Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2016, 34358VerordeningenDe Verordening op afvoer van hemelwater Laren is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 februari 2016

 

Op 28 juli 2014 viel in Laren binnen een uur een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Dit leidde tot overlast, schade en ophef. Deze gebeurtenis van 28 juli jl. was voor het college aanleiding voor het opstellen van een Beleids- en actieplan wateroverlast Laren. Op 27 mei 2015 heeft de gemeenteraad het Beleids- en actieplan wateroverlast Laren vastgesteld en ingestemd met de keuze voor scenario IV, waarvan verplicht afkoppelen een onderdeel is. Dat wordt geregeld door middel van een hemelwaterverordening waarmee de perceeleigenaren (huiseigenaren, instellingen, overheden en bedrijven) verplicht worden hun dakvlakken af te koppelen van het gemengde rioolstelsel. Deze verordening is vastgesteld in de gemeenteraad van 24 februari 2016.

De volgend stap is dat het college van B&W door middel van een gebiedsaanwijzing, gebieden aanwijst waarbinnen de verordening van kracht wordt. Er zijn ongeveer 20-25 gebieden gedefinieerd die in de loop van de periode 2016 tot en met 2019 gefaseerd aangewezen worden. De gefaseerde invoer maakt het mogelijk de perceeleigenaren gericht te informeren en te begeleiden bij het voldoen aan het verbod. Ook maakt de fasering een effectieve controle en handhaving mogelijk. In maart 2016 zal ons college een gebiedsaanwijzing vaststellen waarin de eerste 5 gebieden worden aangewezen. In deze gebieden zal de verordening in de loop van 2017 in werking treden. Er zullen jaarlijks gebiedsaanwijzingen plaatsvinden door het college, waarbij rekening wordt gehouden met de voortgang van afkoppelen in eerdere gebieden.

De invoering van het verbod op afvoeren van hemelwater afkomstig van daken door perceeleigenaren naar het gemengd rioolstelsel gaat gepaard met een intensief communicatietraject. Voor de directe communicatie met perceeleigenaren worden het afkoppelteam en het afkoppelloket opgericht.

Het afkoppelteam informeert over de verordening en de gebiedsaanwijzingen door middel van berichten in de media, brieven aan eigenaren, informatieavonden en de gemeentelijke website. Perceeleigenaren kunnen met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum, de website en het afkoppelteam.

Het KCC, de website en het afkoppelteam vormen tezamen het afkoppelloket.

Via onderstaande link kunt u de verordening inzien.

https://www.google.nl/search?q=gemeente+Laren/gemeenteraad/Verordening+op+de+afvoer+met+hemelwater+Laren&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=n2XgVoD0MsSlUc6dh9gJ

 

 

Namens deze,