve van de Collegebehandeling van Koers 2025 in het voorjaar van 2016.

   Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

   in zijn vergadering op 9 maart 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven