Wijziging van de Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht

(raadsbesluit van 22 december 2016)

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het Presidium 

besluit vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening op de financiële bijdrage aan fracties gemeente Utrecht

 

Artikel I  

De verordening op de financiële bijdrage aan fracties wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 2 lid 2 komt te luiden:

De vaste component bedraagt EUR 47.138,00 per fractie per jaar. Artikel 2 lid 3 komt te luiden:

De variabele component bedraagt EUR 5.995,00 voor elk lid van de fractie per jaar

Artikel II  

Deze verordening treedt op 1 januari 2017 in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2016

De griffier,

mr. M. van Hall

De voorzitter van de gemeenteraad,

mr. J.H.C. van Zanen

Toelichting op deartikelen  

De taakverzwaring bij de gemeenten op het sociale domein heeft ook een verzwaring bij de fractieondersteuning betekend. Deveelheid aan beleidsterreinen waarop zij moeten ondersteunen en dekennis die nodig is om dit goedte doen is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de kennis bijraadsleden zelf. Investeren in professionalisering van raadsleden is noodzakelijk, dat wordt ook van anderen op hun vakgebied verwacht, enwordt door fracties ook gedaan. Door nieuwe inhoud en nieuwe vaardigheden opdigitaal gebied is er meer budget nodig om deze professionalisering goed vorm te geven. Derhalve wordt zowel het bedrag van de fracties als van elk lid van de fractie verhoogt.

Naar boven