Gemeenteblad van Lingewaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalGemeenteblad 2016, 184331VerordeningenLegesverordening 2017 gemeente Lingewaal

De raad van de gemeente Lingewaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

 

gelet op artikel 229 van de gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Legesverordening 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

week: en aangesloten periode van zeven dagen;

maand: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand;

jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  een verklaring omtrent inkomen en vermogen als bedoeld in artikel 857 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (W.v.b.r.);

 • 2.

  een exemplaar van het verslag van een raads- en commissievergadering en een exemplaar van de stukken behorende bij een raads- en commissievergadering (eventueel ter inzage liggende stukken daaronder niet begrepen) ten behoeve van:

  • a.

   nieuwsbladen; de kosteloze verstrekking blijft beperkt tot één exemplaar per nieuwsblad;

  • b.

   elke in de raad vertegenwoordigde politieke groepering; de kosteloze verstrekking blijft naast de raadsleden van de raad beperkt tot maximaal vijf exemplaren per in de raad vertegenwoordigde politieke groepering.

 • 3.

  vergunningen, niet zijnde omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw, ten behoeve van plaatselijke verenigingen en instellingen;

 • 4.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk worden gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 3.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 9 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 10 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 6.

   hoofdstuk 17.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 11 (kansspelen);

  • 8.

   hoofdstuk 20 (optie en naturalisatie)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2016 van 10 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2017".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lingewaal in zijn openbare vergadering van 15 december 2016.

 

De griffier,

H.H. Dame

De voorzitter,

L.H.M. van Ruijven van Leeuwen

Artikel 1

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1

Algemeen

 

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Omgevingsvergunningen

 

Hoofdstuk 6

Gemeente archief

 

Hoofdstuk 7

Kiezersregister

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 10

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 11

Wet op de kansspelen

 

Hoofdstuk 12

Horeca

 

Hoofdstuk 13

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 14

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 17

Diversen

 

Hoofdstuk 18

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

 

Hoofdstuk 19

Organiseren van evenementen of markten

 

Hoofdstuk 20

Optie en naturalisatie

 

 

Hoofdstuk 1

Algemeen

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

5.10

 

 

5,20

1.1.2.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.1.2.1.

per pagina op papier van f A4-formaat

indien in kleur

0,30

0,99

0,31

1,01

 

per pagina op papier van A3-formaat

indien in kleur

0,58

1,99

0,59

2,03

 

per pagina op papier vanaf A2 formaat

indien in kleur

1,16

3,96

1,18

4,04

 

kaarten, tekeningen, lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1. en 1.1.2. genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 0,59 vermeerderd met € 0,59 voor elke dm2 waarmee de oppervlakte op de kaart, tekening of lichtdruk de 6 dm2 te boven gaat;

 

 

1.1.4.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

10,15

 

10,35

1.1.5.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

5,08

 

 

5,18

1.1.6

voor het verstrekken van digitale kaarten per email of cd tot 1 hectare € 16,20, vermeerderd met € 0,54 voor elke hectare die de eerste hectare te boven gaat

 

 

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting (incl. toelichting)

84,85

86,55

2.1.2

een afschrift van de nota van aanbieding bij de begroting en meerjarenbegroting

42,40

43,25

2.1.3

een afschrift van de gemeenterekening (incl. toelichting)

136,90

139,60

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, met uitzondering van de stukken als bedoeld onder 2.1

bij digitale aanlevering

 

 

38,70

38,70

 

 

39,50

39,50

2.2.1.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de commissievergaderingen, met uitzondering van de stukken bedoeld onder 2.1

bij digitale aanlevering

 

 

38,70

38,70

 

 

39,50

39,50

2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.3.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening inclusief de tot de datum der aanvrage verschenen aanvullingen

 

38,70

 

39,50

2.3.2

een exemplaar van de Bouwverordening

38,70

39,50

2.3.2.1

een exemplaar van de toelichting behorende bij de Bouwverordening

38,70

39,50

2.3.2.2.

een exemplaar van de nadere regelen, behorende bij de Bouwverordening

8,45

8,60

2.3.2.3

aanvullingen op de Bouwverordening met toelichting en nadere regelen, per bladzijde

 

1,75

 

1,80

2.3.4

een exemplaar van de Brandbeveiligingsverordening

21,20

21,60

2.3.5

een exemplaar van een andere dan Algemene Plaatselijke Verordening, Bouwverordening of Beveiligingsverordening

 

21,20

 

21,60

2.3.5.1

aanvullingen op voornoemde verordeningen per bladzijde

1,74

1,78

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

3.13.

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk ten gemeentehuize in Asperen of de locatie Katerdam op:

maandag tot en met vrijdag

maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur

op zaterdag

op zondag en daarmee gelijk gestelde dagen

in de tarieven vermeld onder 3.1 zijn de kosten van het trouwboekje of het partnerschapsboekje niet begrepen

 

 

 

 

440,--

kosteloos

880,--

1.100,--

 

 

 

 

450,--

kosteloos

900,--

1.120,--

3.1.2

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een daarvoor geschikte locatie binnen de grenzen van de gemeente Lingewaal op:

Maandag tot en met vrijdag

op zaterdag

op zondag en daarmee gelijk gestelde dagen

in het tarief vermeld onder 3.1.2 zijn de kosten van het trouwboekje of het partnerschapsboekje niet begrepen

 

 

 

550,--

1.100,--

1.325,--

 

 

 

560,--

1.120,--

1.350,--

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of (duplicaat) partnerschapsboekje

 

27,50

 

28,00

3.3

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

13,25

 

13,50

3.4

Het tarief per door de gemeente te leveren getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap per persoon bedraagt

 

27,50

 

28,00

3.5

Het tarief bedraagt voor het zonder ceremonie omzetten van een partnerschap in een huwelijk

 

55,--

 

56,--

3.6

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

 

4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

11,85

12,10

4.2.2

Tot het verstrekken van een lijst met persoonsgegevens

21,50

22,00

4.2.3

Tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen middels een elektronisch medium

 

27,50

 

28,00

4.2.3.

Tot het verstrekken van inlichtingen met behulp van de geautomatiseerde basisadministratie persoonsgegevens:

per computeroverzicht

vermeerderd met een bedrag per printregel van

of tot het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de leeftijdsopbouw:

per bladzijde

 

 

59,65

0,12

 

1,69

 

 

60,80

0,12

 

1,72

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de. basisregistratie personen.

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

11,80

12,00

4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vertrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen.

 

 

7,50 (max)

 

 

7,50 (max)

4.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

4.6.1

een uittreksel uit het persoonsregister

10,30

10,50

4.6.2

een uittreksel uit het persoonsregister, waarop zijn vermeld de gegevens van alle tot één gezin of samenwoning behorende personen voor zover op één adres woonachtig

 

 

15,40

 

 

15,70

4.6.3

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

13,25

 

13,50

Hoofdstuk 5

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per

1-1-2017

Paragraaf 1

Begripsomschrijvingen

 

 

5.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

5.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

5.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de UAV 2012, voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgaven 203, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

5.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

5.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

5.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Paragraaf 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

5.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

nihil

nihil

5.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

240,00

€ 245--

Paragraaf 3

Omgevingsvergunning

 

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf en paragraaf 4 van dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

5.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

5.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

5.3.1.1.1

indien de bouwkosten € 4.000 of minder dan € 4.000,- bedragen zijn de leges minimaal

 

€ 92,--

 

€ 94,--

5.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 4.000 maar minder dan € 25.000,- bedragen:

van de bouwkosten met een minimum van

 

2,57 %

€ 158,--

 

2,57 %

€ 158,--

5.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000,- tot € 75.000,- bedragen:

vermeerderd met

van het bedrag waarmee de bouwkosten € 25.000 te boven gaan;

€ 642,--

2,43%

€ 642,--

2,43%

5.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 75.000,- of meer bedragen:

vermeerderd met

van het bedrag waarmee de bouwkosten € 75.000,- te boven gaan;

€ 1.855,--

1,87%

€ 1.855,--

1,87%

 

Welstandstoets

 

 

5.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 5.3.1 bedraagt het tarief, indien tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

5.3.1.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000,- bedragen:

€ 45,--

€ 45,--

5.3.1.2.2

Indien de bouwkosten meer dan € 25.000,- bedragen: van de bouwkosten(met een maximum van € 2.250,--)

1,8‰

1,8‰

5.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

5.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 240,--

 

 

€ 245,--

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

5.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 5.3.1:

 

 

5.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) :

 

€ 240,--

 

€ 245,--

5.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 240,--

 

€ 245,--

5.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 4.315,--

 

€ 4.400,--

5.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 240,--

 

€ 245,--

5.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

€ 530,--

 

 

 

€ 540,--

5.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

€ 530,--

 

 

 

€ 540,--

5.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 240,--

 

€ 245,--

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

5.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

5.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 240,--

 

€ 245,--

5.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

 

€ 240,--

 

€ 245,--

5.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

 

€ 4.315,--

 

€ 7.200,--

5.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

€ 1.340,--

 

€ 1.340,--

5.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 240,--

 

€ 245,--

5.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

€ 530,--

 

 

 

€ 540,--

5.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

€ 530,--

 

 

 

€ 540,--

5.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 240,--

€ 245,--

5.3.5

Toetsen bouwplan en of in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

5.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en of d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in 5.3.1:

welk bedrag wordt verhoogd met de volgende bedragen:

a. in geval van nieuwbouw:

1.bij een vloeroppervlakte tot maximaal 100 m² met:

2.bij een vloeroppervlakte groter dan 100 m² doch niet groter dan 500 m² met:

3.bij een vloeroppervlakte groter dan 500 m² doch niet groter dan 2.000 m²: met € 617,00 plus

4.bij een vloeroppervlakte groter dan 2.000 m² doch niet groter dan 5000 m²: met € 1.683,00 plus

5.bij een vloeroppervlakte groter dan 5.000 m² doch niet groter dan 50.000 m²: met € 2.808,00 plus

6.bij een vloeroppervlakte met meer dan 50.000 m²

met € 3.744,00 plus

b. in geval van bestaande bouw:

1.bij een vloeroppervlakte tot maximaal 100 m² met:

2.bij een vloeroppervlakte groter dan 100 m² doch niet groter dan 500 m² met:

3.bij een vloeroppervlakte groter dan 500 m² doch niet groter dan 2000 m²: met € 305,00 plus

4.bij een vloeroppervlakte groter dan 2000 m² doch niet groter dan 5000 m²: met € 871,00 plus

5.bij een vloeroppervlakte groter dan 5000 m² doch niet groter dan 50.000 m²: met € 1.443,00 plus

6.bij een vloeroppervlakte van meer dan 50.000 m²

met € 1.963,00 plus

 

 

€ 325,--

 

 

 

€ 217,--

 

€ 2,17 per m²

 

€ 0,89 per m²

 

€ 0,27 per m²

 

€ 0,10 per m²

 

€ 0,09 per m²

 

€ 108,--

 

€ 1,08 per m²

 

€ 0,43 per m²

 

€ 0,16 per m²

 

€ 0,09 per m²

 

€ 0,08 per m²

 

 

€ 330,--

 

 

 

€ 221,--

 

€ 2,21per m²

 

€ 0,91 per m²

 

€ 0,28 per m²

 

€ 0,10 per m²

 

€ 0,09 per m²

 

€ 110,--

 

€ 1,10 per m²

 

€ 0,44 per m²

 

€ 0,16 per m²

 

€ 0,09 per m²

 

€ 0,08 per m²

5.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

5.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument en of beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Lingewaal 2009 aangewezen monument waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

5.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

Nihil

 

Nihil

5.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

Nihil

 

Nihil

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

5.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lingewaal een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 96,--

 

 

 

 

 

 

€ 98,--

 

Uitweg/inrit

 

 

5.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lingewaal een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 96,--

 

 

 

 

 

 

€ 98,--

 

Kappen

 

 

5.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lingewaal een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 48,--

 

 

 

 

 

 

€ 49,--

 

Opslag van roerende zaken

 

 

5.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10a van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lingewaal een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

€ 24,00

 

 

 

 

 

€ 24,50

5.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

€ 24,00

 

€ 24,50

5.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 

 

 

€ 24,00

 

 

 

€ 24,50

 

Reclame

 

 

5.3.11a

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van

de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lingewaal een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 5.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 48,--

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 49,--

5.3.11a.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die reclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo:

welk tarief wordt verhoogd met

indien tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is

 

 

€ 31,50

 

 

€ 32,00

5.3.12

Projecten of handelingen in het kader v an de N atuurbescherming swet (bescherming van een natura 2000-gebied)

 

 

5.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

nihil

 

 

 

 

 

nihil

 

 

 

 

5.3.14

Ongeacht het bepaalde in 5.3.12 en 5.3.13 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming van de provincie op grond van de Natuurbeschermingswet (artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wabo in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Natuurbeschermingswet)) de kosten die de provincie hiervoor bij ons in rekening brengt.

 

 

 

 

Volgens legesverordening provincie Gelderland

 

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

 

5.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

5.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 240,--

 

 

 

€ 245,--

5.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 240,--

 

 

 

€ 245,--

5.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

 

€ 240,--

 

 

 

 

€ 245,--

5.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

5.3.16

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

5.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

5.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

5.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

5.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 240,--

€ 245,--

5.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 240,--

€ 245,--

5.3.17.4

Voor de beoordeling van een quickscan flora en fauna

 

€ 245,--

5.3.17.3

voor de beoordeling van een agrarisch bedrijfsplan

€ 612,--

€ 625,--

 

 

 

 

5.3.18

Advies

 

 

5.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

 

€ 530,--

 

 

 

 

 

 

€ 540,--

5.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

5.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

5.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 530,--

 

€ 540,--

5.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 530,--

 

€ 540,--

Paragraaf 4 Vermindering

 

 

 

 

5.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 5.3.17 en 5.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

5.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

3%

 

3%

5.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

5%

 

5%

5.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

7%

 

7%

Paragraaf 5 Teruggaaf

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

5.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6 en 5.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

5.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan,

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, mits de omgevingsvergunning ten tijde van de intrekking nog niet is verleend;

 

 

 

 

75 %

 

 

 

 

75 %

5.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na de in onderdeel 5.5.1.1 bedoelde termijn van een maand doch voordat de omgevingsvergunning is verleend

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

50 %

 

 

 

50 %

5.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6 en 5.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

 

 

50 %

5.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

5.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6 of 5.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

50 %

5.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 5.3.17 en 5.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Paragraaf 6 is vervallen

Paragraaf 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

5.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

100,00

 

 

102,00

Paragraaf 8 Bestemmingswijzigingen

5.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 6.057,00

 

 

€ 6.178,--

5.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 2.680,00

 

 

€ 2.733,--

Paragraaf 9 In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

5.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking:

 

€ 240,00

 

€ 245,--

Algemeen

5.11

De aanslag die voortvloeit uit de tarieven wordt op hele euro’s afgerond.

Hoofdstuk 6

Gemeentearchief

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen of laten doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of deel van een kwartier

 

 

13,25

 

 

13,50

6.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van informatie aan makelaars inzake aspecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Milieu, voor ieder daaraan besteed kwartier of deel van een kwartier

 

 

13,25

 

 

13,50

6.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

6.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

per A-4

per A-3

 

0,29

0,58

 

0,30

0,60

6.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

9,05

9,25

6.3

Op reproducties van archief-en beeldmateriaal van het streekarchivariaat die niet voor eigen gebruik zijn, maar ten behoeve van tentoonstellingen en publicaties, is een éénmalige gebruikersvergoeding verschuldigd per reproductie afhankelijk van de oplage:

 

 

6.3.1

Voor kranten: met een oplage minder dan 50.000

met een oplage meer dan 50.000

Voor tijdschriften: met een oplage minder dan 20.000

met een oplage meer dan 20.000

Voor boeken, cd's, dvd's, folders en ander drukwerk:

met een oplage van minder dan 1.000

met een oplage van 1.000 tot 50.000

met een oplage van meer dan 50.000

Film en televisie op aanvraag

Tentoonstellingen op aanvraag

Internetsites op aanvraag

6,36

10,60

6,36

10,60

 

kosteloos

6,36

10,60

6,50

10,80

6,50

10,80

 

kosteloos

6,50

10,80

6.4

Per uitlening van reproducties van archief-en beeldmateriaal van het streekarchivariaat is een uitleningsvergoeding verschuldigd van € 30,60 plus de verpakkings-en verzendkosten (heen en terug) alsmede de premie voor de verzekering.

De uitlening bedraagt maximaal 10 kilo.

 

 

6.5

Voor het verlenen van medewerking aan door derden, (niet -mede- op initiatief van het streekarchivariaat,) verzorgde tentoonstellingen, cursussen of rondleidingen per kwartier of een gedeelte daarvan

 

 

13,25

 

 

13,50

Hoofdstuk 7

Kiezersregister

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet:

 

 

7.1.1

indien deze wordt afgehaald

2,15

2,20

7.1.2

indien deze wordt toegezonden

4,30

4,40

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 10.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

 

 

8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0.29

0.30

8.1.1.2

in formaat A3

0,58

0,60

8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan

€ 0,56 vermeerderd met € 0,56 voor elke dm2 waarmee de oppervlakte de 6 dm2 te boven gaat

 

 

8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

 

 

8.2.1

uit de gemeentelijke gebouwenregistratie

8,45

8,60

8.2.2

uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

8,45

8,60

8.2.3

van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Woningwet

 

8,45

 

8,60

8.2.4

uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1998

 

8,45

 

8,60

8.2.5

uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

8,45

8,60

8.2.6.

uit de kadastrale massale output

8,45

8,60

8.3

het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën

 

 

8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

5,15

5,15

8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel, per gelegde relatie

5,15

5,25

8.3.3

het adres-coördinatenbestand, per adrescoördinaat

5,15

5,25

8.3.4

de gebouwenregistratie

5,15

5,25

Hoofdstuk 9

Reisdocumenten

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

9.2.1

van een nationaal paspoort

 

 

9.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

64,75

9.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft

 

51,20

 

51,45

9.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort bedoeld bij 9.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

9.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

64,75

9.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft

 

51,20

 

51,45

9.3.1

Van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

9.3.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,40

50,65

9.3.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft

 

28,45

 

28,60

9.4.1

de tarieven als genoemd in de hierboven genoemde onderdelen worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

47,30

 

47,55

9.5.1

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

 

Hoofdstuk 10

Rijbewijzen

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs.

 

38,95

 

38,95

10.4

tot het verrichten van administratieve handelingen bij vermissing van een rijbewijs.

 

21,50

 

21,50

10.5

Het tarief als genoemd in onderdeel 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

34,10

 

34,10

10.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Eigen Verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen

vermeerderd met het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief voor een eigen verklaring (in oktober 2016 € 32,80)

 

 

€ 1,05

 

 

€ 1,05

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Wet op de kansspelen

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

11.1.1

voor een periode twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

57,60

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

voor iedere volgende kansspelautomaat

 

56,50

34,00

 

57,60

34,70

11.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

226,50

 

231,00

11.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

en voor iedere volgende kansspelautomaat

 

 

226,50

136,00

 

 

231,00

138,70

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

19,65

 

 

20,00

11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in (artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening)

 

 

 

285,00

 

 

 

290,00

Hoofdstuk 12

Horeca

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

12.1.1.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

424,--

432,50

12.1.1.1

Een aanvraag tot wijziging van een eerder onder 12.1.1 verleende vergunning

150,--

153,--

12.1.2

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

285,--

290,--

12.1.2.1

Een aanvraag tot wijziging van een eerder onder 12.1.2 verleende vergunning

100,--

102,--

12.1.3

Een aanvraag tot het verlenen van een terassenvergunning als bedoeld in artikel 2:28 a van de Algemene plaatselijke verordening

125,--

127,50

12.1.4

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

26.50

27,00

12.1.5

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank-en Horecawet

53,--

54,--

12.1.6

Een melding al bedoeld in artikel 30 van de Drank-en Horecawet;

53,--

54,--

12.1.7

Een aanvraag tot het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank-en Horecawet;

53,--

54,--

12.1.8

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

53,--

54,--

Hoofdstuk 13

Winkeltijdenwet

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

13.1.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

106,--

108,--

13.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 13.1.1 bedoelde ontheffing

26,50

27,00

Hoofdstuk 14

Huisvestingswet 2014

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

14.1.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

 

21,20

 

21,60

14.1.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

 

21,20

 

21,60

Hoofdstuk 15

Verkeer en Vervoer

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

424,--

 

432,--

15.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen

 

106,--

 

108,--

15.1.3

tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

13,00

 

 

13,25

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

16.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet voor:

-sleuven of geboorde tracés met een kabel/leidinglengte tot 25 meter

-sleuven of geboorde tracés met een kabel/leidinglengte van 25 tot 500 meter

-sleuven of geboorde tracés met een kabel/leidinglengte van 500 tot 1.000 meter

-sleuven of geboorde tracés met een kabel/leidinglengte van meer dan 1.000 meter

en per meter vanaf 1.000 meter

 

 

 

 

vrijstelling

 

698,--

 

1.204,--

 

1.204,--

1,19

 

 

 

 

vrijstelling

 

712,--

 

1.228,--

 

1.228,--

1,21

16.1.2

Indien met betrekking tot de behandeling van de melding naar oordeel van de vergunningverlener overleg noodzakelijk is, wordt het bedrag onder 16.1.1 per overleg verhoogd met

Het aantal malen dat zal worden overlegd wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van een melding aan de aanvrager meegedeeld blijkend uit een begroting die ter zake door af vanwege burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. Bij toepassing van dit onderdeel wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting ter kennis is gebracht.

 

 

137,90

 

 

140,65

Hoofdstuk 17

Diversen

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

17.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

17.1.1.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35 (max)

41,35 (max)

17.1.2.

tot het verkrijgen van attestatie de vita uit de GBA

12,80

12,80

17.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

9,20

9,40

17.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken of veranderen van een uitrit of uitweg op grond van artikel 2.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

106,--

108,--

17.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van een huisaansluiting op de riolering, naast de doorberekening van de kosten van derden

106,--

108,--

17.4

het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties

 

12,75

 

13,00

17.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

17.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente te venten,:

26,25

26,75

17.5.2

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening om in de gemeente een standplaats voor de verkoop van enig artikel te mogen innemen

Dit onderdeel is niet van toepassing op door burgemeester en wethouders vast te stellen dagen.

 

 

152,00

 

 

155,00

17.5.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg art. 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

.

24,00

 

.

24,50

17.5.7

Tot het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening dan wel artikel 1 van de Tijdelijke Afvalstoffenverordening Lingewaal (incl. advertentiekosten).

 

 

 

24,00

 

 

 

24,50

17.5.9

Wanneer bij een beschikking op een aanvraag werkzaamheden in het kader van de wet Bibob worden verricht wordt een verhoging in rekening gebracht van

 

 

530,00

 

 

540,00

17.6.1

Tot het verlenen van een vergunning in het kader van de Leegstandswet

106,--

108,--

17.6.2

Tot het verlengen van een aanvraag genoemd onder 17.6.1

106,--

108,--

17.6.3

Indien aanvragen als bedoeld onder 17.6.1 en 17.6.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in de 17.6.1 en 17.6.2. bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

17.7.1

Tot het verlenen van een geluidsontheffing op grond van artikel 4.6 Algemene plaatselijke verordening

 

53,--

 

54,--

17.8.1

Tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de randbeveiligingsverordening

 

 

79,50

 

 

81,00

17.9.1

Tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

 

79,50

 

81,00

17.10.1

Tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) van:

-kindercentra

-gastouders

 

 

224,--

112,--

 

 

228,--

114,--

Hoofdstuk 18

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

18.1

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister

9,10

9,30

18.2

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een uittreksel uit de WKPB-registratie

9,10

9,30

18.3

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een onbelastverklaring uit het WKPB-beperkingenregister

9,10

9,30

18.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het kadastraal register via Kadaster-On-Line: de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten voor het verstrekken van informatie uit en over de niet-gemeentelijke beperkingen verhoogd met voor ieder daar aan besteed kwartier of deel van een kwartier

13,15

13,40

18.5

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot overige informatie per ieder daaraan besteed kwartier of deel van een kwartier

13,15

13,40

18.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier per ieder daaraan besteed kwartier of deel van een kwartier

13,15

13,40

Hoofdstuk 19

Organiseren van evenementen of markten

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de algemene plaatselijke verordening) evenementenvergunning, indien het betreft:

 

 

19.1.1

een regulier evenement (categorie A) volgens de Nota evenementenbeleid van de gemeente Lingewaal;

 

156,--

 

160,--

19.1.1.1

Een wijziging van de onder 19.1.1 verleende vergunning

78,--

80,--

19.1.2.

Een aandachtsevenement (categorie B) volgens de Nota evenementenbeleid van de gemeente Lingewaal;

 

312,--

 

318,--

19.1.2.1

Een wijziging van de onder 19.1.2 verleende vergunning

156,--

160,--

19.2

In de aanvraag betrekking heeft op een risico-evenement (categorie C) als bedoeld in de Nota evenementenbeleid van de gemeente Lingewaal, worden de onder 19.1.2 bedoelde leges vermeerderd met de kosten, volgens een vooraf opgestelde begroting die door of vanwege het college is opgesteld

 

 

 

312,-- + volgens

begroting

 

 

 

318,-- + volgens

begroting

19.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 Algemene plaatselijke verordening

 

 

52,--

 

 

53,--

19.4

Indien in bovengenoemde gevallen sprake is van een evenementenvergunning waaraan de voorwaarde is verbonden dat verkeersregelaars moeten worden aangewezen, worden de verschuldigde leges verhoogd met

 

 

 

102,--

 

 

 

104,--

Hoofdstuk 20

Optie en naturalisatie

Bedrag per 1-1-2016

Bedrag per 1-1-2017

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

20.1

Optie; enkelvoudig

179,--

182,--

20.2

Optie; gemeenschappelijk

305,--

310,--

20.3

Optie; medeopterende minderjarige

21,--

21,--

20.4

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

840,--

855,--

20.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

1.072.--

1.091.--

20.6

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

625,--

636,--

20.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

858.--

873.--

20.8

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

124,--

126,--