Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 185316

Gepubliceerd op 27 december 2016 09:00
Inhoudsopgave





Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2017

 

 

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 24 november 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.11 oktober 2016;

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats als bedoeld in artikel 1 wordt toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de vierkante meters uitgestalde goederen op de ingenomen standplaats. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een gehele gerekend. Voor de markt in Zevenbergen wordt een bijdrage per standplaats per dag in rekening gebracht voor reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 4 Tarieven

Het marktgeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is telkens gelijk aan de geldigheid van een abonnement als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Indien gedurende een kortere periode dan de geldigheid van een abonnement een standplaats als bedoeld in artikel 1 wordt toegewezen is het belastingtijdvak gelijk aan deze kortere periode van toewijzing.

Artikel 6 Wijze van heffing en ontstaan belastingschuld

 • 1.

  Het marktgeld voor abonnementen en de bijdrage voor reclame- en promotiedoeleinden is verschuldigd bij de aanvang van de abonnementen als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel en wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  Het marktgeld voor niet abonnementen met de bijdrage voor reclame- en promotiedoeleinden is verschuldigd bij de toewijzing van een standplaats en wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald:

  • a.

   binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet;

  • b.

   ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

 • 1.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Teruggaaf

Indien een belastingplichtige, die het recht verschuldigd is bij abonnement over een tijdvak van een maand of een kwartaal, de standplaats, door omstandigheden van zijn wil onafhankelijk, niet heeft kunnen innemen, wordt het recht op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet teruggebracht tot het bedrag, dat naar dienovereenkomstig tarief per marktdag dan wel per maand voor de reeds ingetreden dagen dan wel maanden verschuldigd zou zijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 11Overgangsrechten en inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening marktgeld Moerdijk 2016, vastgesteld op 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2017.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d 24 november 2016.

De griffier, De voorzitter,

H.D. Tiekstra J.P.M. Klijs

GEMEENTE MOERDIJK TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening marktgeld Moerdijk2017

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Zevenbergen:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 2,65 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 8,30per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 19,60 per m²

d.

bijdrage reclame- en promotiedoeleinden

€ 3,05 per standplaats/per dag

 

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Klundert:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,35 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 4,10 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 9,90 per m²

 

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Willemstad:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,35 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 4,10 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 9,90 per m²

 

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats op de markt in Fijnaart:

a.

per marktdag of gedeelte daarvan

€ 1,35 per m²

b.

bij abonnement, geldig voor 1 maand

€ 4,10 per m²

c.

bij abonnement, geldig voor 1 kwartaal

€ 9,90 per m²

 

Behoort bij het raadsbesluit van 24 november 2016.,

De griffier,

H.D. Tiekstra

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl