Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2016, 27597VerordeningenSubsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur gemeente Barneveld

Nummer 16-23

 

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 16-23;

 

gelet op de Energievisie ‘Investeren in Barneveldse bronnen’ 2015–2020;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende;

 

dat de gemeente het treffen van duurzame energiemaatregel(en) bij (ver)bouw van accommodaties van maatschappelijke organisaties wil ondersteunen en bevorderen;

 

besluit:

 

vast te stellen de Subsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur gemeente Barneveld

 

Artikel 1 Begripsbepalingen:

 

a. College:

het college van burgemeester en wethouders van Barneveld;

 

b. Maatschappelijke organisatie (aanvrager):

rechtspersoon zonder winstoogmerk die zich inzet voor maatschappelijke doelen op het gebied sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten;

 

c. Verenigingsgebouw:

het gebouw dat gebruikt wordt door de maatschappelijke organisatie voor het uitoefenen van de activiteiten op het gebied van sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten;

 

d. Duurzame energiemaatregel(en):

maatregel(en) waardoor energie wordt opgewekt en waardoor het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van C02 wordt verlaagd;

 

e. Installatie:

het geheel aan onderdelen die samen de duurzame energiemaatregel(en) vormen;

 

f. Onderdelen:

de losse componenten waaruit de duurzame energiemaatregel(en) is opgebouwd.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor het treffen van een duurzame energiemaatregel(en) bij (ver)bouw van accommodaties van maatschappelijke organisaties in de gemeente Barneveld.

 • 2.

  De subsidie wordt verstrekt aan maatschappelijke organisaties die eigenaar/huurder en gebruiker van een nog te (ver)bouwen verenigingsgebouw zijn.

Artikel 3 Bevoegd bestuursorgaan

Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan een maatschappelijke organisatie in de gemeente Barneveld, die eigenaar/huurder en gebruiker is van een te (ver)bouwen accommodatie. De maatschappelijke organisatie is actief op het gebied van sport, cultuur of sociaal-culturele activiteiten.

 • 2.

  Een aanvrager kan op grond van deze verordening maximaal één succesvolle aanvraag indienen.

Artikel 5 Voorwaarden subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het treffen van (een) duurzame energiemaatregel(en). Hieronder vallen de volgende investeringen:

  • HR isolerend glas;

  • Zonnepanelen;

  • Een zonneboiler;

  • LED-verlichting;

  • Een warmtepomp;

  • Lage temperatuur verwarmingssystemen;

  • Energiebesparende isolatiemaatregelen.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer een energieonderzoek is uitgevoerd door een erkende en onafhankelijk deskundige adviseur (ter beoordeling gemeente) naar de maatregel(en)en die nodig zijn. De onderzoekskosten kunnen worden verdisconteerd in de subsidie.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer de werkzaamheden ter uitvoering van de gesubsidieerde maatregel(en) worden uitgevoerd door een erkend en deskundig bedrijf.

 • 4.

  Onder investeringen in duurzaamheid worden verstaan investeringen gericht op energie- besparing en duurzame energieproductie op een verenigingsgebouw. Er moet sprake zijn van aantoonbare positieve effecten.

 • 5.

  Op de duurzame energiemaatregel(en) moet een minimale garantieperiode van 10 jaar worden afgegeven. Dit geldt zowel voor de verschillende onderdelen als het geheel.

 • 6.

  Maatschappelijke organisaties kunnen slechts één maal een beroep doen op subsidie.

 • 7.

  Indien aanvullend gebruik wordt gemaakt van een andere al bestaande subsidieregeling, dan mogen beide subsidieregelingen bij elkaar maximaal 45% van de kosten van de investering bedragen.

 • 8.

  De duurzame energiemaatregel(en) moet voldoen aan de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag en vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt subsidie aan door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Op het aanvraagformulier worden de in de toelichting vermelde bijlagen gevoegd, waarna binnen 6 weken een voorlopige toekenning plaatsvindt. Verlenging van de termijn met nogmaals 6 weken is mogelijk.

 • 3.

  De maatregel(en) worden uitgevoerd binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening.

 • 4.

  De aanvrager dient uiterlijk 6 weken na het treffen van de maatregel(en) een aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie in. Hierbij dient aanvrager de betaalde facturen in.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 60.000,– per jaar.

 • 2.

  Indien het totale gemeentelijk budget voor investeringen in duurzaamheid in 2016 niet wordt gebruikt, wordt het restant doorgeschoven naar en beschikbaar gesteld in 2017.

Artikel 8 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie per aanvraag bedraagt 25% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.000,– per maatschappelijke organisatie.

 • 2.

  Het minimale investeringsbedrag bedraagt € 3.000,–.

Artikel 9 Verplichtingen van de aanvrager

 • 1.

  Een door de gemeente aangestelde medewerker wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te controleren.

 • 2.

  Aanvrager dient ten minste 5 jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregel(en) als bedoeld in deze verordening, te bewaren en toegankelijk te houden.

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidie geweigerd:

 • a.

  als aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening;

 • b.

  als de duurzame energiemaatregel(en) vóór 1 januari 2016 is uitgevoerd of betaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening als toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Looptijd en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 10 maart 2016 en vervalt op 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur gemeente Barneveld’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2016.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting behorende bij Subsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur gemeente Barneveld

Hieronder staat een nadere toelichting over de wijze waarop de gemeente Barneveld de Subsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur gemeente Barneveld wil uitvoeren en welke afwegingen aan de verordening ten grondslag hebben gelegen.

 

In de aanhef bij de overwegingen is voor de goede orde de wettelijke basis van de verordening opgenomen: artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Awb. In de

Awb staan diverse bepalingen die onverkort van toepassing zijn.

Doelstellingen die met de verordening worden beoogd:

 • Barneveld beoogt een duurzame gemeente te worden. Zie de Energievisie 2015-2020 ‘Investeren in Barneveldse bronnen’;

 • maatschappelijke organisaties via een subsidieverordening te ondersteunen met het investeren in maatregel(en)en om energie te besparen en om duurzame energie op te wekken.

Wie kunnen aanvragen?

De subsidieverordening is toegankelijk voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor sport, cultuur en sociaal-culturele activiteiten. Het betreft maatschappelijke organisaties. De verordening is niet bestemd voor zakelijke gebruikers, scholen en particulieren (ook niet particulieren verenigd in een vereniging van eigenaren). Het moet daarbij tevens gaan om organisaties met een openbaar karakter.

 

Waar is de subsidie voor bedoeld:

De verordening is bedoeld voor het opwekken van energie zoals zonnepanelen, warmtepomp-systemen en energiebesparingsmaatregelen zoals isolatiemaatregelen en zuinige verlichting.

 

Omvang subsidie:

 • Maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor 25% van de investeringskosten van een te treffen maatregel(en). Daaronder vallen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van zonnepanelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers, en de arbeidskosten voor installatie van het systeem (uitgevoerd door een erkend en deskundig installatiebedrijf);

 • Per maatschappelijke organisatie wordt maximaal € 15.000,– toegekend. Als uit een bestaande subsidieregeling kan worden geput, dan mogen beide subsidieregelingen bij elkaar maximaal 45% van de kosten van de investering bedragen;

 • De regeling is een pilot die geldt voor de jaren 2016 en 2017. De regeling wordt halverwege de pilotperiode geëvalueerd, waarna al dan niet wordt besloten over voortzetting;

 • Door het instellen van het plafond wordt bewerkstelligd dat wanneer de verordening wordt overvraagd de gemeente niet voor meer kan worden aangesproken dan het subsidieplafond (art. 4:25 Awb). In de situatie van onderbesteding zal het geld waar geen aanspraak op wordt gemaakt worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar;

 • Door een drempel op te nemen met een minimum van € 3.000,– aan investeringen wordt voorkomen dat er veel kleine aanvragen worden ingediend en dat de uitvoering van de verordening te bewerkelijk wordt.

Ingangsdatum

De verordening gaat in op 10 maart 2016.

 

Eenvoudige uitvoering

 • De verordening is zodanig ingericht, dat deze beperkte uitvoeringslasten voor aanvrager en installateurs tot gevolg heeft. Tegelijkertijd zijn er wel afdoende waarborgen tegen misbruik opgenomen.

 • De uitvoering is als volgt:

  De aanvrager kan subsidie aanvragen via de website van de gemeente Barneveld of met een op het gemeentehuis verkregen aanvraagformulier. De subsidieaanvraag moet vergezeld gaan van de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen.

  Bij het formulier voegt aanvrager:

  • a.

   een (kopie van de) offerte voor het treffen van de maatregel(en) of onderzoek of de (voorlopige) factuur van de installatie van de maatregel(en) of onderzoek met de productgegevens van het installatiesysteem;

  • b.

   een garantiebewijs van 10 jaar op de maatregel(en);

  • c.

   een verklaring dat van (een) andere subsidieregeling(en) gebruik is/wordt gemaakt;

  • d.

   de schriftelijke toestemming van de eigenaar (indien nodig) van het betreffende onroerend goed;

  • e.

   een locatieaanduiding van de installatie met gebruikmaking van (situatie)tekeningen;

  • f.

   een weergave van de installatie ter plaatse, inclusief maatvoering, met gebruikmaking van tekeningen;

  • g.

   Indien de installatie omgevingsvergunningplichtig is en de aanvraag hiervoor is gedaan of er al vergunning is verleend, dient men het kenmerk van deze aanvraag of omgevingsvergunning op te geven.

 • Wanneer er sprake is van een situatie waarbij de subsidieverordening wordt overvraagd zal toewijzing plaatsvinden op basis van moment van indiening. Wie het eerst indient kan het eerst aanspraak maken op subsidie.

 • Het budget is gelimiteerd. Om te voorkomen dat aanvragers ongewenst vastzitten aan een overeenkomst, terwijl zij niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie in verband met overtekening van het subsidiebudget, adviseren wij aanvragers en leveranciers met klem om een ontbindende voorwaarde in de aankoopovereenkomst op te nemen. Die voorwaarde moet inhouden dat de overeenkomst kan worden ontbonden, indien door de gemeente Barneveld geen subsidie wordt verstrekt voor de in de overeenkomst genoemde producten.

 • Binnen 6 weken na het indienen van een volledige aanvraag wordt op de aanvraag beslist.

Deskundigheid en adviseurs

Wij gaan er van uit dat de aanvrager zich laat adviseren door (een) professionele partij(en) die beschikken over de nodige deskundigheid. Bovendien gaan wij er van uit dat de aanvragers zich bij de aankoop laten leiden door kwaliteitsgaranties (garantietermijn van 10 jaar is verplicht). De installaties dienen te voldoen aan de wettelijke eisen. Meest kritische factoren zijn de adviezen aan de aanvragers (gaan de installaties leveren wat wordt beweerd) en voldoet de kwaliteit van de installaties. De gemeente voert geen controles uit op de deugdelijkheid van adviezen en installaties. Daarvoor ontbreekt de beschikbare capaciteit. Van de aanvragers mag verwacht worden dat zij de adviezen en installaties kritisch beoordelen.

 

De subsidie wordt verleend of geweigerd.

 • Op basis van de ingediende offertes en andere bescheiden is de gemeente in staat gesteld een beschikking te verlenen. Een besluit wordt bekend gemaakt conform de Awb. In geval van verlening wordt de subsidie vastgesteld na afloop van de activiteiten. Op dat moment wordt beoordeeld of de activiteiten zijn uitgevoerd, verplichtingen zijn nagekomen en of de subsidie in overeenstemming met de verlening kan worden vastgesteld.

 • In de Awb is geregeld wat moet worden gedaan wanneer de aanvraag onvolledig is (art. 4:15 en 4:5 Awb). Er moet een brief worden gestuurd met een hersteltermijn. Als de stukken vervolgens niet worden ontvangen, kan worden besloten de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • Na uitvoering van de maatregel(en) kan worden gecontroleerd of voldaan is aan de voorwaarden en eisen van de subsidieverordening. De aanvrager moet de rekeningen en betalingsbewijzen overleggen. Na indiening van de benodigde bescheiden en controle van de gemeente Barneveld kan de subsidie worden afgerond en kan de subsidie worden uitbetaald. Uitbetaling vindt pas plaats wanneer de maatregel(en) is uitgevoerd en betaald.

 • De installatie moet binnen één jaar na de datum van de aanvraag gerealiseerd zijn. Als de aanvrager zijn installatie niet binnen deze termijn realiseren, zijn zij verplicht om dit bij de gemeente te melden. De gemeente kan dan besluiten de subsidie in te trekken.

Budget

In art. 4:22 van de Awb is gedefinieerd wat een subsidieplafond is. Voor de Subsidieverordening duurzaamheid sport en cultuur gemeente Barneveld bedraagt het beschikbare budget € 60.000,– per jaar.