Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat de raad van deze gemeente op 15 december 2015 het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 heeft vastgesteld.

Het vGRP 2016-2021

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is een beleidsdocument. In dit plan legt de gemeente het beleid vast voor de inzameling en het transport van overtollig afvalwater en hemelwater. Om de rioleringszorg uit te voeren zijn in het vGRP 2016-2021 ambities benoemd op het gebied van doelmatig beheer, milieu en duurzaamheid, inzameling en transport van afvalwater en hemelwater, het technisch beheer van de rioleringssystemen en financiën.

Enkele ambities betreffen het vergroten van de duurzaamheid van de rioleringszorg, het monitoren van wateroverlast, afkoppelen van verhard oppervlak en doelmatig beheer van de riolering. Deze ambities zijn vertaald naar speerpunten en maatregelen die we in de beleidsperiode invullen.

Speerpunten voor de periode 2016-2021 zijn het inzichtelijk maken van de staat van de riolering, het opstellen van strategische (vervangings-) planningen en samenwerking met de partners in de afvalwaterketen. De maatregelen hierbij betreffen onder andere het invullen van afkoppelmogelijkheden, het opstellen van een hemelwaterbeleid, het actueel houden van de beheergegevens, het opstellen van een beheervisie en een onderzoek naar klimaatbestendigheid van de riolering.

De kosten voor de rioleringszorg bestaan uit het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en rioolvervanging en de kosten van de maatregelen. Via de rioolheffing dragen de inwoners en bedrijven van Eersel de kosten voor de rioleringszorg. De hoogte hiervan is afhankelijk van de geloosde hoeveelheid afvalwater. In het ontwerp vGRP 2016-2021 zijn drie mogelijke ontwikkelingen van de rioolheffing opgenomen. De gemeenteraad beslist bij de vaststelling van het vGRP 2016-2021 welke van de varianten voor de komende beleidsperiode geldt.

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 treedt in werking op de dag na publicatie. Het VGRP 2016-2021 is als bijlage toegevoegd op deze pagina.

Naar boven