Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Arnhem 2015

 

Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad de 'Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Arnhem 2015' vastgesteld. Dit besluit is op 23 december 2014 in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Deze bekendmaking bevatte niet de volledige tekst van de verordening. De volledige tekst treft u hieronder aan.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, nummer 2014.0.106.465.

gelet op de artikelen 8, eerste lid, onder c, en derde lid, 36b en 78z van de Participatiewet

besluit:

vast te stellen de volgende verordening

 

Verordening Individuele Studietoeslag gemeente Arnhem 2015

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

  • b.

   individuele studietoeslag: de toeslag als bedoeld in artikel 36b van de wet;

  • c.

   wet: de Participatiewet.

 • 2.

  Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b van de wet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier onder bijvoeging van de in het formulier gevraagde bewijsstukken.

Artikel 3 Hoogte

 • 1.

  Aan personen die voldoen aan de in artikel 36b van de wet gestelde voorwaarden, verleent het college een individuele studietoeslag.

 • 2.

  De individuele studietoeslag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 135,- per kalendermaand en wordt per kalendermaand betaald.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien de belangen die zijn gediend met toepassing van deze verordening niet opwegen tegen de zwaarwegende belangen die afwijking van deze verordening in een individueel en specifiek geval wenselijk maken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Arnhem in de openbare vergadering van 15 december 2014

De griffier, De voorzitter,

Naar boven