Gemeenteblad van Drimmelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenGemeenteblad 2016, 189013VerordeningenVerordening tot wijziging van de Bouwverordening

De raad van de gemeente Drimmelen;

 

Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk ECFD/U201500557 Lbr. 15/022, d.d. 16 april 2015

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 27 september 2016

 

gelet op de artikelen 8 en 11 van de Woningwet;

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Bouwverordening:

Artikel A Wijzigingen van de Bouwverordening

De Bouwverordening wordt gewijzigd conform de met II aangegeven hierna volgende ‘wijzigingen van de Bouwverordening’.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

I Motivering

Door wijziging van de woningwet vervallen de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening. Door het vervallen van die bepalingen is dit artikel overbodig geworden.

II Wijziging van de Bouwverordening

De tekst van artikel 1.3 vervangen door: ‘Vervallen’.

Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen

I Motivering

Door wijziging van de woningwet vervallen de stedenbouwkundige bepalingen uit de Bouwverordening per 1 juli 2018 van rechtswege, of zoveel eerder als een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. De stedenbouwkundige bepaling uit deze verordening zijn alleen nuttig voor gebieden waarvoor geen bestemmingsplan is vastgesteld, de zogenaamde ‘witte vlekken’. Vandaag de dag is er geen sprake meer van witte vlekken en zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen vastgesteld. Daardoor zijn deze bepaling nu al overbodig geworden en verdient het de voorkeur deze te laten vervallen. Zo kan verwarring over het al dan niet van toepassing zijn van deze bepalingen worden voorkomen.

II Wijziging van de Bouwverordening

De tekst en artikelen van paragraaf 5 worden vervangen door: ‘Vervallen’.

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.6 Slotbepaling

I Motivering

Redactionele wijziging zo dat duidelijk is wat de status is van deze Bouwverordening en hoe deze kan worden aangehaald.

II Wijziging van de Bouwverordening

De tekst van artikel 12.6 wordt vervangen door:

 

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is afgekondigd.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Bouwverordening 2016’.

Artikel B Wijzigingen van de toelichting bij de Bouwverordening

De toelichting bij de Bouwverordening wordt gewijzigd conform de met II aangegeven hierna volgende ‘wijzigingen van de toelichting’.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

I Motivering

Dit artikel komt te vervallen.

II Wijziging van de toelichting

Artikel 1.3 en de daarbij behorende tekst schrappen uit de toelichting.

Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen

Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen

I Motivering

Deze paragraaf komt te vervallen.

II Wijziging van de toelichting

Paragraaf 5 en de daarbij behorende tekst schrappen uit de toelichting.

Hoofdstuk 11 Handhaving

I Motivering

Redactionele wijziging. Dit hoofdstuk is bij een eerdere wijziging van de Bouwverordening vervallen.

II Wijziging van de toelichting

Hoofdstuk 11 en de daarbij behorende tekst schrappen uit de toelichting.

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

I Motivering

Redactionele wijziging. De strafbepalingen zijn bij een eerdere wijziging van de Bouwverordening vervallen. De toelichting van dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op die reeds vervallen bepalingen.

II Wijziging van de toelichting

Hoofdstuk 12 en de daarbij behorende tekst schrappen uit de toelichting.

Bijlagen

I Motivering

Redactionele wijziging. De bijlagen zijn bij een eerdere wijziging van de Bouwverordening vervallen.

II Wijziging van de toelichting

De bijlagen en de daarbij behorende tekst schrappen uit de toelichting.

Artikel C Overgangsbepalingen

Op een aanvraag om omgevingsvergunning, die is ingediend vóór inwerkingtreding van dit besluit en waarop op dit tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de Bouwverordening van toepassing, zoals die luidden voor deze wijziging, tenzij de aanvrager aangeeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Artikel D Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2016

De voorzitter,

Made, 10 november 2016

de raad voornoemd,

F.M.C. Ronde

griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter