Gemeente Raalte Beleidsregel individuele bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten

Het college van de gemeente Raalte,

Gelet op artikel 32, 34 en 35 van de Participatiewet;

Besluit vast te stellende de volgende beleidsregel:

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico chronisch zieken en gehandicapten”

 

Het college besluit kosten van het verplicht eigen risico als bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet aan te merken als kosten die naar oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag, het vermogen en het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, als bedoeld in artikel 35 eerste lid van de Participatiewet. Het college verleent op aanvraag bijzondere bijstand voor deze kosten en neemt daarbij het volgende mee in de afweging:

 

 • 1.

  De kosten van het verplicht eigen risico als bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet over het kalenderjaar 2015 komen op aanvraag in aanmerking voor bijzondere bijstand tot een bedrag van € 200,00 indien:

  • a.

   het verplicht eigen risico als bedoeld in het eerste lid voor meer dan 90 % verschuldigd is;

  • b.

   voor de kosten als bedoeld in het eerste lid geen andere vergoeding is of nog kan worden verkregen;

  • c.

   de belanghebbende en zijn gezin op 1 februari 2016 beschikt over inkomen als bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet dat lager is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • d.

   de belanghebbende en zijn gezin op 1 februari 2016 beschikt over vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet dat niet meer bedraagt dan de grenzen genoemd in het derde lid van dat artikel.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend vanaf 1 april 2016 tot en met 15 juni 2016 op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager van deze beleidsregel afwijken indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 4.

  Deze beleidsregel vervalt ingaande 1 juli 2016.

 

Aldus vastgesteld op 15 maart 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris,

Karin Cornelissen

de burgemeester,

Martijn Dadema

Naar boven