Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2016, 22966Overige besluiten van algemene strekkingRegeling sociale raad gemeente Doetinchem 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

 

gelet op de artikelen 84, 149 en 150 van de Gemeentewet, artikel 2.1.3. lid 3 Wmo 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 47 van de Participatiewet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Regeling sociale raad gemeente Doetinchem 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

b. Wi: Wet inburgering;

c. Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

d. cliënt: een inwoner van de gemeente Doetinchem die een beroep kan doen op of belang heeft bij de Wmo, Participatiewet, Wi, Wsw of Jeugdwet;

e. cliëntengroep: een cluster van cliënten en/of cliëntenorganisaties met een vertegenwoordiger in de sociale raad;

f. sociaal domein: de beleidsterreinen behorende tot de Wmo, Participatiewet, Wi, Wsw of Jeugdwet en de onderwerpen van aanpalende beleidsterreinen die van belang kunnen zijn voor een cliënt.

 

Artikel 2 Doelstelling, taak en werkwijze

 

1. De sociale raad is ingesteld om vanuit de verschillende cliëntengroepen en cliëntenbelangen gezamenlijk en geïntegreerd de adviesfunctie van de cliëntenparticipatie te vervullen. De sociale raad heeft als doel de mening van de cliënten te verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders over beleid en onderwerpen behorende tot het sociaal domein.

 

2. Het college betrekt een uitgebracht advies zichtbaar bij de besluitvorming. Als het college van een uitgebracht advies afwijkt, doet het college dat gemotiveerd en brengt de sociale raad van die motivatie binnen vier weken schriftelijk op de hoogte.

 

3. De sociale raad brengt aan hem gevraagde adviezen binnen zes weken schriftelijk uit aan het college. Deze adviezen zijn openbaar.

 

4. Het college vraagt de sociale raad advies over de voorgenomen wijzigingen, verbeteringen en vaststellingen van gemeentelijk beleid ter zake van het sociaal domein.

 

5. Teneinde zijn adviestaak goed te kunnen uitvoeren, voorziet het college de sociale raad van de benodigde adequate en relevante informatie.

 

6. De sociale raad is niet bevoegd te adviseren over:

a. privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente Doetinchem;

b. zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.

 

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 

1. De sociale raad bestaat uit twaalf leden en een onafhankelijk voorzitter.

 

2. Deze leden vertegenwoordigen elk een van de volgende cliëntengroepen:

a.werk en inkomen (Participatiewet, Wi, Wsw, armoedebestrijding);

b.chronisch zieken, gehandicapten;

c.mantelzorgers;

d.ouders van kinderen met een mentale beperking;

e.volwassenen met een verstandelijke beperking;

f.ouderen;

g.vrijwilligers;

h.allochtonen;

i.dak en thuislozen, geestelijke gezondheidszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg;

j.jongeren;

k.mensen met een beperking in- en extramuraal en jeugdzorg;

l.wijk- en dorpsraden.

 

3. Elke cliëntengroep heeft een vertegenwoordiger in de sociale raad. Daartoe doet elke cliëntengroep een voordracht voor benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid. Hun benoeming en ontslag vindt plaats door het college.

 

4. Bij tussentijdse terugtreding van een zittend lid of zittend plaatsvervangend lid draagt de cliëntgroep een nieuw lid of plaatsvervangend lid voor.

 

5. Indien een nieuwe groep cliënten of een organisatie van cliënten zich aandient voor een actieve participatie en inbreng ter zake van de adviseringstaak van de sociale raad, bepaalt de sociale raad bij welke van de twaalf cliëntengroepen deze groep of organisatie wordt ondergebracht en via welke cliëntengroep en bijbehorende vertegenwoordiger in de raad haar inbreng gestalte krijgt.

 

6. Het lidmaatschap van de sociale raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad en het college.

 

Artikel 4 De voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris

 

1. De vergaderingen van de sociale raad worden voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht.

 

2. De onafhankelijke voorzitter van de sociale raad wordt geworven middels een openbare sollicitatieprocedure.

 

3. De voorzitter wordt op persoonlijke titel benoemd door het college, gehoord de sociale raad.

 

4. De sociale raad kiest uit zijn midden een vicevoorzitter, die de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis vervangt, en kan een secretaris kiezen.

 

Artikel 5 De vergaderingen

 

1. De sociale raad vergadert in de regel tienmaal per jaar of zoveel vaker als de voorzitter of ten minste de helft van de leden dat nodig achten. De vergaderingen zijn openbaar. Het vergaderschema van de sociale raad is procedureel afgestemd op dat van de gemeenteraad van Doetinchem.

 

2. Leden van de sociale raad kunnen tot ten minste veertien werkdagen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de voorzitter. De voorzitter beslist in samenspraak met de agendacommissie over de agendering.

 

3. De agenda en de bijbehorende stukken worden in principe één week voorafgaande aan de vergadering naar de leden verstuurd. Alsdan zijn de agenda en stukken ook beschikbaar voor derden.

 

4. De sociale raad heeft de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een agendapunt van de vergadering.

 

5. De gemeente geeft via haar publicatiekanalen bekendheid aan de vergadering van de sociale raad.

 

6. Van elke vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt dat in elk geval vermeldt:

a. de namen van de aanwezige leden;

b. de genomen besluiten en de uitgebrachte adviezen en het gevoelen van de aanwezige leden die zich tegen een besluit of advies hebben verklaard.

 

Artikel 6 Besluitvorming

 

1. De sociale raad mag niet beraadslagen of besluiten als niet ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

2. Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit die ongeacht het aantal aanwezigen kan beraadslagen en besluiten.

 

3. Besluiten van de sociale raad worden genomen bij volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

4. Over zaken wordt mondeling gestemd. Indien bij het nemen van een besluit door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 

5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

6. De voorzitter ondertekent de stukken die van de sociale raad uitgaan.

 

 

Artikel 7 Huishoudelijke regels

 

1. De sociale raad stelt huishoudelijke regels op waarin in ieder geval geregeld is:

 

- de vormgeving van de relatie tussen de sociale raad en de cliëntgroepen;

- de werkwijze en samenstelling van de agendacommissie;

- de wijze van opstelling van de jaarlijkse begroting van de raad.

 

2. De sociale raad brengt de huishoudelijke regels ter kennis van het college.

 

Artikel 8 Faciliteiten

 

1. De gemeentelijke organisatie zorgt voor de invulling van de administratieve ondersteuning van de sociale raad.

 

2. Het college stelt in principe gemeentelijke accommodatie beschikbaar voor de vergaderingen van de sociale raad en de twaalf cliëntgroepen. Deze vergaderingen vinden plaats tijdens kantooruren en worden ingepland in overleg met het ambtelijk secretariaat.

 

Artikel 9 Kosten

 

1. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor vergoeding van kosten die de sociale raad en cliëntgroepen maken bij hun advieswerk.

 

2. De sociale raad overlegt daartoe een jaarlijkse begroting aan het college ter goedkeuring.

 

Artikel 10 Verslaglegging

 

Jaarlijks brengt de voorzitter namens de sociale raad verslag uit aan het college van de activiteiten en de bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag.

 

Artikel 11 Zittingstermijn voorzitter, leden en plaatsvervangend leden

 

1. De voorzitter, leden en plaatsvervangend leden worden benoemd voor vier jaren.

 

2. Na een eerste zittingstermijn is herbenoeming mogelijk voor nog één zittingstermijn van vier jaren.

 

3. In bijzondere omstandigheden kan het college nog eenmaal (vier jaren) van de maximale zittingsduur van acht jaar voor leden of plaatsvervangend leden afwijken, mits de betrokken cliëntgroep bij de voordracht voor benoeming van het lid of plaatsvervangend lid, deze bijzondere omstandigheden gemotiveerd kenbaar maakt aan het college.

 

4. De eenmalige afwijking (vier jaren) zoals genoemd in lid 3 is ook van toepassing op de voorzitter, indien door toepassing van de openbare procedure zoals bedoeld in artikel 4 lid 2, geen geschikte kandidaten kunnen worden geworven.

 

5. De termijnen zijn persoonsgebonden. Er wordt een rooster van aan- en aftreden bijgehouden.

 

Artikel 12 Geschillen

 

Het college beslist en doet uitspraak over onduidelijkheden en geschillen die voortkomen uit deze regeling.

 

Artikel 13 Slotbepalingen

 

1. Wijziging of intrekking van deze regeling vindt niet plaats dan nadat de sociale raad daarover is gehoord.

 

2. Deze regeling kan aangehaald worden als: Regeling sociale raad gemeente Doetinchem 2016.

 

3. Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

4. Met het in werking treden van deze regeling, komt de Regeling sociale raad gemeente Doetinchem 2010 te vervallen.

 

 

 

 

 

 

 

Doetinchem, 23 februari 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester

secretaris