Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2016, 187487VerordeningenDe 11e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen: De 11e Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005.

Artikel 1

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 

De belasting bedraagt per belastingjaar:

 

 

 

 

 

a. voor 1 hond

 

 

 

€ 57,60

 

b. voor 2 honden

 

 

 

€ 168,60

 

c. voor elke meerdere hond

 

 

 

€ 140,40

 

d. voor honden gehouden in kennels, geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, gelden de tarieven genoemd onder a, b en c tot een maximum van in totaal

 

 

   

 

€ 505,80

Artikel 2 Belastingplicht

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

     

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

De raadsgriffier, De voorzitter,

J. de Jong