Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2016, 188214VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017 gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college vanburgemeester en wethouders van 8 november 2016

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 vande Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Mens en Samenleving 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017, alsmede de daarbij behorende tarieventabel 2017

(Verordening leges 2017)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

a.

dag:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een

 

 

dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand:

het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de

 

 

(n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d.

jaar:

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de

 

 

(n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.

kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten welke reeds uit andere hoofde tot enige betaling aan het gemeentebestuur aanleiding geven.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiking van de kennisgeving dan wel in geval van toezending daarvan

   • 1.

    per post, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggave van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële

bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 2.20 tot en met 2.23 (reisdocumenten);

 • 2.

  onderdeel 2.26 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 2.14.1 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

 • 4.

  onderdeel 1.2.1 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 5.

  onderdeel 2.17.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 6.

  onderdeel 5.1-5.4 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeesterenwethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2016 van 12 november 2015 (Gemeenteblad 2015, nr. 10), de tweede wijziging legesverordening 2016 van 15 december 2015 en de eerste wijziging legesverordening 2016 van 26 november 2015 Gemeenteblad 2015 nr.24), worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en op belastbare feiten waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 22 december 2016

De griffier,

mr. M. van Hall

De burgemeester,  

mr. J.H.C. van Zanen

Tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2016  

Degriffier

mr. M. van Hall

I Algemeen (niet programma gebonden)

1.  Nasporing en verstrekkingenuit gemeentelijke archiefbescheiden

 

1.1

Het tarief ter zake van het op aanvraag doen van nasporing in,

 

 

eventueel gevolgd door het op aanvraag vertrekken van

 

 

 

inlichtingen uit, de niet naar de gemeentelijke

 

 

 

archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden:

 

 

 

voor elk daaraan te besteden half arbeidsuur

EUR

37,00

 

2.  Verstrekkingen Wet bescherming persoonsgegevens

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken

 

 

van een overzicht betreffende de verwerking van

 

 

 

persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 35 en 39,

 

 

 

eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens

EUR

5,30

 

3.  Verstrekkingen kopieën

 

3.1

Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

 

 

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen bedraagt

 

het tarief voor het op verzoek verstrekken van kopieën

 

per pagina

EUR

0,20

3.2

Indien het totale, op grond van artikel I.3.1. verschuldigde

 

 

 

bedrag, niet meer dan EUR 16,00 bedraagt, zal het

 

 

 

verschuldigde bedrag aan leges niet worden geheven.

 

 

 

4.  Externe advieskosten

 

4.1

Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing een

extern advies noodzakelijk is, wordt het navolgende geheven:

 

 

a.

De in deze tarieventabel genoemde bedragen worden

verhoogd met het bedrag vande voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager

meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting

dieter zake door of vanwege het college vanburgemeester

en wethouders is opgesteld.

 

 

b.

Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag

in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

c.

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragendan het

aan de hand van de begroting geraamde bedrag,wordt voor

het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

5. Overige verklaringen en diensten en samenloop

5.1

     

a.

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag

         

EUR

         

18,74

b.

tot het verstrekken van stukken of uittreksels welke op

aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt

 

EUR

 

18,74

5.2

 

Indien een door het gemeentebestuur verstrekte dienst kan worden gerangschikt onder meer dan één van de in deze

 

 

 

tarieventabel opgenomen belastbare feiten, wordt uitsluitend leges geheven op basis van het belastbare feit op grond waarvan het hoogstebedrag aan leges in rekening gebracht kan worden.

 

 

 

II Programma Bewoners en bestuur

1.Huwelijk en partnerschap: Stadhuis en WijkserviceCentrum te Vleuten

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op de locaties Stadhuis en WijkserviceCentrum te Vleuten,

op de hierna vermelde tijden:

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag

vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

 

EUR

 

598,00

b.

van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uuren

zaterdag en zondag

 

EUR

 

889,00

c.

op feestdagen

EUR

1.198,00

 

2.Huwelijk en partnerschap: vaste locaties

 

2.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op vast aangewezen locaties

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag

vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur

 

EUR

 

467,00

b.

van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en

op zaterdag, zondag en feestdagen

 

EUR

 

635,00

 

3.Huwelijk en partnerschap: éénmalige locatie

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk,

 

 

de registratie van een partnerschap of de omzetting van een

 

geregistreerd partnerschap in een huwelijk voor

 

enig éénmalig aangewezen locatie, op de hierna vermelde tijden:

a.

van maandag tot en met vrijdag

 

vanaf 08.00 uur tot en met 18.00 uur

EUR

616,00

b.

van maandag tot en met vrijdag na 18.00 uur en

 

 

 

op zaterdag, zondag en feestdagen

EUR

875,00

 

4.Huwelijk en partnerschap: bijzonder huis

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een

 

 

huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting

 

 

 

van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 

 

 

in een bijzonder huis ingevolge

 

 

 

artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht

 

 

 

de dag waarop de voltrekking va een huwelijk, de registratie

 

 

 

van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd

 

 

 

partnerschap in een huwelijk geschiedt,

 

 

 

bij een voltrekking, registratie of omzetting

EUR

467,00

 

5.Huwelijk en partnerschap: baliehuwelijk

 

5.1

Het tarief voor eenvoudig trouwen bedraagt ter zake van de

 

 

voltrekking van een huwelijk, de registratie van een

 

 

 

partnerschap of de omzetting van een geregistreerd

 

 

 

partnerschap in een huwelijk, aan het Stadsplateau 1en het

 

 

 

WijkserviceCentrum te Vleuten,

EUR

155,00

 

6.Huwelijk en partnerschap: trouwambtenaar voor één dag

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk,

 

 

de registratie van een partnerschap of de omzetting van een

 

 

 

geregistreerd partnerschap in een huwelijk, niet zijnde een

 

 

 

baliehuwelijk, een gratis huwelijk, een huwelijk in een bijzonder

 

 

 

huis of een spoedhuwelijk, op een locatie naar keuze met de inzet

 

 

 

van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor

 

 

 

één rechtsfeit

EUR

176,00

 

7.Huwelijk en partnerschap: kosteloos huwelijk

 

7.1

Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap

ofomzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld

in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats in de

daartoe beschikbare ruimte aan het Stadsplateau 1 op maandagen om

10.00 uur en 10.15 uur

 

8.Huwelijken partnerschap: leges bij alsnog afzien van huwelijk

 

8.1

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk enomgekeerd, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de afmelding meer dan drie weken voorafgaand aande geplande datum vande huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap

dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van hetbedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 

 

8.2

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de

afmelding niet meer dan drie weken, maar meer dan één week voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond

van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 

 

8.3

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap

ofde omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

enomgekeerd, ongeacht de oorzaak, geen doorgang vindt en de

afmelding gedurende de week voorafgaand aan de geplande datum

van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap

dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een

huwelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag

dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

 

 

 

9.Huwelijken partnerschap: afschriften, uittreksels en verklaringen

9.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een stuk als bedoeld in artikel 2 vande Wet rechten burgerlijke stand

geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten

burgerlijke stand.

 

 

 

10.  Verstrekkingenuit de BRP : definitie verstrekking

10.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel II.11., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. Indien raadpleging van gegevens

van een persoon ertoe leidt dat geen gegevens kunnen worden verstrekt of de verstrekte gegevens niet tot hetbeoogde gevolg leiden, wordt het in deze paragraaf bedoelde recht eveneens geheven.

 

11.Verstrekkingen uit de BRP: verstrekkingen

 

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gegevens aan de balie, dan wel gegevens die via de gemeentelijke

 

website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

EUR

15,70

b.

gegevens welke de aanvrager per post ontvangt, per verstrekking

EUR

20,00

 

12.Verstrekkingen uit de BRP

 

12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van gegevens omtrent een persoon,

 

die niet is opgenomen als ingeschrevene of ingezetene in de

 

basisregistratie personen:

a.

voor gegevens aan de balie verstrekt, dan wel gegevens die via de

 

gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald,

 

per verstrekking

EUR

15,70

b.

voor gegevens welke de aanvrager per post ontvangt

 

 

 

per verstrekking

EUR

20,00

 

13. Verstrekkingenuit de BRP: steekproef

 

13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verstrekken

 

 

van gegevens uit de basisregistratie personen via

 

selectie of steekproef per verstrekking;

 

vermeerderd met de (re-)productie-, papier- en portikosten

 

volgens vooraf verstrekte opgave:

a.

voor 5.000 verstrekkingen of minder

EUR

760,00

b.

voor elk volgend honderdtal

EUR

15,70

13.2

Indien voor een aanvraag als bedoeld onder II.12.1. extra

 

 

 

werkzaamheden moeten worden verricht, bijvoorbeeld omdat

 

 

 

meer gegevens of gegevens of gegevensverzamelingen moeten

 

 

 

worden geraadpleegd of bewerkt, dan wel omdat de aanvraag

 

 

 

van een van de gebruikelijke wijze afwijkende presentatie

 

 

 

behelst, wordt het op grond van de artikelen II.12.1.a. en

 

 

 

II.12.1.b. verschuldigde bedrag aan leges verhoogd met

 

 

 

(per aanvraag)

EUR

119,00

 

14. Verstrekkingenuit de BRP: persoonslijst

 

14.1

Het tarief ter zake van het op aanvraag verstrekken van een persoonslijst ingevolge de Wet basisregistratie personen

per lijst of gedeelte van een persoonslijst bedraagt

 

EUR

 

21,45

 

15.Verstrekkingen uit de BRP: wettelijk tarief

15.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot hetverstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het besluit basisregistratie personen bedraagt per verstrekking het tarief zoals dat isopgenomen in

artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen.

 

16.Verstrekkingenuit de BRP:verklaring van in leven zijn

 

16.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van in leven zijn

 

 

 

welke de aanvrager aan de balie aanvraagt en aldaar contant

 

 

 

voldoet dan wel via de gemeentelijke website aanvraagt en

 

 

 

betaalt bedraagt

EUR

15,70

16.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van in leven zijn

 

 

 

welke de aanvrager schriftelijk aanvraagt en per toegestuurde

 

 

 

acceptgiro voldoet bedraagt

EUR

20,00

 

17. Verstrekkingen:verklaring omtrent het gedrag

17.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat isopgenomen in artikel 1,  sub a onder 3º  van de regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.

 

18.  Verstrekkingen: legaliseren handtekening

 

18.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het legaliseren van een handtekening welke de

 

aanvrager aan de balie aanvraagt en aldaar contant voldoet

 

bedraagt

EUR

15,70

18.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

aanvraag tot het legaliseren van een handtekening welke de

 

 

 

aanvrager schriftelijk aanvraagt en per toegestuurde

 

 

 

acceptgiro voldoet bedraagt

EUR

20,00

 

19. Verstrekkingenuit de BRP: bewijs van Nederlanderschap

 

19.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van

 

Nederlanderschap welke de aanvrager aan de balie aanvraagt

 

en aldaar contant voldoet bedraagt dan wel via de gemeentelijke

 

website aanvraagt en betaalt

EUR

15,70

19.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van

 

 

 

Nederlanderschap welke de aanvrager schriftelijk aanvraagt

 

 

 

en per toegestuurde acceptgiro voldoet bedraagt

EUR

20,00

 

20. Reisdocumenten: paspoort

20.1.

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen aan personen tot achttien jaar en 5 jaar geldig is bedraagt (inclusief EUR 21,20 Rijksleges

         

EUR

         

51,20

20.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen aan personen vanaf achttien jaar en ouder en 10 jaar geldig is bedraagt (inclusief EUR 34,44 Rijksleges)

         

EUR

         

64,40

 

21. Reisdocumenten: zakenpaspoort

 

21.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort

 

 

 

dat een groter aantal  bladzijden bevat dan een nationaal

 

 

 

paspoort als bedoeld onder II.20.2 (een zakenpaspoort) aan

 

 

 

personen tot achttien jaar en 5 jaar geldig is bedraagt

 

 

 

(inclusief EUR 21,20 Rijksleges)

EUR

51,20

 

21.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort dat een

 

 

 

groter aantal bladzijden bevat dan een nationaal paspoort als

 

 

 

bedoeld onder II.20.2. (een zakenpaspoort) aan personen vanaf

 

 

 

achttien jaar en ouder en 10 jaar geldig is bedraagt

 

 

 

(inclusief EUR 34,44 Rijksleges)

EUR

64,40

 

22. Reisdocumenten: faciliteitenpaspoort

 

22.1.

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (een faciliteitenpaspoort) aan personen tot achttien jaaren 5 jaar

geldig is bedraagt (inclusief EUR 21,20 Rijksleges)

 

EUR

 

51,20

 

 

 

 

22.1.

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot hetverstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon dieop grond van de Wet betreffende de positie vanMolukkers van

9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (een faciliteitenpaspoort) aan personen vanaf achttien jaar en ouder en

10 jaar geldig is bedraagt (inclusief EUR 34,44 Rijksleges)

 

 

EUR

 

 

64,40

 

23.Reisdocumenten: Nederlandse identiteitskaart

 

23.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen

in de leeftijd tot achttien jaar en 5 jaargeldig is bedraagt

(inclusief EUR 5,30 Rijksleges)

 

 

 

EUR

 

 

 

28,45

23.2

Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart aan personen in de leeftijd van achttien jaaren ouder en 10 jaargeldig

is bedraagt (inclusief EUR 27,22 Rijksleges)

 

EUR

 

50,40

 

24.Reisdocumenten: gewaarmerkt kopie

 

24.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie

 

 

 

van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven

 

 

 

reisdocument bedraagt

EUR

15,70

 

25 .Reisdocumenten: toeslag spoedprocedure

 

25.1

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een reisdocument als bedoeld onder

 

 

 

II.20.1, II20.2,  II.21.1, II.21.2, II.22.1 of II.22.2, of een Nederlandse

 

 

 

identiteitskaart als bedoeld onder II.23.1 of II.23.2, de spoedprocedure

 

 

 

toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

EUR

47,30

 

26.Rijbewijzen: rijbewijs

 

26.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, omwisselen, wijzigen

 

 

 

of vervangen van een rijbewijs bedraagt

 

 

 

(inclusief EUR 9,90 Rijksleges)

EUR

39,85

 

27 .Rijbewijzen: toeslag spoedprocedure

 

27.1

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het afgeven, vernieuwen, omwisselen, wijzigen of vervangen

 

 

 

van een rijbewijs als bedoeld onder II.26.1. de spoedprocedure

 

 

 

toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

EUR

34,85

 

III Programma Bereikbaarheid

1.Verstrekking incidentele ontheffing conform artikel 87 RVV 1990

 

1.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van een incidentele ontheffing van

 

 

 

het bepaalde in artikel 62 Reglement verkeersregels en

 

 

 

verkeerstekens 1990, voor zover het betreft de borden van

 

 

 

bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 

 

 

1990, om met een motorvoertuig het voetgangersgebied te

 

 

 

berijden in de toegestane richting bedraagt per dag

EUR

16,55

 

2.Verstrekking, wijziging en verlenging ontheffing conform artikel 87 RVV 1990

 

2.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, zoals bedoeld

 

 

 

in artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

 

 

 

tot het aanbrengen van een wijziging in de ontheffing dan wel

 

 

 

een verlenging daarvan bedraagt

EUR

61,70

 

3.Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

 

3.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot hetverkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

alsbedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats bij het woon-, werk- of studieadres

bedraagt  

 

 

EUR  

 

 

30,25

 

3.2

Het tarief voor de medische keuring, noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicapten- parkeerkaart en/of een gehandicaptenparkeerplaats, bedraagt

     

EUR

     

49,80

3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor wijziging van het kenteken behorende bij de

gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

     

 

EUR

     

 

49,80

3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor het aanbrengen van markering, paal en bebording

ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

     

 

EUR

     

 

232,50

 

4.Milieuzone

 

4.1

Het tarief voor het verkrijgen van een incidentele dagontheffing voor demilieuzone zoals bedoeld inartikel 4 vanhet Reglement ontheffingen milieuzone vrachtauto’s enzoals bedoeld in artikel 2

van het Reglement ontheffingen milieuzone bestel- en personenauto’s

bedraagt

 

 

EUR

 

 

25,80

4.2

Hettarief voor het verkrijgen van een langdurige ontheffing

zoals bedoeld inartikel 6 lid 1 van het Reglement

ontheffingen milieuzone vrachtauto’s enzoals bedoeld in de artikelen

5 en 6 van het Reglement ontheffingen milieuzone bestel- en personen

auto’s bedraagt

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

72,30

 

 

5.Verkrijgen van een ontheffing conform artikel 5:3, 5:6, 5:7 of 5:10 Apv

 

5.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld

 

 

 

in artikel 5:3 Algemene plaatselijke verordening Utrecht ( te

 

 

 

koop aanbieden van voertuigen), artikel 5:6 (plaatsen voertuig

 

 

 

voor recreatie), artikel 5:7 (parkeren grote voertuigen) of 5:10

 

 

 

(rijden of doen of laten staan van voertuigen in groenvoorzieningen),

 

 

 

dan wel tot het aanbrengen van een wijziging in de ontheffing dan

 

 

 

wel een verlenging daarvan bedraagt

EUR

61,70

 

6. Taxivergunning

 

6.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2

 

van de Taxiverordening Utrecht 2015, bedraagt

EUR

92,95

6.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als bedoeld

 

 

 

onder 6.1, bedraagt

EUR

46,45

 

IV Programma Beheer openbare ruimte

1.Apv artikel 2:9: inname openbare grond

 

1.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:9

 

Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedragen:

a.

voor steigers, keten, loodsen, bouwwerktuigen, waaronder

 

begrepen bouwrails en bouwkranen en dergelijke, per object

EUR

72,70

b.

voor het innemen van ruimte door laden, lossen en opslaan van

 

 

 

goederen, bouwmaterialen en grond

EUR

72,70

1.2

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

 

 

toestemming te verkrijgen tot afwijking van een eerder verleende

 

 

 

vergunning als bedoeld onder IV.1.1. bedragen

EUR

35,25

 

2.Apv artikel 2:9: vergunningom mededelingen en andere objecten aante brengen in de openbare ruimte

 

2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen,

 

 

 

hebben of storten van voorwerpen of stoffen aan, op, in, of boven

 

 

 

de weg zoals bedoeld in artikel 2:9 Apv bedraagt

EUR

190,65

 

3.Film- en televisieopnames

 

3.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld

 

in artikel 2:9 Algemene plaatselijke verordening Utrecht

 

bedraagt voor:

a.

het maken van film- of televisieopnames met een commercieel

 

doel

EUR

61,05

b.

het maken van film- of televisieopnames in verband waarmee

 

 

 

een voor openbare dienst bestemde (water)weg tijdelijk voor

 

 

 

het verkeer wordt afgesloten of andere maatregelen van

 

 

 

verkeerstechnische aard worden getroffen, ongeacht het in

 

 

 

beslag genomen tijdsbestek

EUR

333,20

 

4.Telecommunicatiewet

4.1

Het tarief ter zake van het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van de werkzaamheden als

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid Telecommunicatiewet bedraagt per aaneengesloten tracé van:

 

 

 

a.

vanaf 0 tot 25 meter

EUR

68,00

b.

vanaf 25 tot 100 meter

EUR

622,60

c.

vanaf 100 tot 500 meter

EUR

756,50

d.

vanaf 500 tot 1.000 meter

EUR

921,55

e.

vanaf 1.000 meter

EUR

1.086,70

4.2

De onder IV.5.1.a. tot en met IV.5.1.e genoemde bedragen

 

 

 

worden verhoogd:

 

 

a.

indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of

 

 

 

vooroverleg plaatsvindt met het bedrag van de voorafgaand aan

 

 

 

het in behandeling nemen van de melding aan de melder

 

 

 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

b.

indien een begroting als bedoeld onder IV.5.2.a. is uitgebracht ,

 

 

 

wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag

 

 

 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

 

is ingetrokken

 

 

 

5. Vergunning in het kader van de havenverordening

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot hetverkrijgen van een vergunning als bedoeld inde

Havenverordening Utrecht 2006

 

EUR

 

86,00

 

6. Opbreekvergunning kabels en leidingen

 

6.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 6

 

van de Verordening Kabels en Leidingen Utrecht 2013 (opbreek-

 

vergunning ten behoeve van kabels en leidingen) bedraagt per

 

aaneengesloten tracé van:

a.

vanaf 0 tot 25 meter

EUR

68,00

b.

vanaf 25 tot 100 meter

EUR

622,60

c.

vanaf 100 tot 500 meter

EUR

756,50

d.

vanaf 500 tot 1.000 meter

EUR

921,55

e.

vanaf 1.000 meter

EUR

1.086,70

6.2

De onder IV.7.1.a. tot en met IV.7.1.e genoemde bedragen

 

 

 

worden verhoogd:

 

 

a.

indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of

 

 

 

vooroverleg plaatsvindt met het bedrag van de voorafgaand aan

 

 

 

het in behandeling nemen van de melding aan de melder

 

 

 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

b.

indien een begroting als bedoeld onder IV.7.2.a. is uitgebracht ,

 

 

 

wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag

 

 

 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

 

 

 

is ingetrokken

 

 

 

7.Opbreekvergunning overig

7.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld inartikel 2:11

Algemene plaatselijke verordening Utrecht (opbreekvergunning)

voor zover de werkzaamheden waarvoor de vergunning wordt aangevraagd niet vallen onder paragraaf IV.5 (Telecommunicatiewet) en/of paragraaf IV.7 (Opbreekvergunning kabels en leidingen)

bedraagt

 

 

 

EUR

 

 

 

107,10

 

8.Buitenevenementen

 

8.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

Artikel 5:31 Algemene plaatselijke verordening (voor het houden

 

van een evenement op of aan een openbare plaats of het openbaar

 

water) bedraagt voor:

a.

een klein evenement

EUR

177,10

b.

een middelgroot evenement

EUR

763,45

c.

een groot evenement

EUR

2.027,40

d.

een zeer grootschalig evenement

EUR

4.416,50

8.2

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in deze

 

 

 

paragraaf een geluidsmeting plaats vindt, worden de in deze

 

 

 

paragraaf genoemde tarieven per uur geluidsmeting

 

 

 

verhoogd met

EUR

118,35

 

9.  Evenementen: bijzondere locatie

 

9.1

Indien hetverkrijgen van een vergunning genoemd in

paragraaf IV.9.1. betrekking heeft op een bijzondere locatie (waarbij

als bijzondere locatie wordt aangemerkt een locatie die voor het

eerst als evenementenlocatie wordt aangevraagd voor dat

specifieke evenement) worden de in paragraaf IV.9.1. genoemde

tarieven voor verhoogdmet

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

5.115,00

 

10.Standplaats: tijdelijke standplaats commercieel

 

10.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

 

 

artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht

 

 

 

voor een tijdelijke standplaats voor commerciële straathandel

 

 

 

bedraagt

EUR

131,25

 

11.Standplaats: tijdelijke standplaats niet commercieel

 

11.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

 

 

artikel 5:14 Algemene plaatselijke verordening Utrecht

 

 

 

voor een tijdelijke standplaats voor een ander doel dan

 

 

 

straathandel zonder commercieel oogpunt bedraagt

EUR

90,55

 

12.Standplaats: vaste standplaats (commercieel)

 

12.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

artikel 5:13 Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt:

a.

voor een vaste standplaats voor commerciële straathandel

EUR

424,10

b.

voor een vaste standplaats voor commerciële straathandel ingeval

 

 

 

het een aanvraag betreft voor een vergunning onder dezelfde

 

 

 

voorwaarden als opgenomen in een eerder aan de aanvrager

 

 

 

verleende, expirerende vergunning

EUR

170,85

c.

voor het, voor de duur van de geldigheidstermijn van de vigerende

 

 

 

vergunning, overschrijven van de tenaamstelling van een in artikel

 

 

 

5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht genoemde

 

 

 

vergunning voor een vaste standplaats voor commerciële straat-

 

 

 

handel

EUR

30,45

 

13. Bouwbesluit artikel 8:3: ontheffing bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden  buiten regulierewerktijden

 

13.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8,

derde lid van het Bouwbesluit 2012, bedraagt

 

EUR

 

547,50

 

14.Algemeen:tarief indien niet elders een tarief

 

14.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling

 

 

 

of een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder

 

 

 

in behandeling nemen van een niet-ontvankelijke aanvraag tot

 

 

 

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling

 

 

 

of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen, bedragen

 

EUR

 

141,15

 

V. Openbare Orde en (Wijk)Veiligheid

1.Kansspelen: aanwezigheidsvergunning speelautomaten

 

1.1

Het tarief ter zake van het op aanvraag verkrijgen van een

 

 

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b Wet op

 

de kansspelen voor de periode van twaalf maanden voor één

 

speelautomaat bedraagt

EUR

46,50

1.2

Het tarief ter zake van het op aanvraag verkrijgen van een

 

 

 

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b Wet op

 

 

 

de kansspelen voor de periode van twaalf maanden voor

 

 

 

twee of meer speelautomaten bedraagt:

EUR

12,50

 

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten,

 

 

 

waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van:

EUR

34,00

1.3

De subonderdelen V.4.1. en V.4.2 zijn van overeenkomstige

 

 

 

toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan

 

 

 

12 maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat

 

 

 

de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil

 

 

 

in looptijd van de vergunning verhoogd worden.

 

 

 

2.Kansspelen: vergunningen vestigen of exploiteren speelautomatenhallen

 

2.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld inartikel 2 Verordening op de speel-

automatenhallen bedraagt:

 

EUR

 

1.476,05

2.2

Indien publicatie plaatsvindt, wordt het onder V.5.1. genoemde bedrag

verhoogd met:

 

EUR

 

86,25

 

3.Kansspelen: loterijvergunning

 

3.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

 

 

artikel 3, eerste lid Wet op de kansspelen (loterijvergunning met

 

 

 

een prijzenpakket van maximaal EUR 4.500,00) bedraagt

EUR

202,20

 

4.Kansspelen: bingo en rad van avontuur

 

4.1

Het tarief ter zake van het op aanvraag verlenen van diensten in

 

 

verband met het waarmerken van formulieren voor maximaal

 

 

 

vier bingoavonden of maximaal vier Rad van Avontuur avonden

 

 

 

bedraagt

EUR

136,25

 

5.Drank en horeca: vergunninghoreca of slijterbedrijf

5.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de

 

 

 

uitoefening van het horecabedrijf of slijterbedrijf als bedoeld in

 

 

 

Artikel 3 Drank- en Horecawet bedraagt

EUR

1.098,30

 

6.Drank en horeca: melding wijziging inrichting

 

6.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding wijziging inrichting als bedoeld in artikel 30 Drank- en Horecawet

en artikel 2 tweede lid Horecaverordening Utrecht bedraagt

 

EUR

 

505,30

 

7.Dranken horeca: tijdelijke ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank ('tapontheffing')

 

7.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35,

eerste lid Drank- en Horecawet ("tapontheffing") bedraagt

 

EUR

 

181,65

 

8.Drank en horeca: exploitatievergunning horecabedrijf

 

8.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van het

 

horecabedrijf als bedoeld in artikel 2, eerste lid Horecaverordening

 

Utrecht bedraagt:

a.

zonder terras

EUR

767,90

b.

met terras

EUR

900,10

 

9.Drank en horeca: horecabedrijf en exploitatievergunning horecabedrijf

 

9.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een combinatie van de vergunningen voor de

 

uitoefening/exploitatie van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3

 

Drank- en Horecawet en artikel 2, eerste lid Horecaverordening

 

Utrecht bedraagt:

a.

zonder terras EUR

1.065,30

b.

met terras EUR

1.131,35

 

10.Drank en horeca: melding wijziging leidinggevende

 

10.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot wijziging leidinggevende (wijziging van het aanhangsel) als

 

bedoeld in artikel 30a, tweede lid Drank- en Horecawet en

 

artikel 12A, tweede lid Horecaverordening Utrecht bedraagt

 

per leidinggevende:

EUR 132,85

10.2

Het verschuldigde bedrag op grond van artikel V.14.1. en V.14.2 kent

 

 

een maximum van

EUR 664,25

 

11.Drank en horeca:ontheffingalcoholverstrekking paracommerciële rechtspersonen

 

11.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verlenen van een ontheffing als bedoeld inartikel 4, vierde lid Drank- en

Horecawet en artikel 23, eerste lid Horecavergunning Utrecht bedraagt

 

 

EUR

 

 

133,20

 

12.Drank en horeca: leges voor publicatie

 

12.1

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verstrekken van een vergunning als bedoeld in de paragrafen

 

 

 

V.5.9., V.5.12. en V.5.14. publicatie plaats vindt worden de aldaar

 

 

 

genoemde tarieven verhoogd met

EUR

86,25

 

13. Apv artikel 2:17: vergunning voetbalwedstrijd

 

13.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:17

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening Utrecht bedraagt per in de

 

 

 

vergunning opgenomen wedstrijd

EUR

711,00

 

14. APV artikel 3:4: seksinrichting en escortbedrijf

 

14.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

 

artikel 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht bedraagt

EUR

2.081,30

14.2

Indien ter zake van de onder V.14.1. genoemde aanvraag publicatie

 

 

 

plaatsvindt, wordt het tarief  op grond van dit artikel verhoogd met

EUR

114,25

 

15.APV artikel 3:8: seksinrichting en escortbedrijf: wijziging beheerder

 

15.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot wijziging als bedoeld inartikel 3:8 (wijziging beheerder

van een seksinrichting of escortbedrijf) Algemene plaatselijke

verordening Utrecht voor één of meerdere bestaande inrichtingen

bedraagt per beheerder

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

176,00

15.2

Hetverschuldigde bedrag op grond van artikel V.15.1. kent een

maximum van

 

EUR

 

880,00

 

16.Apv artikel 3.16: registratie raamprostituees

 

16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot Registratie als raamprostituee, zoals bedoeld in artikel 3.16 (registratieplicht raamprostituees) Algemene plaatselijke verordening

Utrecht bedraagt

 

EUR

 

150,25

 

17. Apv artikel 5.13: ventvergunning

 

17.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.13

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening Utrecht voor het

 

 

 

gedurende één jaar uitoefenen van straathandel anders dan vanuit

 

 

 

een vast verkooppunt (ventvergunning) bedraagt

EUR

119,65

 

18.Apv artikel 5:21: vergunningenevenement in een gebouw

 

18.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel

 

 

 

5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht (vergunning

 

 

 

voor het houden van een evenement in een gebouw) bedraagt

EUR

4.649,50

 

19. Winkeltijden: ontheffing winkeltijden

 

19.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

verzoek tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in

 

 

 

de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

 

 

 

of de Winkeltijdenverordening Utrecht 2012 bedraagt

EUR

128,70

 

20.Gebruiksvergunning: basistarief

 

20.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als

 

 

 

bedoeld in artikel 2.1. van de Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

bedraagt

EUR

660,60

 

21. Gebruiksvergunning: vermindering leges tijdelijk gebruik

 

21.1

Indien de aanvraag als bedoeld onder V.24.1. betrekking heeft op een tijdelijk gebruik van niet meer dan vier weken wordt van het

legestarief vermeld onder V.24.1. geheven:

 

EUR

 

140,65

 

22.Gebruiksvergunning:teruggaaf ingetrokken aanvraag

 

22.1

Indien de aanvraag als bedoeld onder V.24.1. wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt van het legestarief

vermeld onder V.24.1. geheven:

 

EUR

 

330,15

 

23.Algemeen: tarief indien niet elders een tarief

 

23.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een

 

 

 

vrijstelling of een andere beschikking, alsmede de leges voor het

 

 

 

niet verder in behandeling nemen van een niet-ontvankelijke

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing,

 

 

 

een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor

 

 

 

niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

EUR

141,15

 

VI. Wonen en Monumenten

1.Begripsomschrijving

 

1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

in vesteringskosten: de investeringskosten als genoemd in het

normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad

laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het inrichten geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder investering nodig voor

de uitvoering verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

verkeer zou moeten worden betaald voor hetuitvoeren van het

werk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

2.Algemeen:bescheiden betreffende beschikt bouwwerk

 

2.1

De leges voor het op aanvraag ter inzage geven van bescheiden

betreffende een beschikt bouwwerk bedragen per bouwdossier

 

EUR

 

9,80

 

3.Algemeen:kopieën bouwplannen en aanverwante stukken

 

3.1

De leges voor het op aanvraag verstrekken van meer dan vijftien

 

 

fotokopieën van bescheiden betreffende een beschikt bouwwerk,

 

 

 

van bestemmingsplanvoorschriften of bestemmingsplankaarten en

 

 

 

van in behandeling zijnde bouwplannen bedragen per fotokopie:

 

 

a.

op A4-formaat

EUR

0,60

b.

op A3-formaat

EUR

0,80

 

4.Algemeen: verstrekken huisnummerkaart

 

4.1

De leges voor het verstrekken van een uit de huisnummerkaart

 

 

of grootschalige basiskaart vervaardigd uittreksel bedragen

EUR

8,35

4.2

De leges voor elk gelijktijdig aan de verstrekking bedoeld in VI.4.1.

 

 

 

verstrekt gelijkluidend exemplaar bedragen

EUR

1,40

 

5.Algemeen: BAG plus

 

5.1

De leges voor het schriftelijk verstrekken van gegevens uit de

BAG plus bedragen per perceelskaart

 

EUR

 

5,30

 

6.Algemeen: verklaring bestemming en gebruik

 

6.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een schriftelijke verklaring omtrent de bestemming

en het gebruik van gebouwen/terreinen bedragenper adres

 

EUR

 

142,95

 

7.Algemeen:principestandpunt projectuitvoeringsbesluit en/of projectbesluit

 

7.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principestandpunt over een wijziging van een respectievelijk het

nemen van een projectuitvoeringsbesluit bedragen

 

EUR

 

497,40

 

8.Ontwikkeling, wijziging en uitwerking bestemmingsplan

 

8.1

Indien op verzoek ten behoeve van een project een

 

 

bestemmingsplan moet worden ontwikkeld (wijziging of

 

uitwerking hieronder mede begrepen) bedragen de voor de

 

ontwikkeling van het bestemmingsplan in rekening te brengen

 

kosten, bij een investering nodig voor de uitvoering

a.

Categorie A: > EUR 0,00 en ≤ 100.000,00

EUR

8.153,00

b.

Categorie B: > EUR 100.000,00 en ≤ 1.000.000,00

EUR

14.675,00

c.

Categorie C: > EUR 1.000.000,00 en ≤ 10.000.000, 00

EUR

25.855,00

d.

Categorie D: > EUR 10.000.000,00 en ≤ 20.000.000,00

EUR

38.201,00

e.

Categorie E: > EUR 20.000.000,00 en ≤ 50.000.000,00

EUR

54.273,00

f.

Categorie F: > EUR 50.000.000,00

EUR

62.659,00

 

9.Projectuitvoeringsbesluit

 

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een projectuitvoeringsbesluit voor een project (Crisis- en herstelwet): de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig

het bepaalde in dit hoofdstuk en de tarieventabel van de verordening leges omgevingsvergunning.In afwijking van de vorige volzin kan ook peractiviteit, handeling of andere grondslag een legesbedragworden gevorderd.

 

10.Samenloopmet privaatrecht

 

10.1

Het bepaalde in de paragrafen VI.8. en VI.9. vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoeding op grond van

een privaatrechtelijke regeling is verschuldigd dan wel voor zover deze vergoeding op een andere wijze (grondexploitatie/ gemeentelijke exploitatieverordening) wordt voldaan.

 

 

 

11.Weigeringbestemmingsplanherziening

 

11.1

Wanneer de gemeente in eerste aanleg weigert medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening worden aan leges

in rekening gebracht

 

EUR

 

1.200,00

 

12.Huisvesting: splitsing

 

12.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in

 

artikel 22 Huisvestingswet bedragen per appartementsrecht dat

 

door de splitsing zal ontstaan

EUR

1.360,00

12.2.

Het verschuldigde bedrag op grond van artikel VI.12.1 kent een

 

 

 

maximum per aanvraag van

EUR

27.200,00

 

13.Huisvesting: onttrekking

 

13.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning tot geheel of gedeeltelijke

 

onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning

 

als bedoeld in artikel 21, onderdeel a Huisvestingswet

 

bedragen per woning die verloren gaat

EUR

1.176,45

13.2

Het verschuldigde bedrag op grond van artikel VI.13.1. kent een

 

 

 

maximum per aanvraag van

EUR

5.882,25

 

14.Huisvesting: samenvoeging

 

14.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van

 

 

 

woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21,

 

 

 

onderdeel b Huisvestingswet bedragen per woning die

 

 

 

verloren gaat

EUR

1.176,45

 

15.Huisvesting: omzetting en woning vorming

 

15.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige

 

woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21,

 

onderdeel c Huisvestingswet bedragen per woning die

 

verloren gaat

EUR

2.762,10

15.2

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een vergunning tot woningvorming als bedoeld in

 

 

 

artikel 21, onderdeel d Huisvestingswet bedragen per woonruimte

EUR

1.176,45

 

16. Teruggaaf: intrekken aanvraag, weigering vergunningHuisvestingswet

 

16.1

Indien nahet in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet maar voor het verlenen van de vergunning,deze aanvraag wordt ingetrokken of indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt ambtshalve teruggaaf verleend die een

percentage is van de geheven leges, welk percentage bedraagt

 

40%

 

16.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet

doch voor het verlenen van de opname 'staat van onderhoud en

gebreken', deze aanvraag wordt ingetrokken wordt ambtshalve

teruggaaf verleend die een percentage is van de geheven leges,

welk percentage bedraagt

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

17. Leegstandwet: vergunningtijdelijke verhuur

 

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

Aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke

 

Verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

 

eerste lid, van de Leegstandwet:

EUR

93,55

17.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van

 

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de

 

 

 

Leegstandwet

EUR

39,39

 

18. Algemeen: tarief indien niet elders een tarief

 

18.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of

 

 

 

een andere beschikking, alsmede de leges voor het niet verder in

 

 

 

behandeling nemen van een niet ontvankelijk aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of

 

 

 

een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit

 

 

 

hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen

EUR

141,15

 

19  Archeologie: beoordeling vergunningsaanvragen (bouw-)werkzaamheden

 

 

De leges voor de beoordeling van een vergunningsaanvraag (bouw)werkzaamheden en het schriftelijk verstrekken van besluiten

inzake archeologische waarden en verwachtingen bedragen  

 

EUR  

 

479,00

 

20  Archeologie: beoordeling plannen van aanpak

 

 

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van Plannen

van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het

Protocol opstellen Plan van Aanpak, KNA 3.2 bedragen  

 

 

EUR  

 

 

239,00

 

21  Archeologie: beoordeling programma van eisen

 

 

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstighet Protocol opstellen Programma van Eisen,

KNA 3.2 bedragen  

 

EUR  

 

719,00

 

22 Archeologie: beoordeling evaluatierapporten

 

 

De leges voor de beoordeling en goedkeuring, namens het bevoegd

gezag, van evaluatierapporten die voortvloeien uit archeologisch

(voor)onderzoek als bedoeld in artikel 39, lid 2, artikel 40, lid 1

en artikel 41, lid 1 en 2 van de Monumentenwet, bedragen

 

 

 

EUR

 

 

 

479,00

 

23  Archeologie: beoordeling rapportages

 

 

De leges voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van

rapportages die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek,

als bedoeld in artikel 39, lid 2,artikel 40, lid 1 en artikel 41, lid 1 en

2 van de Monumentenwet, bedragen

 

 

 

23.1

Bureauonderzoek

EUR

479,00

23.2

IVO/O en IVO/P incl. opstellen selectiebesluit

EUR

598,00

23.3

Opgraving/AB

EUR

1.439,00

 

24  Archeologie: archeologisch depot

 

 

De leges voor het controleren en in het gemeentelijk archeologisch

depot opnemen van de archeologische documentatie en archeologische

vondsten bedragen

 

 

EUR

 

 

598,00

 

25  Archeologie: aanvraag archeologievergunning

 

 

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een archeologievergunning,zoals bedoeld in artikel 3

en4 van de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg

Utrecht, bedragen

 

 

 

EUR

 

 

 

1.439,00

 

26  Archeologie: Raadpleging bodemarchief

 

 

Hettarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot Informatieverstrekking uit het bodemarchief van de gemeente

Utrecht bedraagt per dossier

 

 

EUR

 

 

36,60