Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Albrandswaard

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen.

 

Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder.

 

In deze Schaderegeling ingravingen zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, asfaltherstel, herstel van natuursteenverhardingen, groenvoorzieningen, beheers- en degeneratiekosten.

Artikel 1. Algemeen

De begripsbepalingen van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Albrandswaard (AVOI) zijn op deze Schaderegeling ingravingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

De Schaderegeling ingravingen is vastgesteld door burgemeester en wethouders als nadere regel ter uitwerking van de AVOI.

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Albrandswaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Albrandswaard, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 3. Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

Behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen stelt de gemeente Albrandswaard de netbeheerder in de gelegenheid de aangerichte schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen te (laten) herstellen. De netbeheerder verzorgt de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en/of bermen en gazons. De gemeente verzorgt het definitieve herstel van groenvoorzieningen en asfaltverhardingen.

De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.

Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Albrandswaard het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf (schriftelijk) op de hoogte gebracht door de gemeente Albrandswaard.

Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn:

 • 1.

  Herstel van reguliere elementverhardingen:

  Geen uitzonderingen.

 • 2.

  Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating:

  Geen uitzonderingen.

 • 3.

  Herstel van groenvoorzieningen (excl. Bermen en gazons):

  De gemeente Albrandswaard voert werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer.

  De gemeente Albrandswaard berekent 100% van de marktconforme kosten door aan de netbeheerder.

  Als de netbeheerder bij uitzondering toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. In ieder geval geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na eerste oplevering.

 • 4.

  Herstel van asfaltverhardingen:

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse asfaltverharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente Albrandswaard om het asfalt open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt. Het opbreken van het asfalt en dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen van de gemeente Albrandswaard.

  De asfaltverharding wordt tijdens het periodieke asfalt onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente Albrandswaard hersteld. De gemeente Albrandswaard berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder.

Artikel 4. Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

 • 1.

  Schade bij groenwerkzaamheden (excl. Bermen);

  Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook art 3.3.

  De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld op basis van de Richtlijnen NVTB (Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen). De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. In het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

 • 2.

  Schade die ontstaat buiten de sleuf

  Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 • 3.

  Verborgen gebreken

  Indien na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen welke het gevolg is van de door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden.

  Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Albrandswaard het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

Artikel 5. Tarieven

 • 1.

  Beheer- en degeneratiekosten:

  De beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Voor de gemeente Albrandswaard wordt het tarief B1 (herstel en het eerste jaar onderhoud door de netbeheerder) gehanteerd.

  Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.

 • 2.

  Sierbestrating:

  Voor sierbestrating hanteert de gemeente Albrandswaard een afwijkend tarief. Onder sierbestrating wordt een elementenverharding gerekend waarbij gebruik is gemaakt van bijzondere formaten en/of patronen zoals: natuursteenverharding, bestrating in afwijkende verbanden, verschillend bij elkaar aangebrachte materialen en aanlegverbanden.

  Tarief sierbestrating Albrandswaard:

  • 1.

   voor gaten van 1 – 3 m²: € 65,00 / m²

  • 2.

   gaten groter dan 3 m²: € 58,20 / m²

 • 3.

  Sleufbreedte;

  In geval van lid 1 en lid 2 geldt dat in de gemeente Albrandswaard voor de verrekening standaard gerekend wordt met een minimale sleufbreedte van 0.45 meter bij elementverhardingen en 0.40 meter bij bermen.

 • 4.

  Tarief asfaltherstel :

  In de gemeente Albrandswaard worden voor het herstel van asfaltverharding de volgende tarieven gehanteerd:

  • Lichte asfaltconstructies (voet-/fietspad): € 174,03 per m2;

  • Zware asfaltconstructies (rijwegen): € 459,61 per m2.

De tarieven zijn vastgesteld in 2016 en zijn inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

Artikel 6. Overige en slotbepalingen

Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente Albrandswaard en belanghebbende(n).

Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Albrandswaard.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van <datum>.

De secretaris,

De burgemeester,

Naar boven