Eerste wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016

 

De burgemeester van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 12 januari 2016;

gelet op artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

besluit vast te stellen:

 

Eerste wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016

 

Artikel I  

Artikel 6 wordt gewijzigd. De nieuwe tekst luidt:

“Als plaats, als bedoeld in artikel 2:73, eerste lid, waar het verboden is vuurwerk af te steken in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast, aan te wijzen:

  • a.

    alle plaatsen in de directe nabijheid van gebouwen met rieten daken;

  • b.

    het terrein van kinderboerderij ’t Molentje en (een deel van) de Burgemeester van Rappardlaan, zoals aangegeven op bijgevoegde plattegrond (bijlage bij artikel 6).”

     

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op 23 december 2016.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Eerste wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016.

 

Aldus vastgesteld te Heemstede op 22 december 2016.

 

mw. drs. M.J.C. Heeremans

burgemeester van Heemstede

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt bij de burgemeester, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden waarop het bezwaar rust.

 

Bijlage

Naar boven