Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2016, 187481VerordeningenDe 15e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2002

 

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 8 november 2016;

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: DE 15e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2002

 

Artikel 1  

De tarieven in artikel 3 als volgt te wijzigen:

één persoon € 280,20

meer persoon € 376,30

 

Artikel 2
  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J. de Jong