Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 2582Overige besluiten van algemene strekking

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Van der Pekbrug e.a. in Overhoeks buurt(3B, 2016, 1)

 

Afdeling 3B

Nummer 1

Publicatiedatum 6 januari 2016

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Van der Pekbrug e.a. in Overhoeks buurt

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering 5 januari 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) van 27 november 2015

• Het positief advies van de Bestuurscommissie Noord van 15 december 2015

1.De volgende openbare ruimten vast te stellen:

• Van der Pekbrug (Basisregistraties adressen en gebouwen(BAG) type kunstwerk)

• Elsje Christiaensbrug (BAG-type kunstwerk)

• Galgenveldbrug (BAG-type kunstwerk)

• Volewijckbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

2.hiermee af te wijken van het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad om bij naamgeving

van bruggen de burgers te betrekken.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Van der Pekbrug e.a. in Overhoeksbuurt

1.De Overhoeks Buurt is volop in ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het aanleggen van een nieuwe brug waarmee de Docklandsweg over het Buiksloterkanaal wordt verbonden met de Ranonkelkade. Voor deze brug moet een naam worden vastgesteld. Dit geldt ook voor een drietal andere naamloze bruggen over het Buiksloterkanaal in de richting van het IJ. Dit leidt tot de volgende voordracht.

• Van der Pekbrug: met deze naam wordt een brug geslagen tussen de oude Van der Pekbuurt en de nieuwe Overhoeksbuurt.

• Elsje Christiaensbrug: Elsje Christieans was een 18 jarig meisje dat in 1664 ter dood werd veroordeeld, omdat zij bij een ruzie haar huisbazin met een bijl had vermoord. Tijdens de openbare executie op de Dam begin mei 1664, werd Elsje gewurgd aan een wurgpaal. Haar vonnis luidde: “Aan een paal geworgd te worden dat de dood daarna volgt, en met dezelfde bijl waarmee zij de vrouw ter dood heeft gebracht enige slagen door de scherprechter op haar hoofd geslagen”. Vervolgens werd haar lijk naar het galgenveld (de Volewijck) aan de overzijde van het IJ gebracht om daar samen met de bijl opgehangen te worden om” van de locht en ’t gevogelte verteerd te worden”.

• Galgenveldbrug: Op de plek waar nu de toren Overhoeks (1971) staat, lag tussen 1404 en 1795 het galgenveld. Hier werden aan de staken boven de galgenput. De lijken van de ter dood veroordeelde misdadigers tentoongesteld “tot grauwelijk exempel”. Zij vormden een waarschuwing voor inwoners van Amsterdam en zeelieden op het IJ. De namen Galgenstraat en Galgenbrug op het Prinseneiland herinneren nog aan het lugubere uitzicht.

• Volwijckbrug: Amsterdam benoorden het IJ bestond aanvankelijk slechts uit het schiereilandje de Volewijck, waarover de stad in 1393 zeggenschap kreeg (recht van ambachtsheerlijkheid). Tot 1795 was hier het galgenveld waar ter dood veroordeelden na de executie werden opgehangen. Ter bekostiging van de trekvaart richting Purmerend hief de stad er vanaf 1662 tol. Ten westen van de Volewijckslanden lag de Buiksloterham. Dat was oorspronkelijk een inham tussen de Volewijck en de Nes, een andere smalle landtong.

2.Op 24 april 2015 heeft VVD-raadslid mevrouw Ruigrok een initiatief ingediend

Getiteld “Brug slaan naar een Amsterdams verleden”. Hierin wordt onder andere aan het college gevraagd om een plan op te stellen waarin Amsterdammers onder andere door middel van een terugkerende prijsvraag actief worden betrokken bij het vernoemen van nieuwe en bestaande bruggen. En dit plan voor te leggen aan de gemeenteraad.Aan de bestuurlijke reactie op dit initiatiefvoorstel wordt met diverse partijen, waaronder de stadsdelen, gewerkt. Naar verwachting wordt deze in het 1e kwartaal 2016 aan BW voorgelegd.

Voor de naamgeving van deze vier bruggen wordt voorgesteld de door de raad

voorgestelde procedure niet te volgen maar bij de naamgeving aan te sluiten bij de

geschiedenis van dit oudste deel van Noord. Dit is verwoord bij de onderbouwing van de voorgestelde namen van de bruggen.

Bijlage

Situatietekening