Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2016, 187463VerordeningenDe 4e wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (leges verordening 2014)

 

De raad van de gemeente Stede Broec;

gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

DE 4E WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN DE LEGES 2014 ( Legesverordening 2014 )

 

 

Artikel 1  

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 wordt gewijzigd zoals op de bijlage bij dit raadsbesluit is aangegeven en wordt aangeduid als tarieventabel 2017.

 

 

Artikel 2  

  • 1.

    Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 22 december 2016.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J. de Jong

Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014)

Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014)

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen (AVOI)

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikkingen

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1

In de trouwzaal van "Het Postkantoor"

 

1.1.2

op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur

€ 154,95

1.1.2.1

buiten de openstellingsuren van het bureau van de Burgerlijke stand op andere werkdagen

€ 225,30

1.1.3

op zaterdag

€ 435,10

1.1.4

op zondag en algemene christelijke feestdagen

€ 711,95

1.1.5

op maandag- en donderdagochtend om 10.00 uur is de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap kosteloos.

 

1.1.6

De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is kosteloos als dit een baliebehandeling betreft.

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte worden de tarieven zoals genoemd in 1.1.1 t/m 1.1.4 in rekening gebracht.

 

1.2.2

in de Oude kerk, Zesstedenweg 189 te Grootebroek, worden de tarieven genoemd in 1.1.1 t/m 1.1.4 verhoogd met:

€ 734,45

1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek het dubbele van de onder 1.1.1 t/m 1.1.4 genoemde bedragen.

 

1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek het dubbele van de onder 1.1.1 t/m 1.1.4 genoemde bedragen.

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 24,85

1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 48,00

1.5.3

bij geboorteaangifte, per kind.

€ 24,85

1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 24,85

1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort:

 

2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

2.1.1.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 64,75

2.1.1.2

in de maanden september t/m april

€ 59,25

2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

2.1.2.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 51,45

2.1.2.2

in de maanden september t/m april

€ 45,95

2.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1 (zakenpaspoort):

 

2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

2.2.1.1

in de maanden mei t/m augustus (maximum)

€ 64,75

2.2.1.2

in de maanden september t/m april

€ 59,25

2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

2.2.2.1

in de maanden mei t/m augustus

€ 51,45

2.2.2.2

in de maanden september t/m april

€ 45,95

2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

2.3.1.1

in de maanden mei t/m augustus (maximum)

€ 64,75

2.3.1.2

in de maanden september t/m april

€ 59,25

2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

2.3.2.1

in de maanden mei t/m augustus (maximum)

€ 51,45

2.3.2.2

in de maanden september t/m april

€ 45,95

2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 2.1 tot en met 2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

2.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een cover

 

2.7.1

voor een paspoort

€ 0,75

2.7.2

voor een identiteitskaart

€ 0,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

3.1.1

Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1 terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs wordt niet geheven indien aanvrager als aankomend bestuurder, een alcoholverkeerscursus heeft gevolgd en een certificaat daarvan kan overleggen.

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een rijbewijscover

€ 0,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,25

4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 23,35

4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 24,30

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 4,40

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 8,25

6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

€ 441,20

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 32,50

7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 32,50

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

7.2.1

tot het verstrekken van:

 

7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raads/commissievergadering, afgehaald ter secretarie

€ 16,00

7.2.1.1.1

Thuisbezorgd

€ 67,95

7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raads/commissievergadering, afgehaald ter secretarie

€ 16,00

7.2.1.2.1

Thuisbezorgd

€ 67,95

7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 67,95

7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raads/commissievergaderingen

€ 67,95

7.3

op een mailinglijst.

€ 7,05

7.3.1

tot het verstrekken van:

 

7.3.1.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente

€ 23,50

7.3.1.3

een exemplaar van een andere dan de onder 7.3.1.1. genoemde verordening van de gemeente voor zover niet afzonderlijk en met name in de overige artikelen van deze verordening of in een andere verordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels genoemd

€ 14,15

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,00

8.1.1.2

in formaat A3

€ 1,70

8.1.1.3

in formaat A2

€ 4,40

8.1.1.4

in formaat A1

€ 5,30

8.1.1.5

in formaat A0

€ 7,30

8.1.2

Idem tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan.

 

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 2,45

8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 2,45

8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 146,15

8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 146,15

8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 2,45

8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 2,45

8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 2,45

8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 2,45

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 12,90

9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,25

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,50

10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 4,95

10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 4,95

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 48,85

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 48,85

11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 48,85

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 58,35

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

13.1

n.v.t.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

14.1

Voor het tarief voor het in gebruik nemen van een standplaats het gebruik van de stroomvoorziening enz. geldt de tarieventabel behorende bij de marktgeldverordening 2008.

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 19,45

15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 9,75

15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 15.1 bedoelde ontheffing

€ 9,75

Hoofdstuk 16 Kansspelen

16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

€ 90,50

16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 9,65

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 8,25

17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 8,25

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen (AVOI)

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

18.1.1

indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹

€ 143,55

18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹

€ 166,65

18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

€ 263,15

18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 2500 m¹

 

18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

18.2

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m¹:

€ 64,05

18.3

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 182,90

18.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

18.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 43,75

19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 43,75

19.2.1

Het plaatsen van een verkeerspaal, bord, en onderbord met kenteken ter aanduiding van een nieuwe invalidenparkeerplaats

€ 292,60

19.2.2

Het veranderen van onderbord met kenteken ter aanduiding van een bestaande invalidenparkeerplaats door aanschaf van een andere auto

€ 42,55

19.2.3

verplaatsing van een verkeerspaal, bord, en onderbord met kenteken in verband met een verhuizing ( na beoordeling nieuwe aanvraag)

€ 166,80

19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 19,75

19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag het tarief voor het door de gemeente tijdelijk ( geheel of gedeeltelijk ) afsluiten van een parkeerterrein bedraagt

€ 42,40

Hoofdstuk 20 Diversen

20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

20.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4:6 en 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening ( ontheffing geluid en gevelreiniging )

€ 47,80

20.1.2

urgentiebewijs

€ 51,45

20.1.3

Indien de aanvraag zoals genoemd in 20.1.1 wordt toegewezen , dan vindt er teruggaaf van de betaalde leges plaats

 

20.1.4

enz. ( gereserveerd )

 

20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,45

20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

per pagina op papier van A3-formaat

per pagina op papier van A2-formaat

per pagina op papier van A1-formaat

per pagina op papier van A0-formaat

€ 1,00

€ 1,75

€ 4.40

€ 5.30

€ 7.30

20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 4,90

20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 9,75

20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 74,60

     

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

Artikel

Omschrijving

Tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 85,95

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

3.1.1

Bouwactiviteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € € 1.500.000,00, 2% van die bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 138,15

2,00%

3.1.1.2

Bedragen de bouwkosten € € 1.500.000 of meer 2% van € € 1.500.000 vermeerderd met 1 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 1.500.000 te boven gaan.

 

 

3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief,

 

 

3.1.2.1

Indien voor de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is 0,2% van de bouwkosten plus € € 36,00 administratiekosten.

 

0,20%

3.1.2.2

Indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is 20% van in artikel 3.1.2.1 berekende leges

 

 

3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 265,35

 

3.1.4

vervallen

 

 

3.1.5

Stedebouwkundig advies/ruimtelijke onderbouwing: Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief indien een stedebouwkundig advies of ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk is en wordt beoordeeld:

€ 2.122,85

 

3.1.6

Akoestisch onderzoek: toetsing en melding, Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief indien een totale procedure hogere grenswaarde, inclusief opstellen akoestisch onderzoek, wordt uitgevoerd:

€ 2.972,00

 

3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief indien een indicatieve gevelberekening gedaan moet worden om vast te stellen of een hogere waarde procedure noodzakelijk is:

€ 297,20

 

3.2

Aanlegactiviteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.2.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € € 1.500.000,00 1% van die aanlegkosten met een minimumtarief van € € 103,00;

 

 

3.2.2

Bedragen de aanlegkosten € € 1.500.000,00 of meer 1% van € € 1.500.000,00 vermeerderd met 0,5 % van het bedrag waarmee die aanlegkosten € € 1.500.000,00 te boven gaan.

 

 

3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 

 

3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 281,30

 

3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 488,25

 

3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.245,70

 

3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 488,25

 

3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 488,25

 

3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 488,25

 

3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 488,25

 

3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 488,25

 

3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

 

 

3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 281,30

 

3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 488,25

 

3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 4.245,70

 

3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 488,25

 

3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 488,25

 

3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 488,25

 

3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 488,25

 

3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 488,25

 

3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.5.1

Ten behoeve van een inrichting, welke korter dan twee weken in gebruik is

€ 84,95

 

3.5.2

Ten behoeve van een inrichting, welke tenminste twee weken in gebruik zal zijn.

€ 307,90

 

3.5.3

plus, indien het een klein object betreft (< 500 m2), een verhoging per uur met een maximum van 5 uur en

€ 63,75

 

3.5.4

indien het een groot object betreft (> 500 m2), een verhoging per uur met een maximum van 10 uur.

€ 63,75

 

3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Stede Broec 2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 148,60

 

3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 148,60

 

3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 148,60

 

3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 148,60

 

3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 148,60

 

3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 148,60

 

3.7.1.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een asbestinventarisatierapport wordt beoordeeld

€ 106,70

 

3.8

Aanleggen of veranderen weg, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief per vierkante meter: ( inclusief vergunning )

 

 

3.8.1

voor asfalt

€ 286,60

 

3.8.2

voor klinkers/tegels

€ 169,80

 

3.8.3

Indien voor het aanleggen of veranderen van de weg grond moet worden afgevoerd, dan moet de aanvrager/opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden een schone grondverklaring overleggen aan de gemeente.

 

 

3.9

Uitweg/inrit

 

 

3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief per strekkende meter: ( inclusief vergunning )

€ 270,65

 

3.9.2

Indien in verband met een uitweg/ inrit moet worden verplaatst

 

 

3.9.3

een kolk over minder dan 2 m1, per stuk

€ 639,00

 

3.9.4

een kolk over meer dan 2 m1, per stuk

€ 689,95

 

3.9.5

een lichtmast over minder dan 2 m1, per stuk

€ 523,30

 

3.9.6

een lichtmast over meer dan 2 m1, maar tot 4m1, per stuk

€ 576,35

 

3.10

Kappen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 79,55

 

3.11

Handelsreclame

 

 

3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van handelsreclame waarvan op grond van artikel 4.15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist , als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 106,15

 

3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 148,60

 

3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 148,60

 

3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 148,60

 

3.14

Andere activiteiten: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,85

 

3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 48,85

 

3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 48,85

 

3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

3.16

Beoordeling bodemrapport: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 284,50

 

3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 148,60

 

3.16.3

voor het laten maken van een quickscan archeologie

€ 265,35

 

3.17

Advies: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 275,95

 

3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen: Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 275,95

 

3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 275,95

 

3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

75,00%

5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50,00%

5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

25,00%

5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1.1, 3.2, 3.6 of 3.7 of het afwijken van planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen.3.3 en 3.4 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,00%

5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen, Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.17, 3.18 en 3.18.1 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

6.1

gereserveerd

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project dan wel een wijziging van de tenaamstelling:

€ 48,85

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.245,70

 

8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.061,45

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikkingen

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 42,40

 

    

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Horeca

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 356,25

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 82,20

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 41,15

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

€ 99,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec 2016, indien het betreft:

 

2.1.1

een regulier evenement (norm Veilgheidsregio Noord-Holland Noord)

€ 9,75

2.1.2

een aandacht evenement (norm Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

€ 64,35

2.1.3

een risico evenement (norm Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)

€ 128,55

2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec 2016.

€ 9,75

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in , anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.2:

 

3.1.1

voor een seksinrichting

€ 561,85

3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 561,85

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in :

 

3.2.1

voor een seksinrichting

€ 280,80

3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 280,80

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 48,75

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

5.1

gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

€ 84,95

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ; in exploitatie nemen gastouderopvang

€ 239,85

6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ; in exploitatie nemen van een kindercentum, gastouderbureau of ongesubsidieerde peuterspeelzaal

€ 583,85

 

Besloten in de openbare vergadering van 22 december 2016

 

De Griffier, De voorzitter