Gemeente Uitgeest: Bekendmaking zesde wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij (op 29 december 2015), de burgemeester (op 29 december 2015) en de gemeenteraad (op 18 februari 2016) hebben besloten tot het vaststellen van de zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. Deze wijziging was noodzakelijk in verband met wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Inmiddels hebben ook de andere deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland de genoemde wijziging vastgesteld.

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 april 2016. De betreffende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Uitgeest, 30 maart 2016.

N.B. Mogelijkheid van bezwaar

Tegen deze besluiten ­kan iedere belanghebbende binnen zes weken na verzending bezwaar maken bij de gemeenteraad, bij het college van burgemeester en wethouders en bij de burgemeester van Uitgeest, Middel­weg 28, Uit­geest, 1911 EG, door middel van het indienen van een gedagte­kend en gemotiveerd ondertekend bezwaar­schrift. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten niet.

U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR, verzoeken om een voorlopige voor­ziening, als u van mening bent, dat, gelet op alle belangen, onmid­dellijke spoed dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn griffie­rechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven