Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2016, 187485VerordeningenDe 5e wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

 

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

 

DE 5E WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2012

 

Artikel 1

De tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten wordt gewijzigd zoals op de bijlage bij dit raadsbesluit is aangegeven.

Artikel 2  

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

   

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

    

J. de Jong

 

 

  

Bijlage Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2017

Hoofdstuk 1

VERLENEN VAN RECHTEN

2017

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf

 

wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.627,20

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf

 

wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 406,80

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis

 

wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 1.024,35

 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen

 

wordt geheven:

 

1.4.1

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 813,60

 

1.4.2.

voor een particulier kindergraf voor een periode van 10 jaar

€ 203,40

 

1.4.3

voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 512,15

 

1.5

Voor het gebruik van een algemeen graf, per rustplaats,

 

voor een periode van 10 jaar

€ 255,80

 

 

 

Hoofdstuk 2

BEGRAVEN

 

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt

 

geheven

€ 474,95

 

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar wordt geheven

€ 185,00

 

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2

 

verhoogd met

€ 153,50

 

2.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan: de tijd vóór negen uur en na zestien

 

uur en ‘s zaterdags vóór tien uur en na vijftien uur.

 

 

 

Hoofdstuk 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis

of in een particulier graf

€ 153,50

Hoofdstuk 4

GRAFDEKKING

4.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van

voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke

begraafplaats gemeente Stede Broec 2012, wordt geheven:

4.1.1

voor het stichten van een grafkelder

€ 369,30

4.1.2

voor het stichten van gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

€ 153,50

4.1.3

voor het plaatsen van een zerk

€ 153,50

4.1.4

voor het aanleggen van een graftuin

€ 153,50

4.1.5

voor het planten van bomen, per boom

€ 153,50

4.1.6

voor het planten van heesters en andere gewassen

€ 153,50

Hoofdstuk 5

LIJKSCHOUWING

5.1

Voor het schouwen van een lijk door gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

€ 153,50

Hoofdstuk 6

INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN PARTICULIERE GRAVEN

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd

register wordt geheven

€ 3,60

Hoofdstuk 7

OPGRAVEN OF RUIMEN

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 548,10

7.2

Voor het na opgraven weer begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 685,10

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 822,15

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2016

De raadsgriffier,