Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 186685Plannen | overigInstemmen met de visie Zuidas 2016 en de bijbehorende Nota van Beantwoording. (2016, nr. 311/1171)

 

Nummer 311/1171

Agendapunt 29

Datum besluit B&W n.v.t.

Onderwerp

Instemmen met de visie Zuidas 2016 en de bijbehorende Nota van Beantwoording.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1171);

Gelet op 147 lid 2 jo 108 lid 1 van de Gemeentewet;

Mede gezien de aangenomen amendementen van de raadsleden:

 de heer N.T. Bakker, de heer Nuijens en mevrouw De Heer (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1221);

 de heer Vink en de heer Van Dantzig (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1223);

Tevens gezien de aangenomen moties van de raadsleden:

 de heer Vink (Gemeenteblad afd. 1, nr. 222);

 de heer Boomsma, de heer Vink, de heer Dijk (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1224);

 de heer Boomsma, de heer Nuijens, de heer Vink (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1225), ;

Besluit:

 • 1.

  in te stemmen met de Visie Zuidas 2016, waarin een integrale visie wordt gegeven op wonen, werken en verblijven in Zuidas in de aankomende decennia. Waarbij minimaal 30% van het woningbouwprogramma in het sociale segment valt. (zie bijlage 1). Waarbij minimaal 30% van het woningbouwprogramma bestaat uit vrijesector huurwoningen waarvan ten minste de helft bereikbaar moet zijn voor middeninkomens;

 • 2.

  in te stemmen met de Nota van Beantwoording zienswijzen concept Visie Zuidas 2015. Met uitzondering van het antwoord op zienswijze 7.2 (zie bijlage 2). En verzoekt het college de relevante bijlages op deze punten te wijzigen;

 • 3.

  kennis te nemen van de reactie van het college van B&W op het advies van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid op het concept van de Visie Zuidas (zie bijlage 3 en 4);

 • 4.

  in te stemmen met het van toepassing verklaren van het reguliere stedelijke Hoofdgroenstructuurbeleid als specifiek toetsingskader voor initiatieven die onderdeel uitmaken van de hoofdgroenstructuur in Zuidas in plaats van de Visie Zuidas (zoals thans wel is opgenomen in de Structuurvisie) (zie bijlage 5).

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 5 oktober 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe