Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012, eerste wijziging

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het vorstel van burgemeester en wethouders van 19 juli 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de ‘Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012, eerste wijziging

Artikel I

In artikel 2, lid 1 worden de woorden ‘tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester’ geschrapt.

Artikel II

In de eerste zin van artikel 2, lid 2 worden de woorden ‘van het college en de burgemeester’ geschrapt.

Artikel III

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, worden aan artikel 2, lid 2 twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d.

    een besluit van de gemeenteraad;

  • e.

    een besluit op rechtspositioneel gebied.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 26 september 2016

de griffier

drs. K.A. van der Pas

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Naar boven