Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2016, 185056Overige overheidsinformatieMandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum

Gelet op:

Het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De verplichting van het college van burgemeester en wethouders in artikel 6.1 lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overwegende dat

Het wenselijk is het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te versterken;

Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek het wenselijk acht dat het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt uitgeoefend door de Regio Gooi en Vechtstreek;

Dat het tenslotte op grond van efficiencyoverwegingen aanbeveling verdient dat de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek namens het college de personen aanwijst die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Besluit:

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheid tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 te mandateren aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

 • 2.

  De mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als van de onder 1 vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt en welke persoon/welke personen is/zijn aangewezen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld op 13 december 2016

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

mr. P.G. Schulten P.I. Broertjes