Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2016, 25983Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015

De directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV),

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 12 februari 2013,

 

Besluit vast te stellen het navolgende ondermandaat- en machtigingsbesluit:

Artikel 1 (Mandaat en Ondermandaat)

 • 1.

  De directeur verleent aan de teamleider Vergunningen, de teamleider Expertise, de teamleider Noord, de teamleider Zuid en de teamleider Bodem/Water/Natuur  ondermandaat om, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, de in het tweede lid van artikel 2 van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 12 februari 2013 genoemde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover de uitvoering binnen de werkzaamheden van hun taakveld valt;

 • 2.

  De bevoegdheden waarop het ondermandaat betrekking heeft, zijn ingedeeld naar categorie en voorzien van mandaatnummer, vermeld in de bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 12 februari 2013 behorende bijlage, waarin ook de randvoorwaarden zijn opgenomen;

 • 3.

  Het in het eerste lid verleende ondermandaat omvat zowel de bevoegdheid om besluiten te nemen, als de bevoegdheden om deze besluiten voor te bereiden en uit te voeren en met de voorbereiding en uitvoering samenhangende correspondentie te ondertekenen;

 • 4.

  In afwijking van lid 1 wordt geen ondermandaat verleend voor categorie A1, A2 en C3 tot en met C7 van de bijlage behorend bij het Mandaatbesluit van 12 februari 2013;

 • 5.

  De teamleiders genoemd in lid 1 nemen bij de aan hen in ondermandaat verleende bevoegdheden de algemene instructies en de instructies per geval van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder in acht, als bedoeld in artikel 10:6, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 (Machtiging)

 • 1.

  De directeur machtigt de teamleider Vergunningen, de teamleider Expertise, de teamleider Noord, de teamleider Zuid en de teamleider Bodem/Water/Natuur om namens en onder verantwoordelijkheid van de directeur feitelijke handelingen te verrichten, zijnde handelingen die geen rechtshandeling zijn;

 • 2.

  Tot de handelingen als bedoeld in het eerste lid behoren in ieder geval het doorzenden van correspondentie, het versturen van ontvangstbevestigingen, het verstrekken van inlichtingen anders dan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het aanvragen van informatie bij bedrijven en andere overheden anders dan uit hoofde van de uitoefening van een wettelijke taak of bevoegdheid, het versturen van uitnodigingen en het opschorten van beslistermijnen;

 • 3.

  De teamleiders genoemd in lid 1 houden zich bij de uitoefening van de aan hen in ondermandaat toebedeelde bevoegdheden aan de relevante regelgeving, de door de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder vastgestelde kaders alsmede het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder vastgestelde beleid.

Artikel 3 (Wijze van ondertekening bij beslissingsmandaat)

Een krachtens beslissingsmandaat genomen besluit dient te worden ondertekend als volgt:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV),

Namens deze,

 

[handtekening teamleider]

 

[Naam en functie]

Artikel 4 (Slotbepaling)

 • 1.

  Dit besluit vervangt het besluit “Ondermandaatbesluit Afdelingshoofd Vergunningen en Expertise en Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)” van 31 oktober 2013;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015”.

   

Lelystad, 17 december 2015,

De directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

mr. drs. P.M.R. Schuurmans

Aldus, gelet op het bepaalde in artikel 10:4, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht mee ingestemd door:

De teamleider Vergunningen

ing. G.P. Bouwhuis

en

De teamleider Expertise

drs. M.T. van den Berg

en

De teamleider Noord

drs. ing. O.B. Deems

en

De teamleider Zuid

M.J.C.M. Roelen

en

De teamleider Bodem/Water/Natuur

drs. P.H. Stam