Wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiedam 2013

De raad van de gemeente Schiedam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2016 met nummer 16VR070

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 142 Wetboek van Strafvordering;

gezien het advies van de raadscommissie van 14 december 2016;

besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013.

Artikel I  

Artikel 6:2 eerste lid onder c, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 wordt gewijzigd als volgt:

 

Huidige tekst

Voorgestelde tekst

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1.

   Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, zijn belast:

  (..)

 • c.

  de Buitengewoon opsporingsambtenaren van de Groenservice Zuid-Holland voor het verzorgingsgebied van het recreatieschap Midden-Delfland, voorzover dit gebied behoort tot het grondgebied van de gemeente Schiedam.

   

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1.

   Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, zijn belast:

  (..)

 • c.

  de Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer voor het verzorgingsgebied van het recreatieschap Midden-Delfland, voorzover dit gebied behoort tot het grondgebied van de gemeente Schiedam.

Toelichting op de wijziging

De Groenservice Zuid-Holland (GZH) is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke regeling “Recreatieschap Midden Delfland”. De Buitengewoon opsporingsambtenaren van de GZH zijn aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de APV voor zover het betreft het Schiedams grondgebied dat valt binnen het recreatieschap Midden Delfland.

Besloten is om vooruitlopend op opheffing van het recreatieschap, de GZH per 01-01-2017 op te heffen en de taken, waaronder de opsporings-/toezichtstaken, over te dragen aan Staatsbosbeheer. In verband hiermee zullen de Boa’s van Staatsbosbeheer aangewezen moeten worden. Deze aanwijzing dient ingevolge art. 142 Wetboek van Strafvordering in de verordening (lees APV) plaats te vinden, waarvan zij de naleving controleren.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016.

De voorzitter,

C.H.J. Lamers

De griffier,

J.W. Scherpenzeel

Naar boven